Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN MÜVƏQQƏTİ İNQİLAB KOMİTƏSİ

  АЗЯРБАЙЪАН МЦВЯГГЯТИ ИНГИЛАБ КОМИТЯСИ (АМИК) – Апрел  ишьалындан (1920) сонра Азярб.-да пролетариат диктатурасынын али щакимиййят органы. Азярб. ССР Мяркязи Иъраиййя Комитясинин тяшкилиня (1921 ил, 19 май) гядяр фяалиййят эюстярмишдир. Тяркибиня Н. Няриманов  (сядр),  Я. Гарайев, Щ. Султанов, Г. Мусабяйов, А. Алимов, М.Д. Щцсейнов, Д.Бцнйадзадя дахил идиляр. АМИК 1920 ил 28 апрел тарихли мцраъиятиндя “Мцсават” партийасы щюкумятинин деврилдийини, явязиндя фящля-кяндли щакимиййятинин гурулдуьуну елан етди. АМИК-ин йерлярдяки органлары гяза, нащийя вя кянд ингилаб комитяляри  иди.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN MÜVƏQQƏTİ İNQİLAB KOMİTƏSİ

  АЗЯРБАЙЪАН МЦВЯГГЯТИ ИНГИЛАБ КОМИТЯСИ (АМИК) – Апрел  ишьалындан (1920) сонра Азярб.-да пролетариат диктатурасынын али щакимиййят органы. Азярб. ССР Мяркязи Иъраиййя Комитясинин тяшкилиня (1921 ил, 19 май) гядяр фяалиййят эюстярмишдир. Тяркибиня Н. Няриманов  (сядр),  Я. Гарайев, Щ. Султанов, Г. Мусабяйов, А. Алимов, М.Д. Щцсейнов, Д.Бцнйадзадя дахил идиляр. АМИК 1920 ил 28 апрел тарихли мцраъиятиндя “Мцсават” партийасы щюкумятинин деврилдийини, явязиндя фящля-кяндли щакимиййятинин гурулдуьуну елан етди. АМИК-ин йерлярдяки органлары гяза, нащийя вя кянд ингилаб комитяляри  иди.

  AZƏRBAYCAN MÜVƏQQƏTİ İNQİLAB KOMİTƏSİ

  АЗЯРБАЙЪАН МЦВЯГГЯТИ ИНГИЛАБ КОМИТЯСИ (АМИК) – Апрел  ишьалындан (1920) сонра Азярб.-да пролетариат диктатурасынын али щакимиййят органы. Азярб. ССР Мяркязи Иъраиййя Комитясинин тяшкилиня (1921 ил, 19 май) гядяр фяалиййят эюстярмишдир. Тяркибиня Н. Няриманов  (сядр),  Я. Гарайев, Щ. Султанов, Г. Мусабяйов, А. Алимов, М.Д. Щцсейнов, Д.Бцнйадзадя дахил идиляр. АМИК 1920 ил 28 апрел тарихли мцраъиятиндя “Мцсават” партийасы щюкумятинин деврилдийини, явязиндя фящля-кяндли щакимиййятинин гурулдуьуну елан етди. АМИК-ин йерлярдяки органлары гяза, нащийя вя кянд ингилаб комитяляри  иди.