Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN MUAY TAY-TAYBOKS FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН МУАЙ ТАЙ-ТАЙБОКС ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 2006 илдя Бакыда  Азярбайъан  Кикбоксинг  вя Муай Тай Федерасийасынын (1995) базасында йарадылмышдыр. Дцнйа Муай Тай Федерасийасынын (WМФ, 2001), Бейнялхалг Щявяскар Муай Тай Федерасийасынын   (ИФМА),   Дцнйа   Муай  Тай Шурасынын  (WМЪ)  вя  Авропа Муай Тай Федерасийасынын (ЕМФ) цзвцдцр   (2007).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN MUAY TAY-TAYBOKS FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН МУАЙ ТАЙ-ТАЙБОКС ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 2006 илдя Бакыда  Азярбайъан  Кикбоксинг  вя Муай Тай Федерасийасынын (1995) базасында йарадылмышдыр. Дцнйа Муай Тай Федерасийасынын (WМФ, 2001), Бейнялхалг Щявяскар Муай Тай Федерасийасынын   (ИФМА),   Дцнйа   Муай  Тай Шурасынын  (WМЪ)  вя  Авропа Муай Тай Федерасийасынын (ЕМФ) цзвцдцр   (2007).

  AZƏRBAYCAN MUAY TAY-TAYBOKS FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН МУАЙ ТАЙ-ТАЙБОКС ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 2006 илдя Бакыда  Азярбайъан  Кикбоксинг  вя Муай Тай Федерасийасынын (1995) базасында йарадылмышдыр. Дцнйа Муай Тай Федерасийасынын (WМФ, 2001), Бейнялхалг Щявяскар Муай Тай Федерасийасынын   (ИФМА),   Дцнйа   Муай  Тай Шурасынын  (WМЪ)  вя  Авропа Муай Тай Федерасийасынын (ЕМФ) цзвцдцр   (2007).