Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BEŞİNCİ RESPUBLİKA

  БЕШИНЪИ РЕСПУБЛИКА, Франсада – де Голл щюкумятинин щазырладыьы 1958 ил конститусийасына ясасян гурулан сийаси режим. Б.р. режими парламентин сялащиййятини эенишляндирди. Б.р. режиминя ясасян президент вахтындан яввял милли мяълиси бурахыб йени сечкиляр тяйин етмяк, фювгяладя шяраит йарандыгда ися бцтцн щакимиййяти юз ялиня алмаг щцгугуна маликдир. 1962 илдян анъаг президент сечкиляринин кечирилмяси гайдасы дяйишдирилмишдир. Франсанын демократик гцввяляри Б.р. конститусийасына йенидян бахылмасыны тяляб едирляр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BEŞİNCİ RESPUBLİKA

  БЕШИНЪИ РЕСПУБЛИКА, Франсада – де Голл щюкумятинин щазырладыьы 1958 ил конститусийасына ясасян гурулан сийаси режим. Б.р. режими парламентин сялащиййятини эенишляндирди. Б.р. режиминя ясасян президент вахтындан яввял милли мяълиси бурахыб йени сечкиляр тяйин етмяк, фювгяладя шяраит йарандыгда ися бцтцн щакимиййяти юз ялиня алмаг щцгугуна маликдир. 1962 илдян анъаг президент сечкиляринин кечирилмяси гайдасы дяйишдирилмишдир. Франсанын демократик гцввяляри Б.р. конститусийасына йенидян бахылмасыны тяляб едирляр.

  BEŞİNCİ RESPUBLİKA

  БЕШИНЪИ РЕСПУБЛИКА, Франсада – де Голл щюкумятинин щазырладыьы 1958 ил конститусийасына ясасян гурулан сийаси режим. Б.р. режими парламентин сялащиййятини эенишляндирди. Б.р. режиминя ясасян президент вахтындан яввял милли мяълиси бурахыб йени сечкиляр тяйин етмяк, фювгяладя шяраит йарандыгда ися бцтцн щакимиййяти юз ялиня алмаг щцгугуна маликдир. 1962 илдян анъаг президент сечкиляринин кечирилмяси гайдасы дяйишдирилмишдир. Франсанын демократик гцввяляри Б.р. конститусийасына йенидян бахылмасыны тяляб едирляр.