Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABDULLAYEV Rəsmi Əsəd oğlu 


  АБДУЛЛАЙЕВ Рясми Ясяд оьлу (7.11.1924, Бакы – 20.1.1995, Бакы) – Азярб. эеологу вя эеофизики, эеолоэийа-минералоэийа е.д. (1972), проф. (1975). 1949 илдя Азярб. Сянайе Ин-туну битирмиш, 1986–91 иллярдя щямин ин-тун эеофизики кяшфиййат цсуллары кафедрасында мцхтялиф вязифялярдя, о ъцмлядян кафедра мцдири ишлямишдир. Азярб.-да сейсмик кяшфиййатын ясасыны гойанлардан биридир. Тядгигатлары, ясасян, Азярб.-ын мцряккяб эеоложи структурларынын сейсмик юйрянилмяси заманы топланмыш мялуматларын ишлянилмясиня вя тятбигиня щяср олунмушдур. А. цчюлчцлц сейсмик кяшфиййатын йени модификасийасыны – йелпиквары сейсмик зондламаны тяклиф етмишдир. 100-дян чох елми ясярин, о ъцмлядян сейсмик кяшфиййата даир тядрис вясаитляринин мцяллифидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABDULLAYEV Rəsmi Əsəd oğlu 


  АБДУЛЛАЙЕВ Рясми Ясяд оьлу (7.11.1924, Бакы – 20.1.1995, Бакы) – Азярб. эеологу вя эеофизики, эеолоэийа-минералоэийа е.д. (1972), проф. (1975). 1949 илдя Азярб. Сянайе Ин-туну битирмиш, 1986–91 иллярдя щямин ин-тун эеофизики кяшфиййат цсуллары кафедрасында мцхтялиф вязифялярдя, о ъцмлядян кафедра мцдири ишлямишдир. Азярб.-да сейсмик кяшфиййатын ясасыны гойанлардан биридир. Тядгигатлары, ясасян, Азярб.-ын мцряккяб эеоложи структурларынын сейсмик юйрянилмяси заманы топланмыш мялуматларын ишлянилмясиня вя тятбигиня щяср олунмушдур. А. цчюлчцлц сейсмик кяшфиййатын йени модификасийасыны – йелпиквары сейсмик зондламаны тяклиф етмишдир. 100-дян чох елми ясярин, о ъцмлядян сейсмик кяшфиййата даир тядрис вясаитляринин мцяллифидир.

  ABDULLAYEV Rəsmi Əsəd oğlu 


  АБДУЛЛАЙЕВ Рясми Ясяд оьлу (7.11.1924, Бакы – 20.1.1995, Бакы) – Азярб. эеологу вя эеофизики, эеолоэийа-минералоэийа е.д. (1972), проф. (1975). 1949 илдя Азярб. Сянайе Ин-туну битирмиш, 1986–91 иллярдя щямин ин-тун эеофизики кяшфиййат цсуллары кафедрасында мцхтялиф вязифялярдя, о ъцмлядян кафедра мцдири ишлямишдир. Азярб.-да сейсмик кяшфиййатын ясасыны гойанлардан биридир. Тядгигатлары, ясасян, Азярб.-ын мцряккяб эеоложи структурларынын сейсмик юйрянилмяси заманы топланмыш мялуматларын ишлянилмясиня вя тятбигиня щяср олунмушдур. А. цчюлчцлц сейсмик кяшфиййатын йени модификасийасыны – йелпиквары сейсмик зондламаны тяклиф етмишдир. 100-дян чох елми ясярин, о ъцмлядян сейсмик кяшфиййата даир тядрис вясаитляринин мцяллифидир.