Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BETİKA


  БÉТИКА (Баетиъа) – Испанийанын ъ.-унда Рома яйаляти. Бетис чайынын (индики Гвадалквивир) адындандыр; император Августун [е.я. 27 ил – ерамызын 14 или] щакимиййяти дюврцндя йарадылмышдыр. Игтисади ъящятдян йцксяк инкишаф етмиш Б. эцълц романлашмайа мяруз галмышды. Кордуба (индики Кордова), Гадес (индики Кадис), Эиспалис (индики Севилйа), Малага вя с. шящярляри вар иди. Плини Б.-да 175 шящярин мювъуд олдуьуну гейд едир. Халгларын бюйцк кючц заманы 5 ясрин яввялляриндя Б.-ны вандаллар ишьал етмишляр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BETİKA


  БÉТИКА (Баетиъа) – Испанийанын ъ.-унда Рома яйаляти. Бетис чайынын (индики Гвадалквивир) адындандыр; император Августун [е.я. 27 ил – ерамызын 14 или] щакимиййяти дюврцндя йарадылмышдыр. Игтисади ъящятдян йцксяк инкишаф етмиш Б. эцълц романлашмайа мяруз галмышды. Кордуба (индики Кордова), Гадес (индики Кадис), Эиспалис (индики Севилйа), Малага вя с. шящярляри вар иди. Плини Б.-да 175 шящярин мювъуд олдуьуну гейд едир. Халгларын бюйцк кючц заманы 5 ясрин яввялляриндя Б.-ны вандаллар ишьал етмишляр.

  BETİKA


  БÉТИКА (Баетиъа) – Испанийанын ъ.-унда Рома яйаляти. Бетис чайынын (индики Гвадалквивир) адындандыр; император Августун [е.я. 27 ил – ерамызын 14 или] щакимиййяти дюврцндя йарадылмышдыр. Игтисади ъящятдян йцксяк инкишаф етмиш Б. эцълц романлашмайа мяруз галмышды. Кордуба (индики Кордова), Гадес (индики Кадис), Эиспалис (индики Севилйа), Малага вя с. шящярляри вар иди. Плини Б.-да 175 шящярин мювъуд олдуьуну гейд едир. Халгларын бюйцк кючц заманы 5 ясрин яввялляриндя Б.-ны вандаллар ишьал етмишляр.