Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BEŞDAM

  Азярб. Респ. Сийязян р-нунда кянд. Бешдам я.д.-нин (Бешдам, Дяря Зарат, Нардаран, Сийязян к.-ляри дахилдир) мяркязи. Р-н мяркязиндян 14 км ъ.-ш.- дя, Бакы–Ростов автомобил йолу вя д.й. кянарында, Хязяр дянизиндян 3 км аралы, Самур-Дявячи овалыьындадыр. Ящ. 579 (2008); щейвандарлыг вя гисмян кинчилик- ля мяшьулдур. Цмуми орта мяктяб, китабхана, клуб, фелдшер-мама мянтягяси вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BEŞDAM

  Азярб. Респ. Сийязян р-нунда кянд. Бешдам я.д.-нин (Бешдам, Дяря Зарат, Нардаран, Сийязян к.-ляри дахилдир) мяркязи. Р-н мяркязиндян 14 км ъ.-ш.- дя, Бакы–Ростов автомобил йолу вя д.й. кянарында, Хязяр дянизиндян 3 км аралы, Самур-Дявячи овалыьындадыр. Ящ. 579 (2008); щейвандарлыг вя гисмян кинчилик- ля мяшьулдур. Цмуми орта мяктяб, китабхана, клуб, фелдшер-мама мянтягяси вар.

  BEŞDAM

  Азярб. Респ. Сийязян р-нунда кянд. Бешдам я.д.-нин (Бешдам, Дяря Зарат, Нардаран, Сийязян к.-ляри дахилдир) мяркязи. Р-н мяркязиндян 14 км ъ.-ш.- дя, Бакы–Ростов автомобил йолу вя д.й. кянарында, Хязяр дянизиндян 3 км аралы, Самур-Дявячи овалыьындадыр. Ящ. 579 (2008); щейвандарлыг вя гисмян кинчилик- ля мяшьулдур. Цмуми орта мяктяб, китабхана, клуб, фелдшер-мама мянтягяси вар.