Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CƏDVƏL PROSESSORU


  CƏDVƏL ПРОСЕССОРУ, ъядвял редактору – компйутерлярдя електрон ъядвял шяклиндя верилмиш информасийаларла ишлямяк цчцн нязярдя тутулмуш тятбиги програм. Илк ъядвял редактору (ВисиЪалъ) 1979 илдя Аппле ЫЫ компйутери цчцн ишлянмишдир. 1982 илдя ися ЫБМ ПЪ цчцн Лотус 1-2-3 Ъ.п. щазырланды. О, електрон ъядвяллярин щесаблама имканларыны, ишчи графики вя релйасийа верилянляр базасынын идаряетмя системинин функсийасыны юзцндя бирляшдирир. Сонралар Мултиплан, Гуаттро Про, СуперЪалъ вя с. кими Ъ.п.-лары йарадылды. Ъ.п. мцхтялиф сметаларын, чохсайлы щесаблама ъядвялляринин, диаграм вя графиклярин гурулмасыны садяляшдирир; бюйцк щяъмдя ъари верилянляри, нятиъяляри, щямчинин онлар арасындакы ялагяни (ъябри вя мянтиги мцнасибятляри) ъядвял формасында сахламаьа имкан верир. Ъари верилянляр дяйишдикъя нятиъяляр автоматик щесабланыр вя ъядвяля дахил едилир; алынан нятиъялярин дяйишмясини излямяк вя чохсайлы щялл вариантларындан ян сямярялисини сечмяк олур. График режимин олмасы ъядвялдя верилмиш рягямли информасийаны график вя диаграм шяклиндя тясвир етмяйя имкан верир. Електрон ъядвялляр щесабламалары автоматикляшдирмякля йанашы мцхтялиф вариант вя вязиййятлярин моделляшдирилмяси цчцн дя еффектив васитядир. Електрон ъядвяллярин ясас елементляри сцтун, сцтунун башлыьы, сятир, сятрин башлыьы, актив вя гейри-актив ханалардыр. Ъ.п.-нда символларла (мятнлярля), ядядлярля, мянтиги вя тарихи эюстярян мцхтялиф тип верилянлярля ишлямяк мцмкцндцр. Щесабламалары автоматлашдырмаг цчцн електрон ъядвялин ханасына дцстурлар дахил едилир. Ъябри, мянтиги вя ейнитипли дцстурлар олур. Ъябри дцстурларда щесаб ямялляриндян (топлама, чыхма, вурма, бюлмя, гцввятя йцксялтмя) истифадя олунур вя апарылан щесабламаларын нятиъяляри ядядлярдир. Мянтиги дцстурлар шяртдян ибарят олур вя онун доьру, йахуд йалан олмасы мцяййянляшдирилир. Ейни структура (гурулуша) малик олан вя йалныз конкрет истинадлара (цнванлара) эюря фярглянян дцстурлар ейнитипли дцстурлардыр. Ъ.п.-нун
  иш режимляри бунлардыр: електрон ъядвялин гурулмасы; щесабламаларын идаря едилмяси режими; дцстурларын якс олунмасы режими; график режим; електрон ъядвялин верилянляр базасы кими ишлямяси. Миърософт Оффиъе пакетиня дахил олан Миърософт Ехъел програмы ъядвял структуруна малик сянядлярля ишлямяк цчцн ян сямяряли Ъ.п.-дур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CƏDVƏL PROSESSORU


  CƏDVƏL ПРОСЕССОРУ, ъядвял редактору – компйутерлярдя електрон ъядвял шяклиндя верилмиш информасийаларла ишлямяк цчцн нязярдя тутулмуш тятбиги програм. Илк ъядвял редактору (ВисиЪалъ) 1979 илдя Аппле ЫЫ компйутери цчцн ишлянмишдир. 1982 илдя ися ЫБМ ПЪ цчцн Лотус 1-2-3 Ъ.п. щазырланды. О, електрон ъядвяллярин щесаблама имканларыны, ишчи графики вя релйасийа верилянляр базасынын идаряетмя системинин функсийасыны юзцндя бирляшдирир. Сонралар Мултиплан, Гуаттро Про, СуперЪалъ вя с. кими Ъ.п.-лары йарадылды. Ъ.п. мцхтялиф сметаларын, чохсайлы щесаблама ъядвялляринин, диаграм вя графиклярин гурулмасыны садяляшдирир; бюйцк щяъмдя ъари верилянляри, нятиъяляри, щямчинин онлар арасындакы ялагяни (ъябри вя мянтиги мцнасибятляри) ъядвял формасында сахламаьа имкан верир. Ъари верилянляр дяйишдикъя нятиъяляр автоматик щесабланыр вя ъядвяля дахил едилир; алынан нятиъялярин дяйишмясини излямяк вя чохсайлы щялл вариантларындан ян сямярялисини сечмяк олур. График режимин олмасы ъядвялдя верилмиш рягямли информасийаны график вя диаграм шяклиндя тясвир етмяйя имкан верир. Електрон ъядвялляр щесабламалары автоматикляшдирмякля йанашы мцхтялиф вариант вя вязиййятлярин моделляшдирилмяси цчцн дя еффектив васитядир. Електрон ъядвяллярин ясас елементляри сцтун, сцтунун башлыьы, сятир, сятрин башлыьы, актив вя гейри-актив ханалардыр. Ъ.п.-нда символларла (мятнлярля), ядядлярля, мянтиги вя тарихи эюстярян мцхтялиф тип верилянлярля ишлямяк мцмкцндцр. Щесабламалары автоматлашдырмаг цчцн електрон ъядвялин ханасына дцстурлар дахил едилир. Ъябри, мянтиги вя ейнитипли дцстурлар олур. Ъябри дцстурларда щесаб ямялляриндян (топлама, чыхма, вурма, бюлмя, гцввятя йцксялтмя) истифадя олунур вя апарылан щесабламаларын нятиъяляри ядядлярдир. Мянтиги дцстурлар шяртдян ибарят олур вя онун доьру, йахуд йалан олмасы мцяййянляшдирилир. Ейни структура (гурулуша) малик олан вя йалныз конкрет истинадлара (цнванлара) эюря фярглянян дцстурлар ейнитипли дцстурлардыр. Ъ.п.-нун
  иш режимляри бунлардыр: електрон ъядвялин гурулмасы; щесабламаларын идаря едилмяси режими; дцстурларын якс олунмасы режими; график режим; електрон ъядвялин верилянляр базасы кими ишлямяси. Миърософт Оффиъе пакетиня дахил олан Миърософт Ехъел програмы ъядвял структуруна малик сянядлярля ишлямяк цчцн ян сямяряли Ъ.п.-дур.

  CƏDVƏL PROSESSORU


  CƏDVƏL ПРОСЕССОРУ, ъядвял редактору – компйутерлярдя електрон ъядвял шяклиндя верилмиш информасийаларла ишлямяк цчцн нязярдя тутулмуш тятбиги програм. Илк ъядвял редактору (ВисиЪалъ) 1979 илдя Аппле ЫЫ компйутери цчцн ишлянмишдир. 1982 илдя ися ЫБМ ПЪ цчцн Лотус 1-2-3 Ъ.п. щазырланды. О, електрон ъядвяллярин щесаблама имканларыны, ишчи графики вя релйасийа верилянляр базасынын идаряетмя системинин функсийасыны юзцндя бирляшдирир. Сонралар Мултиплан, Гуаттро Про, СуперЪалъ вя с. кими Ъ.п.-лары йарадылды. Ъ.п. мцхтялиф сметаларын, чохсайлы щесаблама ъядвялляринин, диаграм вя графиклярин гурулмасыны садяляшдирир; бюйцк щяъмдя ъари верилянляри, нятиъяляри, щямчинин онлар арасындакы ялагяни (ъябри вя мянтиги мцнасибятляри) ъядвял формасында сахламаьа имкан верир. Ъари верилянляр дяйишдикъя нятиъяляр автоматик щесабланыр вя ъядвяля дахил едилир; алынан нятиъялярин дяйишмясини излямяк вя чохсайлы щялл вариантларындан ян сямярялисини сечмяк олур. График режимин олмасы ъядвялдя верилмиш рягямли информасийаны график вя диаграм шяклиндя тясвир етмяйя имкан верир. Електрон ъядвялляр щесабламалары автоматикляшдирмякля йанашы мцхтялиф вариант вя вязиййятлярин моделляшдирилмяси цчцн дя еффектив васитядир. Електрон ъядвяллярин ясас елементляри сцтун, сцтунун башлыьы, сятир, сятрин башлыьы, актив вя гейри-актив ханалардыр. Ъ.п.-нда символларла (мятнлярля), ядядлярля, мянтиги вя тарихи эюстярян мцхтялиф тип верилянлярля ишлямяк мцмкцндцр. Щесабламалары автоматлашдырмаг цчцн електрон ъядвялин ханасына дцстурлар дахил едилир. Ъябри, мянтиги вя ейнитипли дцстурлар олур. Ъябри дцстурларда щесаб ямялляриндян (топлама, чыхма, вурма, бюлмя, гцввятя йцксялтмя) истифадя олунур вя апарылан щесабламаларын нятиъяляри ядядлярдир. Мянтиги дцстурлар шяртдян ибарят олур вя онун доьру, йахуд йалан олмасы мцяййянляшдирилир. Ейни структура (гурулуша) малик олан вя йалныз конкрет истинадлара (цнванлара) эюря фярглянян дцстурлар ейнитипли дцстурлардыр. Ъ.п.-нун
  иш режимляри бунлардыр: електрон ъядвялин гурулмасы; щесабламаларын идаря едилмяси режими; дцстурларын якс олунмасы режими; график режим; електрон ъядвялин верилянляр базасы кими ишлямяси. Миърософт Оффиъе пакетиня дахил олан Миърософт Ехъел програмы ъядвял структуруна малик сянядлярля ишлямяк цчцн ян сямяряли Ъ.п.-дур.