Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN POVERLIFTINQ FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН  ПОВЕРЛИФТИНГ  ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 1996 илдя Бакыда тясис едилмишдир. Дцнйа Поверлифтинг Конгресинин (WПЪ, 1996), Бейнялхалг Поверлифтинг Федерасийасынын (ИПФ, 1997) вя Дцнйа Поверлифтинг Федерасийасынын (WПФ, 2006) цзвцдцр. Азярб. идманчылары бейнялхалг йарышларда, Авропа вя дцнйа чемпионатларында  68 гызыл, 79 эцмцш, 43 бцрцнъ медал газанмышлар. 2010 илдя Бакыда Щ. Ялийевин хатирясиня щяср олунмуш   WПЪ   версийасы   цзря   Дцнйа кубоку йарышлары кечирилмиш, Азярб. йыьма командасы 1-ъи йери тутмушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN POVERLIFTINQ FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН  ПОВЕРЛИФТИНГ  ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 1996 илдя Бакыда тясис едилмишдир. Дцнйа Поверлифтинг Конгресинин (WПЪ, 1996), Бейнялхалг Поверлифтинг Федерасийасынын (ИПФ, 1997) вя Дцнйа Поверлифтинг Федерасийасынын (WПФ, 2006) цзвцдцр. Азярб. идманчылары бейнялхалг йарышларда, Авропа вя дцнйа чемпионатларында  68 гызыл, 79 эцмцш, 43 бцрцнъ медал газанмышлар. 2010 илдя Бакыда Щ. Ялийевин хатирясиня щяср олунмуш   WПЪ   версийасы   цзря   Дцнйа кубоку йарышлары кечирилмиш, Азярб. йыьма командасы 1-ъи йери тутмушдур.

  AZƏRBAYCAN POVERLIFTINQ FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН  ПОВЕРЛИФТИНГ  ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 1996 илдя Бакыда тясис едилмишдир. Дцнйа Поверлифтинг Конгресинин (WПЪ, 1996), Бейнялхалг Поверлифтинг Федерасийасынын (ИПФ, 1997) вя Дцнйа Поверлифтинг Федерасийасынын (WПФ, 2006) цзвцдцр. Азярб. идманчылары бейнялхалг йарышларда, Авропа вя дцнйа чемпионатларында  68 гызыл, 79 эцмцш, 43 бцрцнъ медал газанмышлар. 2010 илдя Бакыда Щ. Ялийевин хатирясиня щяср олунмуш   WПЪ   версийасы   цзря   Дцнйа кубоку йарышлары кечирилмиш, Азярб. йыьма командасы 1-ъи йери тутмушдур.