Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BESSEMER PROSESİ

  БÉССЕМЕР ПРОСЕСИ, чугунун бес семерлянмяси – поладяритмя просеси; конвертер просесинин бир нювц. 1856 илдя Щ. Бессемер тяклиф етмишдир. Б.п. конвертердя майе чугуна конвертерин дибиндя гойулан фурмадан сыхылмыш щава цфцрмякля апарылыр. Цфцрмя заманы чугунун тяркибиндяки гарышыглар (силиси- ум, манган, карбон) оксидляшяряк азалыр вя чугун полада чеврилир; просес заманы бюйцк мигдарда айрылан истилик металын майе щалында галмасына кифайят едир. Оксиэен-конвертер просесинин тятбигиндян сонра Б.п. ящямиййятини итирмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BESSEMER PROSESİ

  БÉССЕМЕР ПРОСЕСИ, чугунун бес семерлянмяси – поладяритмя просеси; конвертер просесинин бир нювц. 1856 илдя Щ. Бессемер тяклиф етмишдир. Б.п. конвертердя майе чугуна конвертерин дибиндя гойулан фурмадан сыхылмыш щава цфцрмякля апарылыр. Цфцрмя заманы чугунун тяркибиндяки гарышыглар (силиси- ум, манган, карбон) оксидляшяряк азалыр вя чугун полада чеврилир; просес заманы бюйцк мигдарда айрылан истилик металын майе щалында галмасына кифайят едир. Оксиэен-конвертер просесинин тятбигиндян сонра Б.п. ящямиййятини итирмишдир.

  BESSEMER PROSESİ

  БÉССЕМЕР ПРОСЕСИ, чугунун бес семерлянмяси – поладяритмя просеси; конвертер просесинин бир нювц. 1856 илдя Щ. Бессемер тяклиф етмишдир. Б.п. конвертердя майе чугуна конвертерин дибиндя гойулан фурмадан сыхылмыш щава цфцрмякля апарылыр. Цфцрмя заманы чугунун тяркибиндяки гарышыглар (силиси- ум, манган, карбон) оксидляшяряк азалыр вя чугун полада чеврилир; просес заманы бюйцк мигдарда айрылан истилик металын майе щалында галмасына кифайят едир. Оксиэен-конвертер просесинин тятбигиндян сонра Б.п. ящямиййятини итирмишдир.