Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BETON İŞLƏRİ

  БЕТÓН ИШЛЯРИ – бетон вя дямир-бетон конструксийаларын, щабеля гурьуларын иншасы заманы эюрцлян ишляр комплекси. Б.и. бетон гарышыьынын щазырланмасы, тикинти сащясиня чатдырылмасы, пайланмасы вя мцвафиг гялиблярдя сыхлашдырылмасы, бетонун бяркимяси вя бу ишлярин кейфиййятиня нязарят едилмяси кими просеслярдян ибарятдир. Бетон гарышыьы бетонгарышдыран гурьуларда щазырланыр. Гарышыьын компонентляри (семент, долдуруъулар, су вя мцхтялиф ялавяляр) тяркибдя нязярдя тутулмуш мигдарда чякилир вя автоматик дозалашдырыъыларла бетонгарышдырана верилир. Семент, су вя ялавяляр 1%, долдуруъулар ися 2%-я гядяр дягигликля дозалашдырылыр. Ялавяляр бетон гарышыгларынын техноложы вя реоложы эюстяриъиляринин идаря олунмасы, бетонун хассяляринин тянзимлянмяси цчцндцр; гарышыьа сементин кцтлясиня нязярян мцяййян фаиз нисбятиндя дахил едилир. Ялавялярин мигдары бетонун синфиндян вя Б.и.-нин характериндян асылыдыр. Кимйяви, нарын дюйцлмцш актив минерал вя комплекс минерал-кимйяви (КМК) ялавяляр тятбиг едилир. Кимйяви ялавяляр тясир еффектиня эюря тясниф олунур. Онлар йапыьанлашдырыъы (пластификатор иля гарышыьын щярякилийи артырылыр), стабилляшдириъи (гарышыьын лайлара айрылмасынын гаршысыны алыр), сусахлама габилиййятиня малик олан, бяркитмяни сцрятляндирян вя йа лянэидян, мянфи темп-рларда бяркимяни тямин едян вя с. нювляря айрылыр. Нарын дюйцлмцш ялавяляр бетонун мющкямлийини вя хариъи тясирляря давамлыьыны артырыр. КМК ялавялярдяки минерал компонентляр гурулушун (структурун) сыхлыьыны артырдыьына эюря бетонун шахтайадавамлыьы йцксялир вя мющкямлийи артыр. Гарышыьын компонентляри бетонгарышдыранда тяляб олунан мцддятдя гарышдырылмадыгда бетонун биръинслийи позулур вя онун мющкямлийи азалыр.

  Ири шящяр вя р-нларда монолит дямир- бетон биналарын иншасында сяййар бетон- гарышдырандан истифадя едилир. Бетонгарышдыран инша олунан обйектин йахынлыьында йерляшдирилир; бу да гарышыьын техноложи кейфиййятинин лазыми гайдада сахланмасына имкан йарадыр. Бетонгарышдыран гурьулар автоматик идаряетмянин микропросессор системи, щямчинин долдуруъуларын нямлик вя темп-руна даир информасийаны топлайыб ишляйян системляр иля тяъщиз олунур. Алынан мялумат ясасында бетон гарышыьынын тяркиби мцяййян едилир. Систем гарышыьын компонентляринин сярфинин вя щазыр мящсул алынмасынын щесабатыны апарыр. Мящсулдарлыьы 10, 20 вя 30 м3/саат олан бетонгарышдырыъы гурьулар вя мини з- длар даща эениш тятбиг едилир. Бетон гарышыьы щазырланма йериндян бетонланан обйектя бетондашыйан машынларла вя авто-бетонгарышдырыъыларла нягл олунур, истифадя йериня ися кранларла (0,5–8 м3 щяъмли бадйаларда), галдырыъыларла, лентли конвейерлярля, бетондюшяйянлярля, бетон насосу иля верилир. Гарышыьын техноложи хассялярини сахламаг цчцн бяркимяни лянэидян ялавялярдян истифадя едилир.

  Конструксийанын бетонланмасы просесиня бетон гарышыьынын дюшянмяси вя сыхлашдырылмасы, гыш вахты истилик емалы, бетона “гуллуг” вя гялиблярин сюкцлмяси аиддир. Бетонланан конструксийа айры-айры щиссяляря (сащяляря) бюлцнцр. Сащяляр арасындакы бошлуг деформасийа тикиши адланыр. Бетонлама заманы баш верян техноложи фасилялярдя ишчи тикишляр гурулур. Ишчи тикишляр бирляшдирилян сятщлярин бир-бириня нязярян йердяйишмясини арадан галдырыр. Бетонун дюшянмяси (тюкцлмяси) вя сыхлашдырылмасы фасилясиз ардыъыллыгла йериня йетирилмялидир. Бу ямялиййатлардан щяр щансы биринин лянэимяси бетонун физики-механики характеристикаларынын ашаьы дцшмясиня вя истисмарда мющкямлийинин азалмасына сябяб олур. Бетон дюшянмяздян яввял онун сыхлыьы вя биръинслийи йохланылыр. Бетонун мющкямлийиня гиймят вермяк цчцн йохлама нцмуняляри щазырланараг механики тясир алтында сынагдан кечирилир. Бетон гарышыьыны сыхлашдырмаг цчцн дяринлик вибра-торларындан истифадя олунур. Бетон гарышыьынын сятщ гаты вибрасийа тамасалары (ишляк сятщинин ени 1,5–3,0 м) иля сыхлашдырылыр. Просеслярин механикляшдирилмяси вя мцасир технолоэийалардан истифадя биналарын инша мцддятини хейли азалдыр (щяр мяртябянин техноложи тсикли 5–7 эцндцр).

  Бинанын йералты щиссяляринин бетонланмасы “грунтда дивар” вя йа “кясян йортаъ” цсцллары иля апарылыр. Ян чох истифадя олунан “грунтда дивар” цсулу щцдудлайыъы диварларын 20–25 м дяринликдян тикилмясиня имкан йарадыр. Чохмяртябяли биналарын, естакада гурьуларынын вя с. тикинтисиндя монолит дямир-бетон йортаълардан ибарят бцнювряляр тятбиг едилир. Яксяр чохмяртябяли инзибати вя йашайыш биналарынын бцнювряси монолит дямир-бетон тавалардан ибарятдир. Сцтунлар, фасилясиз олараг бцтцн щцндцрлцйц бойу бетонланыр. Сцтунларла монолит баьланан тир вя тавалары 1–2 саат кечдикдян сонра бетонлайырлар. Беля фасиля сцтунлара тюкцлмцш бетонун чюкмяси цчцн нязярдя тутулур. Назикдиварлы конструксийаларын иншасы, щямчинин бетонлама гцсурларынын арадан галдырылмасы цчцн Б.и. торкретлямя цсулу (бетон гарышыьы емал олунан сятщя тязйиг алтында назик гатларла вурулур) иля йериня йетирилир.

  Щаванын темп-ру +5–0°Ъ-дян ашаьы дцшдцкдя бетонун бяркимясини тямин едян кимйяви щидротасийа просесляри кяскин азалыр вя йа дайаныр. Темп-р ендикъя гарышыгдакы су донур вя бетонда деструктив просесляр баш верир. Бетон гарышыьынын интенсив бяркимяси цчцн “термос” цсулундан (гарышыг яввялъядян гыздырылмыш материаллардан щазырланыр), конструксийайа дюшянян бетонун сцни гыздырылмасы (елек- трикля, индуксийа иля, инфрагырмызы гыздырылма вя с.) цсулундан истифадя олунур вя донмайа гаршы кимйяви ялавяляр тятбиг едилир. Компйутер технолоэийаларындан истифадя етмякля бетон гарышыьынын характеристикаларыны, темп-руну вя ятраф мцщитин тясирини прогнозлашдырмаг мцмкцндцр.

  Бетона “гуллуг” онун мющкямлийи цчцн зярури олан темп-р-нямлик режиминин сахланмасындан; темп-р-чюкмя деформасийаларынын вя чатларын йаранмасынын гаршысынын алынмасындан; бяркимякдя олан бетону зярбялярдян, щямчинин бетонун кейфиййятини ашаьы салан башга тясирлярдян горумагдан ибарятдир. Бетона ян еффектив “гуллуг” методу онун ачыг сятщинин нямлилийинин нормада сахланылмасы, суйун бухарланмасынын гаршысыны алмаг цчцн сятщи юртцклярин (плйонкаларын) йарадылмасы вя гыш заманы бетонламада сятщин исидилмясидир. Бетона “гуллуг” онун кейфиййятинин даими нязарятдя сахланмасы иля мцшайият олунур.

  Бетон бяркийиб конструксийанын зярури йцксахлама габилиййятини тямин едян мющкямлийя чатдыгда гялибляр сюкцлцр. Гялиблярин сюкцлмя мцддяти бяркимя режиминдян, бетонун синфиндян, елементлярин конструктив хцсусиййятляриндян асылыдыр.


  Яд.:
  А ф а н а с ь е в А.А. Возведение зданий и сооружений из монолитного железобетона. М., 1990; Баженов Ю.М. Технология бетона. М., 2003.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BETON İŞLƏRİ

  БЕТÓН ИШЛЯРИ – бетон вя дямир-бетон конструксийаларын, щабеля гурьуларын иншасы заманы эюрцлян ишляр комплекси. Б.и. бетон гарышыьынын щазырланмасы, тикинти сащясиня чатдырылмасы, пайланмасы вя мцвафиг гялиблярдя сыхлашдырылмасы, бетонун бяркимяси вя бу ишлярин кейфиййятиня нязарят едилмяси кими просеслярдян ибарятдир. Бетон гарышыьы бетонгарышдыран гурьуларда щазырланыр. Гарышыьын компонентляри (семент, долдуруъулар, су вя мцхтялиф ялавяляр) тяркибдя нязярдя тутулмуш мигдарда чякилир вя автоматик дозалашдырыъыларла бетонгарышдырана верилир. Семент, су вя ялавяляр 1%, долдуруъулар ися 2%-я гядяр дягигликля дозалашдырылыр. Ялавяляр бетон гарышыгларынын техноложы вя реоложы эюстяриъиляринин идаря олунмасы, бетонун хассяляринин тянзимлянмяси цчцндцр; гарышыьа сементин кцтлясиня нязярян мцяййян фаиз нисбятиндя дахил едилир. Ялавялярин мигдары бетонун синфиндян вя Б.и.-нин характериндян асылыдыр. Кимйяви, нарын дюйцлмцш актив минерал вя комплекс минерал-кимйяви (КМК) ялавяляр тятбиг едилир. Кимйяви ялавяляр тясир еффектиня эюря тясниф олунур. Онлар йапыьанлашдырыъы (пластификатор иля гарышыьын щярякилийи артырылыр), стабилляшдириъи (гарышыьын лайлара айрылмасынын гаршысыны алыр), сусахлама габилиййятиня малик олан, бяркитмяни сцрятляндирян вя йа лянэидян, мянфи темп-рларда бяркимяни тямин едян вя с. нювляря айрылыр. Нарын дюйцлмцш ялавяляр бетонун мющкямлийини вя хариъи тясирляря давамлыьыны артырыр. КМК ялавялярдяки минерал компонентляр гурулушун (структурун) сыхлыьыны артырдыьына эюря бетонун шахтайадавамлыьы йцксялир вя мющкямлийи артыр. Гарышыьын компонентляри бетонгарышдыранда тяляб олунан мцддятдя гарышдырылмадыгда бетонун биръинслийи позулур вя онун мющкямлийи азалыр.

  Ири шящяр вя р-нларда монолит дямир- бетон биналарын иншасында сяййар бетон- гарышдырандан истифадя едилир. Бетонгарышдыран инша олунан обйектин йахынлыьында йерляшдирилир; бу да гарышыьын техноложи кейфиййятинин лазыми гайдада сахланмасына имкан йарадыр. Бетонгарышдыран гурьулар автоматик идаряетмянин микропросессор системи, щямчинин долдуруъуларын нямлик вя темп-руна даир информасийаны топлайыб ишляйян системляр иля тяъщиз олунур. Алынан мялумат ясасында бетон гарышыьынын тяркиби мцяййян едилир. Систем гарышыьын компонентляринин сярфинин вя щазыр мящсул алынмасынын щесабатыны апарыр. Мящсулдарлыьы 10, 20 вя 30 м3/саат олан бетонгарышдырыъы гурьулар вя мини з- длар даща эениш тятбиг едилир. Бетон гарышыьы щазырланма йериндян бетонланан обйектя бетондашыйан машынларла вя авто-бетонгарышдырыъыларла нягл олунур, истифадя йериня ися кранларла (0,5–8 м3 щяъмли бадйаларда), галдырыъыларла, лентли конвейерлярля, бетондюшяйянлярля, бетон насосу иля верилир. Гарышыьын техноложи хассялярини сахламаг цчцн бяркимяни лянэидян ялавялярдян истифадя едилир.

  Конструксийанын бетонланмасы просесиня бетон гарышыьынын дюшянмяси вя сыхлашдырылмасы, гыш вахты истилик емалы, бетона “гуллуг” вя гялиблярин сюкцлмяси аиддир. Бетонланан конструксийа айры-айры щиссяляря (сащяляря) бюлцнцр. Сащяляр арасындакы бошлуг деформасийа тикиши адланыр. Бетонлама заманы баш верян техноложи фасилялярдя ишчи тикишляр гурулур. Ишчи тикишляр бирляшдирилян сятщлярин бир-бириня нязярян йердяйишмясини арадан галдырыр. Бетонун дюшянмяси (тюкцлмяси) вя сыхлашдырылмасы фасилясиз ардыъыллыгла йериня йетирилмялидир. Бу ямялиййатлардан щяр щансы биринин лянэимяси бетонун физики-механики характеристикаларынын ашаьы дцшмясиня вя истисмарда мющкямлийинин азалмасына сябяб олур. Бетон дюшянмяздян яввял онун сыхлыьы вя биръинслийи йохланылыр. Бетонун мющкямлийиня гиймят вермяк цчцн йохлама нцмуняляри щазырланараг механики тясир алтында сынагдан кечирилир. Бетон гарышыьыны сыхлашдырмаг цчцн дяринлик вибра-торларындан истифадя олунур. Бетон гарышыьынын сятщ гаты вибрасийа тамасалары (ишляк сятщинин ени 1,5–3,0 м) иля сыхлашдырылыр. Просеслярин механикляшдирилмяси вя мцасир технолоэийалардан истифадя биналарын инша мцддятини хейли азалдыр (щяр мяртябянин техноложи тсикли 5–7 эцндцр).

  Бинанын йералты щиссяляринин бетонланмасы “грунтда дивар” вя йа “кясян йортаъ” цсцллары иля апарылыр. Ян чох истифадя олунан “грунтда дивар” цсулу щцдудлайыъы диварларын 20–25 м дяринликдян тикилмясиня имкан йарадыр. Чохмяртябяли биналарын, естакада гурьуларынын вя с. тикинтисиндя монолит дямир-бетон йортаълардан ибарят бцнювряляр тятбиг едилир. Яксяр чохмяртябяли инзибати вя йашайыш биналарынын бцнювряси монолит дямир-бетон тавалардан ибарятдир. Сцтунлар, фасилясиз олараг бцтцн щцндцрлцйц бойу бетонланыр. Сцтунларла монолит баьланан тир вя тавалары 1–2 саат кечдикдян сонра бетонлайырлар. Беля фасиля сцтунлара тюкцлмцш бетонун чюкмяси цчцн нязярдя тутулур. Назикдиварлы конструксийаларын иншасы, щямчинин бетонлама гцсурларынын арадан галдырылмасы цчцн Б.и. торкретлямя цсулу (бетон гарышыьы емал олунан сятщя тязйиг алтында назик гатларла вурулур) иля йериня йетирилир.

  Щаванын темп-ру +5–0°Ъ-дян ашаьы дцшдцкдя бетонун бяркимясини тямин едян кимйяви щидротасийа просесляри кяскин азалыр вя йа дайаныр. Темп-р ендикъя гарышыгдакы су донур вя бетонда деструктив просесляр баш верир. Бетон гарышыьынын интенсив бяркимяси цчцн “термос” цсулундан (гарышыг яввялъядян гыздырылмыш материаллардан щазырланыр), конструксийайа дюшянян бетонун сцни гыздырылмасы (елек- трикля, индуксийа иля, инфрагырмызы гыздырылма вя с.) цсулундан истифадя олунур вя донмайа гаршы кимйяви ялавяляр тятбиг едилир. Компйутер технолоэийаларындан истифадя етмякля бетон гарышыьынын характеристикаларыны, темп-руну вя ятраф мцщитин тясирини прогнозлашдырмаг мцмкцндцр.

  Бетона “гуллуг” онун мющкямлийи цчцн зярури олан темп-р-нямлик режиминин сахланмасындан; темп-р-чюкмя деформасийаларынын вя чатларын йаранмасынын гаршысынын алынмасындан; бяркимякдя олан бетону зярбялярдян, щямчинин бетонун кейфиййятини ашаьы салан башга тясирлярдян горумагдан ибарятдир. Бетона ян еффектив “гуллуг” методу онун ачыг сятщинин нямлилийинин нормада сахланылмасы, суйун бухарланмасынын гаршысыны алмаг цчцн сятщи юртцклярин (плйонкаларын) йарадылмасы вя гыш заманы бетонламада сятщин исидилмясидир. Бетона “гуллуг” онун кейфиййятинин даими нязарятдя сахланмасы иля мцшайият олунур.

  Бетон бяркийиб конструксийанын зярури йцксахлама габилиййятини тямин едян мющкямлийя чатдыгда гялибляр сюкцлцр. Гялиблярин сюкцлмя мцддяти бяркимя режиминдян, бетонун синфиндян, елементлярин конструктив хцсусиййятляриндян асылыдыр.


  Яд.:
  А ф а н а с ь е в А.А. Возведение зданий и сооружений из монолитного железобетона. М., 1990; Баженов Ю.М. Технология бетона. М., 2003.

  BETON İŞLƏRİ

  БЕТÓН ИШЛЯРИ – бетон вя дямир-бетон конструксийаларын, щабеля гурьуларын иншасы заманы эюрцлян ишляр комплекси. Б.и. бетон гарышыьынын щазырланмасы, тикинти сащясиня чатдырылмасы, пайланмасы вя мцвафиг гялиблярдя сыхлашдырылмасы, бетонун бяркимяси вя бу ишлярин кейфиййятиня нязарят едилмяси кими просеслярдян ибарятдир. Бетон гарышыьы бетонгарышдыран гурьуларда щазырланыр. Гарышыьын компонентляри (семент, долдуруъулар, су вя мцхтялиф ялавяляр) тяркибдя нязярдя тутулмуш мигдарда чякилир вя автоматик дозалашдырыъыларла бетонгарышдырана верилир. Семент, су вя ялавяляр 1%, долдуруъулар ися 2%-я гядяр дягигликля дозалашдырылыр. Ялавяляр бетон гарышыгларынын техноложы вя реоложы эюстяриъиляринин идаря олунмасы, бетонун хассяляринин тянзимлянмяси цчцндцр; гарышыьа сементин кцтлясиня нязярян мцяййян фаиз нисбятиндя дахил едилир. Ялавялярин мигдары бетонун синфиндян вя Б.и.-нин характериндян асылыдыр. Кимйяви, нарын дюйцлмцш актив минерал вя комплекс минерал-кимйяви (КМК) ялавяляр тятбиг едилир. Кимйяви ялавяляр тясир еффектиня эюря тясниф олунур. Онлар йапыьанлашдырыъы (пластификатор иля гарышыьын щярякилийи артырылыр), стабилляшдириъи (гарышыьын лайлара айрылмасынын гаршысыны алыр), сусахлама габилиййятиня малик олан, бяркитмяни сцрятляндирян вя йа лянэидян, мянфи темп-рларда бяркимяни тямин едян вя с. нювляря айрылыр. Нарын дюйцлмцш ялавяляр бетонун мющкямлийини вя хариъи тясирляря давамлыьыны артырыр. КМК ялавялярдяки минерал компонентляр гурулушун (структурун) сыхлыьыны артырдыьына эюря бетонун шахтайадавамлыьы йцксялир вя мющкямлийи артыр. Гарышыьын компонентляри бетонгарышдыранда тяляб олунан мцддятдя гарышдырылмадыгда бетонун биръинслийи позулур вя онун мющкямлийи азалыр.

  Ири шящяр вя р-нларда монолит дямир- бетон биналарын иншасында сяййар бетон- гарышдырандан истифадя едилир. Бетонгарышдыран инша олунан обйектин йахынлыьында йерляшдирилир; бу да гарышыьын техноложи кейфиййятинин лазыми гайдада сахланмасына имкан йарадыр. Бетонгарышдыран гурьулар автоматик идаряетмянин микропросессор системи, щямчинин долдуруъуларын нямлик вя темп-руна даир информасийаны топлайыб ишляйян системляр иля тяъщиз олунур. Алынан мялумат ясасында бетон гарышыьынын тяркиби мцяййян едилир. Систем гарышыьын компонентляринин сярфинин вя щазыр мящсул алынмасынын щесабатыны апарыр. Мящсулдарлыьы 10, 20 вя 30 м3/саат олан бетонгарышдырыъы гурьулар вя мини з- длар даща эениш тятбиг едилир. Бетон гарышыьы щазырланма йериндян бетонланан обйектя бетондашыйан машынларла вя авто-бетонгарышдырыъыларла нягл олунур, истифадя йериня ися кранларла (0,5–8 м3 щяъмли бадйаларда), галдырыъыларла, лентли конвейерлярля, бетондюшяйянлярля, бетон насосу иля верилир. Гарышыьын техноложи хассялярини сахламаг цчцн бяркимяни лянэидян ялавялярдян истифадя едилир.

  Конструксийанын бетонланмасы просесиня бетон гарышыьынын дюшянмяси вя сыхлашдырылмасы, гыш вахты истилик емалы, бетона “гуллуг” вя гялиблярин сюкцлмяси аиддир. Бетонланан конструксийа айры-айры щиссяляря (сащяляря) бюлцнцр. Сащяляр арасындакы бошлуг деформасийа тикиши адланыр. Бетонлама заманы баш верян техноложи фасилялярдя ишчи тикишляр гурулур. Ишчи тикишляр бирляшдирилян сятщлярин бир-бириня нязярян йердяйишмясини арадан галдырыр. Бетонун дюшянмяси (тюкцлмяси) вя сыхлашдырылмасы фасилясиз ардыъыллыгла йериня йетирилмялидир. Бу ямялиййатлардан щяр щансы биринин лянэимяси бетонун физики-механики характеристикаларынын ашаьы дцшмясиня вя истисмарда мющкямлийинин азалмасына сябяб олур. Бетон дюшянмяздян яввял онун сыхлыьы вя биръинслийи йохланылыр. Бетонун мющкямлийиня гиймят вермяк цчцн йохлама нцмуняляри щазырланараг механики тясир алтында сынагдан кечирилир. Бетон гарышыьыны сыхлашдырмаг цчцн дяринлик вибра-торларындан истифадя олунур. Бетон гарышыьынын сятщ гаты вибрасийа тамасалары (ишляк сятщинин ени 1,5–3,0 м) иля сыхлашдырылыр. Просеслярин механикляшдирилмяси вя мцасир технолоэийалардан истифадя биналарын инша мцддятини хейли азалдыр (щяр мяртябянин техноложи тсикли 5–7 эцндцр).

  Бинанын йералты щиссяляринин бетонланмасы “грунтда дивар” вя йа “кясян йортаъ” цсцллары иля апарылыр. Ян чох истифадя олунан “грунтда дивар” цсулу щцдудлайыъы диварларын 20–25 м дяринликдян тикилмясиня имкан йарадыр. Чохмяртябяли биналарын, естакада гурьуларынын вя с. тикинтисиндя монолит дямир-бетон йортаълардан ибарят бцнювряляр тятбиг едилир. Яксяр чохмяртябяли инзибати вя йашайыш биналарынын бцнювряси монолит дямир-бетон тавалардан ибарятдир. Сцтунлар, фасилясиз олараг бцтцн щцндцрлцйц бойу бетонланыр. Сцтунларла монолит баьланан тир вя тавалары 1–2 саат кечдикдян сонра бетонлайырлар. Беля фасиля сцтунлара тюкцлмцш бетонун чюкмяси цчцн нязярдя тутулур. Назикдиварлы конструксийаларын иншасы, щямчинин бетонлама гцсурларынын арадан галдырылмасы цчцн Б.и. торкретлямя цсулу (бетон гарышыьы емал олунан сятщя тязйиг алтында назик гатларла вурулур) иля йериня йетирилир.

  Щаванын темп-ру +5–0°Ъ-дян ашаьы дцшдцкдя бетонун бяркимясини тямин едян кимйяви щидротасийа просесляри кяскин азалыр вя йа дайаныр. Темп-р ендикъя гарышыгдакы су донур вя бетонда деструктив просесляр баш верир. Бетон гарышыьынын интенсив бяркимяси цчцн “термос” цсулундан (гарышыг яввялъядян гыздырылмыш материаллардан щазырланыр), конструксийайа дюшянян бетонун сцни гыздырылмасы (елек- трикля, индуксийа иля, инфрагырмызы гыздырылма вя с.) цсулундан истифадя олунур вя донмайа гаршы кимйяви ялавяляр тятбиг едилир. Компйутер технолоэийаларындан истифадя етмякля бетон гарышыьынын характеристикаларыны, темп-руну вя ятраф мцщитин тясирини прогнозлашдырмаг мцмкцндцр.

  Бетона “гуллуг” онун мющкямлийи цчцн зярури олан темп-р-нямлик режиминин сахланмасындан; темп-р-чюкмя деформасийаларынын вя чатларын йаранмасынын гаршысынын алынмасындан; бяркимякдя олан бетону зярбялярдян, щямчинин бетонун кейфиййятини ашаьы салан башга тясирлярдян горумагдан ибарятдир. Бетона ян еффектив “гуллуг” методу онун ачыг сятщинин нямлилийинин нормада сахланылмасы, суйун бухарланмасынын гаршысыны алмаг цчцн сятщи юртцклярин (плйонкаларын) йарадылмасы вя гыш заманы бетонламада сятщин исидилмясидир. Бетона “гуллуг” онун кейфиййятинин даими нязарятдя сахланмасы иля мцшайият олунур.

  Бетон бяркийиб конструксийанын зярури йцксахлама габилиййятини тямин едян мющкямлийя чатдыгда гялибляр сюкцлцр. Гялиблярин сюкцлмя мцддяти бяркимя режиминдян, бетонун синфиндян, елементлярин конструктив хцсусиййятляриндян асылыдыр.


  Яд.:
  А ф а н а с ь е в А.А. Возведение зданий и сооружений из монолитного железобетона. М., 1990; Баженов Ю.М. Технология бетона. М., 2003.