Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BETATRON


  BETATRÓN – йцклц зярряъикляр сцрятляндириъиси; дяйишян магнит сащясинин йаратдыьы (индуксийа етдийи) бурульанлы електрик сащяси тяряфиндян стасионар даи- ряви орбит цзря дювр едян електронларын сцрятляндирилмяси цчцндцр. Б.-да електронларын енержиси, адятян, 50 МеВ-а чатыр. Б. сянайедя (галын метал таваларын ишыьа салынмасында), тибб сащясиндя (шца терапийасында), елми арашдырмаларда (фотонцвя реаксийасы вя с.-дя) тятбиг едилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BETATRON


  BETATRÓN – йцклц зярряъикляр сцрятляндириъиси; дяйишян магнит сащясинин йаратдыьы (индуксийа етдийи) бурульанлы електрик сащяси тяряфиндян стасионар даи- ряви орбит цзря дювр едян електронларын сцрятляндирилмяси цчцндцр. Б.-да електронларын енержиси, адятян, 50 МеВ-а чатыр. Б. сянайедя (галын метал таваларын ишыьа салынмасында), тибб сащясиндя (шца терапийасында), елми арашдырмаларда (фотонцвя реаксийасы вя с.-дя) тятбиг едилир.

  BETATRON


  BETATRÓN – йцклц зярряъикляр сцрятляндириъиси; дяйишян магнит сащясинин йаратдыьы (индуксийа етдийи) бурульанлы електрик сащяси тяряфиндян стасионар даи- ряви орбит цзря дювр едян електронларын сцрятляндирилмяси цчцндцр. Б.-да електронларын енержиси, адятян, 50 МеВ-а чатыр. Б. сянайедя (галын метал таваларын ишыьа салынмасында), тибб сащясиндя (шца терапийасында), елми арашдырмаларда (фотонцвя реаксийасы вя с.-дя) тятбиг едилир.