Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN MÜƏLLİMLƏRİNİN QURULTAYLARI

  АЗЯРБАЙЪАН   МЦЯЛЛИМЛЯРИНИН ГУРУЛТАЙЛАРЫ – респ. тящсил ишчиляри вя мцяллимляринин али мяълиси. Азярб.-да 1893 илдя Гутгашен (индики Гябяля) мяктябиндя Нуха  (индики  Шяки)  гяза мцяллимляринин гурултайы кечирилмишдир. Йелизаветпол губ.-нын Ъаваншир, Шуша, Ъябрайыл гязаларында да сащя  гурултайлары олмушдур.

  Б и р и н ъ и г у р у л т а й 1906 ил августун 15–30-да (бязи мянбялярдя 15– 28-дя) Бакыда 2-ъи рус-Азярб. мяктябинин бинасында олмушдур. Гурултай “Ниъат” ъямиййятинин тяшяббцсц иля кечирилмишдир. Гурултайы эириш сюзц  иля Н. Няриманов ачмыш, Щ. Зярдаби  сядр, Н. Няриманов мцавин, Ф. Аьазадя  катиб сечилмишляр. Гурултайда 100-дян чох нцмайяндя иштирак етмишдир. Н. Няриманов, Ф.Аьазадя, С.С.Ахундов, А.Шаиг, Ц.Щаъыбяйли вя б.-нын фяал иштиракы иля кечирилян бу гурултай Азярб.-ын иътимаификир тарихиндя мцщцм щадися олмушдур.

  И к и н ъ и г у р у л т а й 1907 ил августун 25-и – сентйабрын 1-дя Бакыда “Ниъат” ъямиййятинин тяшяббцсц иля онун гираятханасында олмушдур. Гурултайы Щ. Аьайев ачмыш, Щ. Зярдабинин хястя олдуьу цчцн гурултайа гатыла билмяйяъяйини билдирмишдир. Гурултайын идаря щейятиня Я. Щцсейнзадя  сядр,  М.  Мащмудбяйов вя С. Ахундов сядр мцавинляри, Мирзя Абдулла Талыбзадя (Шаиг) вя Фярщад Аьайев (бязи мянбяляря эюря сечилян катиблярдян бири дя Цзейир Щаъыбяйли олмушдур) катиб сечилмишляр. Гурултайда ана дилинин тядриси цзря програм вя дярсликлярин щазырланмасы вязиййяти, гадын мцяллимляр семинарийасынын ачылмасы, яряб ялифбасынын тякмилляшдирилмяси вя диэяр мясяляляр мцзакиря олунараг гярарлар гябул едилмишдир.

  Ц ч ц н ъ ц г у р у л т а й Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин гярары иля 1919 ил августун 20-и – сентйабрын 1-дя Бакыда, 1-ъи реални мяктябин бинасында (индики Азярбайъан Дювлят Игтисад Ун-ти) олмушдур.  Гурултайда  Азярб.-ын  бцтцн  бюлэялярини вя тядрис мцяссисялярини тямсил едян нцмайяндяляр иштирак етмишляр. Гурултайы Тцрк Мцяллимляри Иттифагынын сядри А. Исрафилбяйов ачмышдыр. Гурултайын Халг Маарифи Назирлийиня тягдим етдийи тяклифляр ясасында бцтювлцкдя мяктяб ислащаты, хцсусиля тящсилин мязмунъа миллиляшдирилмясини ясас тутан програм вя дярсликлярин няшри цзря мцвафиг лайищя щазырламаг мягсядиля щюкумят комиссийасы йарадылмышды. 1919 ил нойабрын 7-дя Халг Маарифи Назирлийи йанында йарадылан Ислащат Комиссийасына халг маарифи назиринин мцавини Щ. Шащтахтлы (сядр), Н. Шащсуваров, А. Ямиров, Ф. Рзабяйов, С.  Гянизадя, А. Яфяндизадя, Сара ханым Йагубова, Сара ханым Хурамович, Я. Пепинов, Х. Аьайева, М. Шащтахтлы, Ъ. Оруъялийев вя С. Вякилов дахил идиляр. Комиссийанын гаршысында нювбяти дярс илинин яввялиня кими мяктяб ислащаты, о ъцмлядян тящсилин мязмуну иля баьлы мясялялярин щялли цзря Щюкумят програмыны щазырламаг вязифяси гойулмушду. Ъцмщуриййят щюкумятинин деврилмяси нятиъясиндя комиссийа юз ишини баша чатдыра билмяся дя, щямин мясялялярин щялли цзря мцяййян ишляр эюря билмишди.

  Д ю р д ц н ъ ц (совет дюврц 1-ъи) г у р у л т а й 1925 ил майын 25-дя Бакыда олмушдур. Гурултайда М. Байрамялибяйова 1-ъи Цмумиттифаг мцяллимляр гурултайына нцмайяндя сечилмишдир.

  Б е ш и н ъ и  (совет  дюврц  2-ъи)  г у р ул т а й 1935 ил августун 20-дя Бакыда олмушдур. Гурултайда  халг  маарифи комиссары М. Шащбазов чыхыш етмишдир. АК(б)П МК-нын 1935/36 тядрис илиндя мяктябя даир гярарынын реаллашдырылмасы вя кянддя мцяллимлярин иътимаи вя мядяни ишляри щаггында мясяляляр мцзакиря олунмушдур.

  А л т ы н ъ ы  (совет  дюврц  3-ъц)  г ур у л т а й 1946 ил августун 15–20-дя Бакыда олмушдур. Гурултайда Азярб. ССР маариф назири М. Ибращимов мярузя етмишдир. Халг тясяррцфатынын 5 иллик планы вя маариф ишчиляринин вязифяляри, мяктябдя тялим вя тярбийянин кейфиййятинин йахшылашдырылмасына даир тядбирляр, мцяллим кадрларынын щазырланмасы вя ихтисасларынын артырылмасы ишинин йахшылашдырылмасы мясяляляри мцзакиря едилмишдир.

  Й е д д и н ъ и (совет дюврц 4-ъц) г ур у л т а й 1960 ил нойабрын 12–16-да Бакыда олмушдур. Гурултайда Азярбайъан ССР маариф назири М.Мещдизадя мярузя етмишдир.

  С я к к и з и н ъ и  (совет   дюврц   5-ъи) г у р у л т а й 1967 ил йанварын 26–27-дя Бакыда  олмушдур.  Гурултайда  Азярб. ССР маариф назири М. Мещдизадя чыхыш етмишдир.

  Д о г г у зу н ъ у (совет  дюврц  6-ъы) г у р у л т а й 1978 ил майын 18–19-да Бакыда олмушдур. Гурултайда Азярб. КП МК-нын 1-ъи катиби Щ. Ялийев чыхыш етмишдир.

  О н у н ъ у  (совет  дюврц  7-ъи)  г у р у л т а й 1987 ил майын 23-дя Бакыда олмушдур. Азярб. ССР маариф назири К.Рящимов цмумтящсил вя пешя ислащаты щаггында мярузя етмишдир. Гурултайда бюйцмякдя олан няслин тящсил вя тярбийясинин кейфиййятинин даща да йцксялдилмясиня диггятин артырылмасы тювсийя едилмиш вя техники пешя тящсили ишчиляриня мцраъият гябул   олунмушдур.

  О н б и р и н ъ и (мцстягил Азярбайъан Республикасы мцяллимляринин илк гурултайы) г у р у л т а й 1998 ил сентйабрын 25дя Бакыда олмушдур. Азярб. Респ.-нын тящсил назири М. Мярдановун милли тящсил гуруъулуьу вя ислащатынын ясас истигамятляри барядя щесабат мярузяси динлянилмишдир. Азярб. Респ. Президенти Щейдяр Ялийев эениш вя програм характерли чыхыш етмишдир.

  О н и к и н ъ и г у р у л т а й 2003 ил октйабрын 4-дя Бакыда олмушдур. Гурултай тящсил гуруъулуьу сащясиндя проблемляри вя гаршыда дуран вязифяляри мцзакиря етмишдир. Азярб. Респ. Президенти Щейдяр Ялийевин гурултайа тябрик мяктубу   охунмушдур.

  О н ц ч ц н ъ ц г у р у л т а й 2008 ил сентйабрын 22-дя Бакыда олмушдур. Гурултайда тящсил назири М. Мярданов щесабат мярузяси иля чыхыш етмишдир. Азярб. маарифчилик тарихиня давамлы ислащатлар мярщяляси кими дахил олан 13-ъц гурултайда тящсилин инкишафына йюнялмиш гярарлар гябул едилмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN MÜƏLLİMLƏRİNİN QURULTAYLARI

  АЗЯРБАЙЪАН   МЦЯЛЛИМЛЯРИНИН ГУРУЛТАЙЛАРЫ – респ. тящсил ишчиляри вя мцяллимляринин али мяълиси. Азярб.-да 1893 илдя Гутгашен (индики Гябяля) мяктябиндя Нуха  (индики  Шяки)  гяза мцяллимляринин гурултайы кечирилмишдир. Йелизаветпол губ.-нын Ъаваншир, Шуша, Ъябрайыл гязаларында да сащя  гурултайлары олмушдур.

  Б и р и н ъ и г у р у л т а й 1906 ил августун 15–30-да (бязи мянбялярдя 15– 28-дя) Бакыда 2-ъи рус-Азярб. мяктябинин бинасында олмушдур. Гурултай “Ниъат” ъямиййятинин тяшяббцсц иля кечирилмишдир. Гурултайы эириш сюзц  иля Н. Няриманов ачмыш, Щ. Зярдаби  сядр, Н. Няриманов мцавин, Ф. Аьазадя  катиб сечилмишляр. Гурултайда 100-дян чох нцмайяндя иштирак етмишдир. Н. Няриманов, Ф.Аьазадя, С.С.Ахундов, А.Шаиг, Ц.Щаъыбяйли вя б.-нын фяал иштиракы иля кечирилян бу гурултай Азярб.-ын иътимаификир тарихиндя мцщцм щадися олмушдур.

  И к и н ъ и г у р у л т а й 1907 ил августун 25-и – сентйабрын 1-дя Бакыда “Ниъат” ъямиййятинин тяшяббцсц иля онун гираятханасында олмушдур. Гурултайы Щ. Аьайев ачмыш, Щ. Зярдабинин хястя олдуьу цчцн гурултайа гатыла билмяйяъяйини билдирмишдир. Гурултайын идаря щейятиня Я. Щцсейнзадя  сядр,  М.  Мащмудбяйов вя С. Ахундов сядр мцавинляри, Мирзя Абдулла Талыбзадя (Шаиг) вя Фярщад Аьайев (бязи мянбяляря эюря сечилян катиблярдян бири дя Цзейир Щаъыбяйли олмушдур) катиб сечилмишляр. Гурултайда ана дилинин тядриси цзря програм вя дярсликлярин щазырланмасы вязиййяти, гадын мцяллимляр семинарийасынын ачылмасы, яряб ялифбасынын тякмилляшдирилмяси вя диэяр мясяляляр мцзакиря олунараг гярарлар гябул едилмишдир.

  Ц ч ц н ъ ц г у р у л т а й Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин гярары иля 1919 ил августун 20-и – сентйабрын 1-дя Бакыда, 1-ъи реални мяктябин бинасында (индики Азярбайъан Дювлят Игтисад Ун-ти) олмушдур.  Гурултайда  Азярб.-ын  бцтцн  бюлэялярини вя тядрис мцяссисялярини тямсил едян нцмайяндяляр иштирак етмишляр. Гурултайы Тцрк Мцяллимляри Иттифагынын сядри А. Исрафилбяйов ачмышдыр. Гурултайын Халг Маарифи Назирлийиня тягдим етдийи тяклифляр ясасында бцтювлцкдя мяктяб ислащаты, хцсусиля тящсилин мязмунъа миллиляшдирилмясини ясас тутан програм вя дярсликлярин няшри цзря мцвафиг лайищя щазырламаг мягсядиля щюкумят комиссийасы йарадылмышды. 1919 ил нойабрын 7-дя Халг Маарифи Назирлийи йанында йарадылан Ислащат Комиссийасына халг маарифи назиринин мцавини Щ. Шащтахтлы (сядр), Н. Шащсуваров, А. Ямиров, Ф. Рзабяйов, С.  Гянизадя, А. Яфяндизадя, Сара ханым Йагубова, Сара ханым Хурамович, Я. Пепинов, Х. Аьайева, М. Шащтахтлы, Ъ. Оруъялийев вя С. Вякилов дахил идиляр. Комиссийанын гаршысында нювбяти дярс илинин яввялиня кими мяктяб ислащаты, о ъцмлядян тящсилин мязмуну иля баьлы мясялялярин щялли цзря Щюкумят програмыны щазырламаг вязифяси гойулмушду. Ъцмщуриййят щюкумятинин деврилмяси нятиъясиндя комиссийа юз ишини баша чатдыра билмяся дя, щямин мясялялярин щялли цзря мцяййян ишляр эюря билмишди.

  Д ю р д ц н ъ ц (совет дюврц 1-ъи) г у р у л т а й 1925 ил майын 25-дя Бакыда олмушдур. Гурултайда М. Байрамялибяйова 1-ъи Цмумиттифаг мцяллимляр гурултайына нцмайяндя сечилмишдир.

  Б е ш и н ъ и  (совет  дюврц  2-ъи)  г у р ул т а й 1935 ил августун 20-дя Бакыда олмушдур. Гурултайда  халг  маарифи комиссары М. Шащбазов чыхыш етмишдир. АК(б)П МК-нын 1935/36 тядрис илиндя мяктябя даир гярарынын реаллашдырылмасы вя кянддя мцяллимлярин иътимаи вя мядяни ишляри щаггында мясяляляр мцзакиря олунмушдур.

  А л т ы н ъ ы  (совет  дюврц  3-ъц)  г ур у л т а й 1946 ил августун 15–20-дя Бакыда олмушдур. Гурултайда Азярб. ССР маариф назири М. Ибращимов мярузя етмишдир. Халг тясяррцфатынын 5 иллик планы вя маариф ишчиляринин вязифяляри, мяктябдя тялим вя тярбийянин кейфиййятинин йахшылашдырылмасына даир тядбирляр, мцяллим кадрларынын щазырланмасы вя ихтисасларынын артырылмасы ишинин йахшылашдырылмасы мясяляляри мцзакиря едилмишдир.

  Й е д д и н ъ и (совет дюврц 4-ъц) г ур у л т а й 1960 ил нойабрын 12–16-да Бакыда олмушдур. Гурултайда Азярбайъан ССР маариф назири М.Мещдизадя мярузя етмишдир.

  С я к к и з и н ъ и  (совет   дюврц   5-ъи) г у р у л т а й 1967 ил йанварын 26–27-дя Бакыда  олмушдур.  Гурултайда  Азярб. ССР маариф назири М. Мещдизадя чыхыш етмишдир.

  Д о г г у зу н ъ у (совет  дюврц  6-ъы) г у р у л т а й 1978 ил майын 18–19-да Бакыда олмушдур. Гурултайда Азярб. КП МК-нын 1-ъи катиби Щ. Ялийев чыхыш етмишдир.

  О н у н ъ у  (совет  дюврц  7-ъи)  г у р у л т а й 1987 ил майын 23-дя Бакыда олмушдур. Азярб. ССР маариф назири К.Рящимов цмумтящсил вя пешя ислащаты щаггында мярузя етмишдир. Гурултайда бюйцмякдя олан няслин тящсил вя тярбийясинин кейфиййятинин даща да йцксялдилмясиня диггятин артырылмасы тювсийя едилмиш вя техники пешя тящсили ишчиляриня мцраъият гябул   олунмушдур.

  О н б и р и н ъ и (мцстягил Азярбайъан Республикасы мцяллимляринин илк гурултайы) г у р у л т а й 1998 ил сентйабрын 25дя Бакыда олмушдур. Азярб. Респ.-нын тящсил назири М. Мярдановун милли тящсил гуруъулуьу вя ислащатынын ясас истигамятляри барядя щесабат мярузяси динлянилмишдир. Азярб. Респ. Президенти Щейдяр Ялийев эениш вя програм характерли чыхыш етмишдир.

  О н и к и н ъ и г у р у л т а й 2003 ил октйабрын 4-дя Бакыда олмушдур. Гурултай тящсил гуруъулуьу сащясиндя проблемляри вя гаршыда дуран вязифяляри мцзакиря етмишдир. Азярб. Респ. Президенти Щейдяр Ялийевин гурултайа тябрик мяктубу   охунмушдур.

  О н ц ч ц н ъ ц г у р у л т а й 2008 ил сентйабрын 22-дя Бакыда олмушдур. Гурултайда тящсил назири М. Мярданов щесабат мярузяси иля чыхыш етмишдир. Азярб. маарифчилик тарихиня давамлы ислащатлар мярщяляси кими дахил олан 13-ъц гурултайда тящсилин инкишафына йюнялмиш гярарлар гябул едилмишдир.

  AZƏRBAYCAN MÜƏLLİMLƏRİNİN QURULTAYLARI

  АЗЯРБАЙЪАН   МЦЯЛЛИМЛЯРИНИН ГУРУЛТАЙЛАРЫ – респ. тящсил ишчиляри вя мцяллимляринин али мяълиси. Азярб.-да 1893 илдя Гутгашен (индики Гябяля) мяктябиндя Нуха  (индики  Шяки)  гяза мцяллимляринин гурултайы кечирилмишдир. Йелизаветпол губ.-нын Ъаваншир, Шуша, Ъябрайыл гязаларында да сащя  гурултайлары олмушдур.

  Б и р и н ъ и г у р у л т а й 1906 ил августун 15–30-да (бязи мянбялярдя 15– 28-дя) Бакыда 2-ъи рус-Азярб. мяктябинин бинасында олмушдур. Гурултай “Ниъат” ъямиййятинин тяшяббцсц иля кечирилмишдир. Гурултайы эириш сюзц  иля Н. Няриманов ачмыш, Щ. Зярдаби  сядр, Н. Няриманов мцавин, Ф. Аьазадя  катиб сечилмишляр. Гурултайда 100-дян чох нцмайяндя иштирак етмишдир. Н. Няриманов, Ф.Аьазадя, С.С.Ахундов, А.Шаиг, Ц.Щаъыбяйли вя б.-нын фяал иштиракы иля кечирилян бу гурултай Азярб.-ын иътимаификир тарихиндя мцщцм щадися олмушдур.

  И к и н ъ и г у р у л т а й 1907 ил августун 25-и – сентйабрын 1-дя Бакыда “Ниъат” ъямиййятинин тяшяббцсц иля онун гираятханасында олмушдур. Гурултайы Щ. Аьайев ачмыш, Щ. Зярдабинин хястя олдуьу цчцн гурултайа гатыла билмяйяъяйини билдирмишдир. Гурултайын идаря щейятиня Я. Щцсейнзадя  сядр,  М.  Мащмудбяйов вя С. Ахундов сядр мцавинляри, Мирзя Абдулла Талыбзадя (Шаиг) вя Фярщад Аьайев (бязи мянбяляря эюря сечилян катиблярдян бири дя Цзейир Щаъыбяйли олмушдур) катиб сечилмишляр. Гурултайда ана дилинин тядриси цзря програм вя дярсликлярин щазырланмасы вязиййяти, гадын мцяллимляр семинарийасынын ачылмасы, яряб ялифбасынын тякмилляшдирилмяси вя диэяр мясяляляр мцзакиря олунараг гярарлар гябул едилмишдир.

  Ц ч ц н ъ ц г у р у л т а й Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин гярары иля 1919 ил августун 20-и – сентйабрын 1-дя Бакыда, 1-ъи реални мяктябин бинасында (индики Азярбайъан Дювлят Игтисад Ун-ти) олмушдур.  Гурултайда  Азярб.-ын  бцтцн  бюлэялярини вя тядрис мцяссисялярини тямсил едян нцмайяндяляр иштирак етмишляр. Гурултайы Тцрк Мцяллимляри Иттифагынын сядри А. Исрафилбяйов ачмышдыр. Гурултайын Халг Маарифи Назирлийиня тягдим етдийи тяклифляр ясасында бцтювлцкдя мяктяб ислащаты, хцсусиля тящсилин мязмунъа миллиляшдирилмясини ясас тутан програм вя дярсликлярин няшри цзря мцвафиг лайищя щазырламаг мягсядиля щюкумят комиссийасы йарадылмышды. 1919 ил нойабрын 7-дя Халг Маарифи Назирлийи йанында йарадылан Ислащат Комиссийасына халг маарифи назиринин мцавини Щ. Шащтахтлы (сядр), Н. Шащсуваров, А. Ямиров, Ф. Рзабяйов, С.  Гянизадя, А. Яфяндизадя, Сара ханым Йагубова, Сара ханым Хурамович, Я. Пепинов, Х. Аьайева, М. Шащтахтлы, Ъ. Оруъялийев вя С. Вякилов дахил идиляр. Комиссийанын гаршысында нювбяти дярс илинин яввялиня кими мяктяб ислащаты, о ъцмлядян тящсилин мязмуну иля баьлы мясялялярин щялли цзря Щюкумят програмыны щазырламаг вязифяси гойулмушду. Ъцмщуриййят щюкумятинин деврилмяси нятиъясиндя комиссийа юз ишини баша чатдыра билмяся дя, щямин мясялялярин щялли цзря мцяййян ишляр эюря билмишди.

  Д ю р д ц н ъ ц (совет дюврц 1-ъи) г у р у л т а й 1925 ил майын 25-дя Бакыда олмушдур. Гурултайда М. Байрамялибяйова 1-ъи Цмумиттифаг мцяллимляр гурултайына нцмайяндя сечилмишдир.

  Б е ш и н ъ и  (совет  дюврц  2-ъи)  г у р ул т а й 1935 ил августун 20-дя Бакыда олмушдур. Гурултайда  халг  маарифи комиссары М. Шащбазов чыхыш етмишдир. АК(б)П МК-нын 1935/36 тядрис илиндя мяктябя даир гярарынын реаллашдырылмасы вя кянддя мцяллимлярин иътимаи вя мядяни ишляри щаггында мясяляляр мцзакиря олунмушдур.

  А л т ы н ъ ы  (совет  дюврц  3-ъц)  г ур у л т а й 1946 ил августун 15–20-дя Бакыда олмушдур. Гурултайда Азярб. ССР маариф назири М. Ибращимов мярузя етмишдир. Халг тясяррцфатынын 5 иллик планы вя маариф ишчиляринин вязифяляри, мяктябдя тялим вя тярбийянин кейфиййятинин йахшылашдырылмасына даир тядбирляр, мцяллим кадрларынын щазырланмасы вя ихтисасларынын артырылмасы ишинин йахшылашдырылмасы мясяляляри мцзакиря едилмишдир.

  Й е д д и н ъ и (совет дюврц 4-ъц) г ур у л т а й 1960 ил нойабрын 12–16-да Бакыда олмушдур. Гурултайда Азярбайъан ССР маариф назири М.Мещдизадя мярузя етмишдир.

  С я к к и з и н ъ и  (совет   дюврц   5-ъи) г у р у л т а й 1967 ил йанварын 26–27-дя Бакыда  олмушдур.  Гурултайда  Азярб. ССР маариф назири М. Мещдизадя чыхыш етмишдир.

  Д о г г у зу н ъ у (совет  дюврц  6-ъы) г у р у л т а й 1978 ил майын 18–19-да Бакыда олмушдур. Гурултайда Азярб. КП МК-нын 1-ъи катиби Щ. Ялийев чыхыш етмишдир.

  О н у н ъ у  (совет  дюврц  7-ъи)  г у р у л т а й 1987 ил майын 23-дя Бакыда олмушдур. Азярб. ССР маариф назири К.Рящимов цмумтящсил вя пешя ислащаты щаггында мярузя етмишдир. Гурултайда бюйцмякдя олан няслин тящсил вя тярбийясинин кейфиййятинин даща да йцксялдилмясиня диггятин артырылмасы тювсийя едилмиш вя техники пешя тящсили ишчиляриня мцраъият гябул   олунмушдур.

  О н б и р и н ъ и (мцстягил Азярбайъан Республикасы мцяллимляринин илк гурултайы) г у р у л т а й 1998 ил сентйабрын 25дя Бакыда олмушдур. Азярб. Респ.-нын тящсил назири М. Мярдановун милли тящсил гуруъулуьу вя ислащатынын ясас истигамятляри барядя щесабат мярузяси динлянилмишдир. Азярб. Респ. Президенти Щейдяр Ялийев эениш вя програм характерли чыхыш етмишдир.

  О н и к и н ъ и г у р у л т а й 2003 ил октйабрын 4-дя Бакыда олмушдур. Гурултай тящсил гуруъулуьу сащясиндя проблемляри вя гаршыда дуран вязифяляри мцзакиря етмишдир. Азярб. Респ. Президенти Щейдяр Ялийевин гурултайа тябрик мяктубу   охунмушдур.

  О н ц ч ц н ъ ц г у р у л т а й 2008 ил сентйабрын 22-дя Бакыда олмушдур. Гурултайда тящсил назири М. Мярданов щесабат мярузяси иля чыхыш етмишдир. Азярб. маарифчилик тарихиня давамлы ислащатлар мярщяляси кими дахил олан 13-ъц гурултайда тящсилин инкишафына йюнялмиш гярарлар гябул едилмишдир.