Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  "AZƏRBAYCAN NEFT TƏSƏRRÜFATI"

  “АЗЯРБАЙЪАН НЕФТ ТЯСЯРРЦФАТЫ” – айлыг елми-техники вя истещсалат журналы. Азярнефт, Хязярдянизнефт бирликляри вя Азярб. ССР Нефт Емалы вя Нефт Кимйасы Сянайеси Назирлийинин органы кими фяалиййятя башламышдыр. Илк нюмряси 1920 илин майында Бакыда “Халг тясяррцфаты” ады иля чыхмыш, 1922 илдян “А.н.т” адландырылмышдыр. Журналда нефт-газ сянайесинин игтисади мясяляляри, нефт вя газ гуйуларынын эеолоэийасы, газылмасы, нефт вя газын чыхарылмасы вя емалы, нефт кимйасы, нефт сянайеси тикинтиси, нефт йатагларынын кяшфи вя ишлянмясинин мцщцм нязяри-тяърцби проблемляриня даир мягаляляр дяръ олунур. Журнал МДБ мяканында, Тцркийя, АБШ, Чин, Бюйцк Британийа, Йапонийа,   Вйетнам,   Норвеч   вя   б.  юлкялярдя дя йайылыр. Азярб. вя рус дилляриндя дяръ олунан елми мягаля вя информасийаларын гыса хцласяляри эениш охуъу кцтлясиня Интернет васитясиля Азярб., рус вя инэ. дилляриндя чатдырылыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  "AZƏRBAYCAN NEFT TƏSƏRRÜFATI"

  “АЗЯРБАЙЪАН НЕФТ ТЯСЯРРЦФАТЫ” – айлыг елми-техники вя истещсалат журналы. Азярнефт, Хязярдянизнефт бирликляри вя Азярб. ССР Нефт Емалы вя Нефт Кимйасы Сянайеси Назирлийинин органы кими фяалиййятя башламышдыр. Илк нюмряси 1920 илин майында Бакыда “Халг тясяррцфаты” ады иля чыхмыш, 1922 илдян “А.н.т” адландырылмышдыр. Журналда нефт-газ сянайесинин игтисади мясяляляри, нефт вя газ гуйуларынын эеолоэийасы, газылмасы, нефт вя газын чыхарылмасы вя емалы, нефт кимйасы, нефт сянайеси тикинтиси, нефт йатагларынын кяшфи вя ишлянмясинин мцщцм нязяри-тяърцби проблемляриня даир мягаляляр дяръ олунур. Журнал МДБ мяканында, Тцркийя, АБШ, Чин, Бюйцк Британийа, Йапонийа,   Вйетнам,   Норвеч   вя   б.  юлкялярдя дя йайылыр. Азярб. вя рус дилляриндя дяръ олунан елми мягаля вя информасийаларын гыса хцласяляри эениш охуъу кцтлясиня Интернет васитясиля Азярб., рус вя инэ. дилляриндя чатдырылыр.

  "AZƏRBAYCAN NEFT TƏSƏRRÜFATI"

  “АЗЯРБАЙЪАН НЕФТ ТЯСЯРРЦФАТЫ” – айлыг елми-техники вя истещсалат журналы. Азярнефт, Хязярдянизнефт бирликляри вя Азярб. ССР Нефт Емалы вя Нефт Кимйасы Сянайеси Назирлийинин органы кими фяалиййятя башламышдыр. Илк нюмряси 1920 илин майында Бакыда “Халг тясяррцфаты” ады иля чыхмыш, 1922 илдян “А.н.т” адландырылмышдыр. Журналда нефт-газ сянайесинин игтисади мясяляляри, нефт вя газ гуйуларынын эеолоэийасы, газылмасы, нефт вя газын чыхарылмасы вя емалы, нефт кимйасы, нефт сянайеси тикинтиси, нефт йатагларынын кяшфи вя ишлянмясинин мцщцм нязяри-тяърцби проблемляриня даир мягаляляр дяръ олунур. Журнал МДБ мяканында, Тцркийя, АБШ, Чин, Бюйцк Британийа, Йапонийа,   Вйетнам,   Норвеч   вя   б.  юлкялярдя дя йайылыр. Азярб. вя рус дилляриндя дяръ олунан елми мягаля вя информасийаларын гыса хцласяляри эениш охуъу кцтлясиня Интернет васитясиля Азярб., рус вя инэ. дилляриндя чатдырылыр.