Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CƏBRİ SƏTH


  ЪЯБРИ СЯТЩ – цмуми щалда икиюлчцлц ъябри чохобразлы олуб Декарт координатларында ъябри тянликлярля верилян сятщ. Аналитик щяндясядя юйрянилян афин вя пройектив мцстявиляри вя 2-ъи тяртиб сятщляри ъябри сятщляря мисал эюстярмяк олар. Ъябри щяндясядя юйрянилян Ъ.с. ясасян пройектив вя гейри-мяхсуси сятщлярдир. Яйрилярдян фяргли олараг, Ъ.с.-ляр бир чох дискрет инвариантлара маликдир. Ъ.с.-ляр нязяриййясинин ясас мясяляси беля сятщлярин тяснифатыдыр. Ъ.с.-ин бирасионал тяснифатында минимал модел анлайышы ясас йер тутур: истянилян гейри- мяхсуси пройектив Ъ.с. регулйардыр вя бирасионал олараг йа минимал моделя, йа хятти сятщя, йа да пройектив мцстявийя иникас олунур. Минимал модел изоморфизм дягиглийи иля юз бирасионал синифиндя йеэанядир. Ъ.с.-ин юйрянилмясиня 19 ясрин орталарындан 3-ъц тяртиб Ъ.с.-ин юйрянилмяси иля башланылмышдыр. Ъ.с.-ин ардыъыл бирасионал нязяриййяси ясасян Г. Кастелнуов вя Ф. Енриквес башда олмагла Италийа щяндясячиляри тяряфиндян 19 ясрин сону вя 20 ясрин яввяляриндя гурулмушдур. Ъ.с.-ин мцасир нязяриййяси онун классик нязяриййясини принсип етибариля дяйишмядян дягигляшдирир вя тякмилляшдирир. Ъ.с. нязяриййяси юлчцсц 2-дян бюйцк олан сятщляр цчцн цмумиляшдирилир. Ъ.с.-ляр Диофант тянликляр нязяриййясиндя тятбиг едилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CƏBRİ SƏTH


  ЪЯБРИ СЯТЩ – цмуми щалда икиюлчцлц ъябри чохобразлы олуб Декарт координатларында ъябри тянликлярля верилян сятщ. Аналитик щяндясядя юйрянилян афин вя пройектив мцстявиляри вя 2-ъи тяртиб сятщляри ъябри сятщляря мисал эюстярмяк олар. Ъябри щяндясядя юйрянилян Ъ.с. ясасян пройектив вя гейри-мяхсуси сятщлярдир. Яйрилярдян фяргли олараг, Ъ.с.-ляр бир чох дискрет инвариантлара маликдир. Ъ.с.-ляр нязяриййясинин ясас мясяляси беля сятщлярин тяснифатыдыр. Ъ.с.-ин бирасионал тяснифатында минимал модел анлайышы ясас йер тутур: истянилян гейри- мяхсуси пройектив Ъ.с. регулйардыр вя бирасионал олараг йа минимал моделя, йа хятти сятщя, йа да пройектив мцстявийя иникас олунур. Минимал модел изоморфизм дягиглийи иля юз бирасионал синифиндя йеэанядир. Ъ.с.-ин юйрянилмясиня 19 ясрин орталарындан 3-ъц тяртиб Ъ.с.-ин юйрянилмяси иля башланылмышдыр. Ъ.с.-ин ардыъыл бирасионал нязяриййяси ясасян Г. Кастелнуов вя Ф. Енриквес башда олмагла Италийа щяндясячиляри тяряфиндян 19 ясрин сону вя 20 ясрин яввяляриндя гурулмушдур. Ъ.с.-ин мцасир нязяриййяси онун классик нязяриййясини принсип етибариля дяйишмядян дягигляшдирир вя тякмилляшдирир. Ъ.с. нязяриййяси юлчцсц 2-дян бюйцк олан сятщляр цчцн цмумиляшдирилир. Ъ.с.-ляр Диофант тянликляр нязяриййясиндя тятбиг едилир.

  CƏBRİ SƏTH


  ЪЯБРИ СЯТЩ – цмуми щалда икиюлчцлц ъябри чохобразлы олуб Декарт координатларында ъябри тянликлярля верилян сятщ. Аналитик щяндясядя юйрянилян афин вя пройектив мцстявиляри вя 2-ъи тяртиб сятщляри ъябри сятщляря мисал эюстярмяк олар. Ъябри щяндясядя юйрянилян Ъ.с. ясасян пройектив вя гейри-мяхсуси сятщлярдир. Яйрилярдян фяргли олараг, Ъ.с.-ляр бир чох дискрет инвариантлара маликдир. Ъ.с.-ляр нязяриййясинин ясас мясяляси беля сятщлярин тяснифатыдыр. Ъ.с.-ин бирасионал тяснифатында минимал модел анлайышы ясас йер тутур: истянилян гейри- мяхсуси пройектив Ъ.с. регулйардыр вя бирасионал олараг йа минимал моделя, йа хятти сятщя, йа да пройектив мцстявийя иникас олунур. Минимал модел изоморфизм дягиглийи иля юз бирасионал синифиндя йеэанядир. Ъ.с.-ин юйрянилмясиня 19 ясрин орталарындан 3-ъц тяртиб Ъ.с.-ин юйрянилмяси иля башланылмышдыр. Ъ.с.-ин ардыъыл бирасионал нязяриййяси ясасян Г. Кастелнуов вя Ф. Енриквес башда олмагла Италийа щяндясячиляри тяряфиндян 19 ясрин сону вя 20 ясрин яввяляриндя гурулмушдур. Ъ.с.-ин мцасир нязяриййяси онун классик нязяриййясини принсип етибариля дяйишмядян дягигляшдирир вя тякмилляшдирир. Ъ.с. нязяриййяси юлчцсц 2-дян бюйцк олан сятщляр цчцн цмумиляшдирилир. Ъ.с.-ляр Диофант тянликляр нязяриййясиндя тятбиг едилир.