Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  "AZƏRBAYCAN MÜƏLLİMİ"

  “АЗЯРБАЙЪАН  МЦЯЛЛИМИ” – гязет,  Азярб.  Респ.  Тящсил  Назирлийинин органы. 1934 ил  сентйабрын  2-дян “Коммунист маарифи” ады иля Бакыда няшря башламышдыр. 1938 илин йанварындан 1941 илин ийулунадяк “Мцяллим гязети” адланмышдыр. 1941 илин ийулундан 1946 илин апрелинядяк   няшр   едилмямишдир.   1946   илин апрелиндян “А.м.” ады иля щяфтядя бир дяфя 8 сящифя щяъминдя няшр едилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  "AZƏRBAYCAN MÜƏLLİMİ"

  “АЗЯРБАЙЪАН  МЦЯЛЛИМИ” – гязет,  Азярб.  Респ.  Тящсил  Назирлийинин органы. 1934 ил  сентйабрын  2-дян “Коммунист маарифи” ады иля Бакыда няшря башламышдыр. 1938 илин йанварындан 1941 илин ийулунадяк “Мцяллим гязети” адланмышдыр. 1941 илин ийулундан 1946 илин апрелинядяк   няшр   едилмямишдир.   1946   илин апрелиндян “А.м.” ады иля щяфтядя бир дяфя 8 сящифя щяъминдя няшр едилир.

  "AZƏRBAYCAN MÜƏLLİMİ"

  “АЗЯРБАЙЪАН  МЦЯЛЛИМИ” – гязет,  Азярб.  Респ.  Тящсил  Назирлийинин органы. 1934 ил  сентйабрын  2-дян “Коммунист маарифи” ады иля Бакыда няшря башламышдыр. 1938 илин йанварындан 1941 илин ийулунадяк “Мцяллим гязети” адланмышдыр. 1941 илин ийулундан 1946 илин апрелинядяк   няшр   едилмямишдир.   1946   илин апрелиндян “А.м.” ады иля щяфтядя бир дяфя 8 сящифя щяъминдя няшр едилир.