Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN PANKRATİON FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН  ПАНКРАТИОН  ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 2007 илдя Бакыда тясис едилмишдир. Щямин ил Бакыда илк бейнялхалг турнир,  2008  илдя илк  Азярб.  чемпионаты кечирилмишдир.  2007–10  иллярдя Азярб.   идманчылары  дцнйа   вя   Авропа чемпионатларында  5  гызыл,  10  эцмцш,  7 бцрцнъ медал  газанмышлар.   2010   илдя Бакыда Азярб.-ын вя Авропанын пешякарлардан ибарят йыьма командалары арасында кечирилмиш турнирдя Азярб. йыьма командасы 8:2 щесабы иля гялябя газанмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN PANKRATİON FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН  ПАНКРАТИОН  ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 2007 илдя Бакыда тясис едилмишдир. Щямин ил Бакыда илк бейнялхалг турнир,  2008  илдя илк  Азярб.  чемпионаты кечирилмишдир.  2007–10  иллярдя Азярб.   идманчылары  дцнйа   вя   Авропа чемпионатларында  5  гызыл,  10  эцмцш,  7 бцрцнъ медал  газанмышлар.   2010   илдя Бакыда Азярб.-ын вя Авропанын пешякарлардан ибарят йыьма командалары арасында кечирилмиш турнирдя Азярб. йыьма командасы 8:2 щесабы иля гялябя газанмышдыр.

  AZƏRBAYCAN PANKRATİON FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН  ПАНКРАТИОН  ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 2007 илдя Бакыда тясис едилмишдир. Щямин ил Бакыда илк бейнялхалг турнир,  2008  илдя илк  Азярб.  чемпионаты кечирилмишдир.  2007–10  иллярдя Азярб.   идманчылары  дцнйа   вя   Авропа чемпионатларында  5  гызыл,  10  эцмцш,  7 бцрцнъ медал  газанмышлар.   2010   илдя Бакыда Азярб.-ын вя Авропанын пешякарлардан ибарят йыьма командалары арасында кечирилмиш турнирдя Азярб. йыьма командасы 8:2 щесабы иля гялябя газанмышдыр.