Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ  MƏCLİSİNİN KİTABXANASI

  АЗЯРБАЙЪАН  РЕСПУБЛИКАСЫ МИЛЛИ  МЯЪЛИСИНИН   КИТАБХАНАСЫ – 1997 илдя йарадылмышдыр. Китаб фонду 7276 нцсхядян ибарятдир (2010). Бунлардан 3500 нцсхя Азярб. дилиндя, 2200 нцсхя рус дилиндя олан чап мящсулларыдыр. Китабханада щцгуги ядябиййат, ганунвериъилик актлары, сорьу ядябиййаты вя бядии ядябиййат сахланылыр; МДБ дювлятляринин парламент китабханалары арасында рясми сянядлярин, чап мящсулларынын мцбадиляси цчцн координасийа мяркязи фяалиййят эюстярир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ  MƏCLİSİNİN KİTABXANASI

  АЗЯРБАЙЪАН  РЕСПУБЛИКАСЫ МИЛЛИ  МЯЪЛИСИНИН   КИТАБХАНАСЫ – 1997 илдя йарадылмышдыр. Китаб фонду 7276 нцсхядян ибарятдир (2010). Бунлардан 3500 нцсхя Азярб. дилиндя, 2200 нцсхя рус дилиндя олан чап мящсулларыдыр. Китабханада щцгуги ядябиййат, ганунвериъилик актлары, сорьу ядябиййаты вя бядии ядябиййат сахланылыр; МДБ дювлятляринин парламент китабханалары арасында рясми сянядлярин, чап мящсулларынын мцбадиляси цчцн координасийа мяркязи фяалиййят эюстярир.

  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ  MƏCLİSİNİN KİTABXANASI

  АЗЯРБАЙЪАН  РЕСПУБЛИКАСЫ МИЛЛИ  МЯЪЛИСИНИН   КИТАБХАНАСЫ – 1997 илдя йарадылмышдыр. Китаб фонду 7276 нцсхядян ибарятдир (2010). Бунлардан 3500 нцсхя Азярб. дилиндя, 2200 нцсхя рус дилиндя олан чап мящсулларыдыр. Китабханада щцгуги ядябиййат, ганунвериъилик актлары, сорьу ядябиййаты вя бядии ядябиййат сахланылыр; МДБ дювлятляринин парламент китабханалары арасында рясми сянядлярин, чап мящсулларынын мцбадиляси цчцн координасийа мяркязи фяалиййят эюстярир.