Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BEŞİNCİ TƏKƏR

  автомобилин щярякятинин сынаьы заманы онун динамик кейфиййятляринин тяйини цчцн истифадя олунан ъищаз. Автомобилин эювдясиня ойнагла бирляшдирилян штанга бяркидилир. Б.т. йолун сятщиня юз чякиси иля сыхылыр; автомобил щярякят етдикдя тякяр чеврясинин хятти сцряти автомобилин щярякят сцрятиня бярабяр олур. Тякярин сцряти автомобилин щярякят диаграмыны ъызан ъищазын еластик тросу васитясиля гейд олунур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BEŞİNCİ TƏKƏR

  автомобилин щярякятинин сынаьы заманы онун динамик кейфиййятляринин тяйини цчцн истифадя олунан ъищаз. Автомобилин эювдясиня ойнагла бирляшдирилян штанга бяркидилир. Б.т. йолун сятщиня юз чякиси иля сыхылыр; автомобил щярякят етдикдя тякяр чеврясинин хятти сцряти автомобилин щярякят сцрятиня бярабяр олур. Тякярин сцряти автомобилин щярякят диаграмыны ъызан ъищазын еластик тросу васитясиля гейд олунур.

  BEŞİNCİ TƏKƏR

  автомобилин щярякятинин сынаьы заманы онун динамик кейфиййятляринин тяйини цчцн истифадя олунан ъищаз. Автомобилин эювдясиня ойнагла бирляшдирилян штанга бяркидилир. Б.т. йолун сятщиня юз чякиси иля сыхылыр; автомобил щярякят етдикдя тякяр чеврясинин хятти сцряти автомобилин щярякят сцрятиня бярабяр олур. Тякярин сцряти автомобилин щярякят диаграмыны ъызан ъищазын еластик тросу васитясиля гейд олунур.