Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN OTÜSTÜ HOKKEY FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН  ОТЦСТЦ  ЩОККЕЙ ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 1993 илдя Бакыда тясис едилмишдир. Бейнялхалг Отцстц Щоккей Федерасийасынын (ФИЩ, 1993) вя Авропа Отцстц Щоккей Федерасийасынын (ФЕЩ,  1993)  цзвцдцр  (ятрафлы  мялумат  цчцн бах “Азярбайъан” хцсуси ъилдинин Бядян тярбийяси вя идман бюлмясиня). 1980 илдя Италийанын Турин ш.-ндя кечирилян Авропа кубоку турнириндя Азярб. йыьма командасы чемпион олмушдур. Т.Швиганова ССРИ йыьма командасынын щейятиндя 22-ъи Олимпийа Ойунларынын (1980, Москва) вя дцнйа чемпионатынын (1981, Арэентина) бцрцнъ медалыны газанмышдыр. Гадын щоккейчилярдян ибарят “Атаспорт” клубу Авропа кубоку уьрунда “Ъеленъ” (2003), “Трофи” (2004) турнирляринин галиби, Авропа Клуб Чемпионлары кубокунун эцмцш (2005) вя бцрцнъ (2009) мцкафатларына лайиг эюрцлмцшдцр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN OTÜSTÜ HOKKEY FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН  ОТЦСТЦ  ЩОККЕЙ ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 1993 илдя Бакыда тясис едилмишдир. Бейнялхалг Отцстц Щоккей Федерасийасынын (ФИЩ, 1993) вя Авропа Отцстц Щоккей Федерасийасынын (ФЕЩ,  1993)  цзвцдцр  (ятрафлы  мялумат  цчцн бах “Азярбайъан” хцсуси ъилдинин Бядян тярбийяси вя идман бюлмясиня). 1980 илдя Италийанын Турин ш.-ндя кечирилян Авропа кубоку турнириндя Азярб. йыьма командасы чемпион олмушдур. Т.Швиганова ССРИ йыьма командасынын щейятиндя 22-ъи Олимпийа Ойунларынын (1980, Москва) вя дцнйа чемпионатынын (1981, Арэентина) бцрцнъ медалыны газанмышдыр. Гадын щоккейчилярдян ибарят “Атаспорт” клубу Авропа кубоку уьрунда “Ъеленъ” (2003), “Трофи” (2004) турнирляринин галиби, Авропа Клуб Чемпионлары кубокунун эцмцш (2005) вя бцрцнъ (2009) мцкафатларына лайиг эюрцлмцшдцр.

  AZƏRBAYCAN OTÜSTÜ HOKKEY FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН  ОТЦСТЦ  ЩОККЕЙ ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 1993 илдя Бакыда тясис едилмишдир. Бейнялхалг Отцстц Щоккей Федерасийасынын (ФИЩ, 1993) вя Авропа Отцстц Щоккей Федерасийасынын (ФЕЩ,  1993)  цзвцдцр  (ятрафлы  мялумат  цчцн бах “Азярбайъан” хцсуси ъилдинин Бядян тярбийяси вя идман бюлмясиня). 1980 илдя Италийанын Турин ш.-ндя кечирилян Авропа кубоку турнириндя Азярб. йыьма командасы чемпион олмушдур. Т.Швиганова ССРИ йыьма командасынын щейятиндя 22-ъи Олимпийа Ойунларынын (1980, Москва) вя дцнйа чемпионатынын (1981, Арэентина) бцрцнъ медалыны газанмышдыр. Гадын щоккейчилярдян ибарят “Атаспорт” клубу Авропа кубоку уьрунда “Ъеленъ” (2003), “Трофи” (2004) турнирляринин галиби, Авропа Клуб Чемпионлары кубокунун эцмцш (2005) вя бцрцнъ (2009) мцкафатларына лайиг эюрцлмцшдцр.