Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN REQBI FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН РЕГБИ ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 2004 илдя Бакыда тясис едилмишдир. Авропа Регби Федерасийасынын (ФИРААЕР, 2005) вя Бейнялхалг Регби Шурасынын (ИРБ, 2007) цзвцдцр. Федерасийанын тяркибиндя “Бакы”, “Бакы дярвишляри”, “ТИСА Титанс”, “Сумгайыт регби клубу”, “Ъялилабад регби клубу”, 1, 2 вя 3 №-ли ушаг евляринин йенийетмялярдян ибарят клублары, гадынлардан ибарят “Каспиан Катс” клубу фяалиййят эюстярир. 2003 илдя илк Азярб. чемпионаты кечирилмиш,
  2004 илдя илк милли йыьма команда йарадылмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN REQBI FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН РЕГБИ ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 2004 илдя Бакыда тясис едилмишдир. Авропа Регби Федерасийасынын (ФИРААЕР, 2005) вя Бейнялхалг Регби Шурасынын (ИРБ, 2007) цзвцдцр. Федерасийанын тяркибиндя “Бакы”, “Бакы дярвишляри”, “ТИСА Титанс”, “Сумгайыт регби клубу”, “Ъялилабад регби клубу”, 1, 2 вя 3 №-ли ушаг евляринин йенийетмялярдян ибарят клублары, гадынлардан ибарят “Каспиан Катс” клубу фяалиййят эюстярир. 2003 илдя илк Азярб. чемпионаты кечирилмиш,
  2004 илдя илк милли йыьма команда йарадылмышдыр.

  AZƏRBAYCAN REQBI FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН РЕГБИ ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 2004 илдя Бакыда тясис едилмишдир. Авропа Регби Федерасийасынын (ФИРААЕР, 2005) вя Бейнялхалг Регби Шурасынын (ИРБ, 2007) цзвцдцр. Федерасийанын тяркибиндя “Бакы”, “Бакы дярвишляри”, “ТИСА Титанс”, “Сумгайыт регби клубу”, “Ъялилабад регби клубу”, 1, 2 вя 3 №-ли ушаг евляринин йенийетмялярдян ибарят клублары, гадынлардан ибарят “Каспиан Катс” клубу фяалиййят эюстярир. 2003 илдя илк Азярб. чемпионаты кечирилмиш,
  2004 илдя илк милли йыьма команда йарадылмышдыр.