Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BEŞİKKƏRTMƏ

  БЕШИККЯРТМЯ, бешиккясмя, эюбяккясмя – тцрк халгларында, о ъцмлядян азярб.-ларда мювъуд олмуш оьлан вя гызын щяля бешикдя икян адахланмасы адяти. Варидатын бир няслин дахилиндя сахланмасы зяруряти иля ялагядар иди. Ики гощум вя йа йахын аиля ушагларынын эяляъякдя евлянмяси цчцн яввялъядян разылыьа эялир вя бунун тясдиги кими гызын бешийини кяртирдиляр (нишанлайырдылар). Б. бир нюв рямзи никащ сайылырды.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BEŞİKKƏRTMƏ

  БЕШИККЯРТМЯ, бешиккясмя, эюбяккясмя – тцрк халгларында, о ъцмлядян азярб.-ларда мювъуд олмуш оьлан вя гызын щяля бешикдя икян адахланмасы адяти. Варидатын бир няслин дахилиндя сахланмасы зяруряти иля ялагядар иди. Ики гощум вя йа йахын аиля ушагларынын эяляъякдя евлянмяси цчцн яввялъядян разылыьа эялир вя бунун тясдиги кими гызын бешийини кяртирдиляр (нишанлайырдылар). Б. бир нюв рямзи никащ сайылырды.

  BEŞİKKƏRTMƏ

  БЕШИККЯРТМЯ, бешиккясмя, эюбяккясмя – тцрк халгларында, о ъцмлядян азярб.-ларда мювъуд олмуш оьлан вя гызын щяля бешикдя икян адахланмасы адяти. Варидатын бир няслин дахилиндя сахланмасы зяруряти иля ялагядар иди. Ики гощум вя йа йахын аиля ушагларынын эяляъякдя евлянмяси цчцн яввялъядян разылыьа эялир вя бунун тясдиги кими гызын бешийини кяртирдиляр (нишанлайырдылар). Б. бир нюв рямзи никащ сайылырды.