Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BETONDAŞIYAN

  BETONDAШIYAN, бетондашыйан машын – бетон гарышыьыны дашымаг цчцн ихтисаслашдырылмыш автомобил. Б. йцкляйиъи-бошалдыъы тутумлу гурьу иля (бункер, барабан, бадйа) тяъщиз едилир. Бетон цчцн тутум термоизолйасыйалы вя йа иситмя системли ола биляр. Автомобил шассиси цзяриндя гурулан вя бетон гарышыьынын мцяййян пайларла щазырланмасыны вя дашынма заманы фасилясиз гарышдырылмасыны тямин едян бетонгарышдыраны (адятян, армудвары барабан) олан Б. автобетонгарышдыран адланыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BETONDAŞIYAN

  BETONDAШIYAN, бетондашыйан машын – бетон гарышыьыны дашымаг цчцн ихтисаслашдырылмыш автомобил. Б. йцкляйиъи-бошалдыъы тутумлу гурьу иля (бункер, барабан, бадйа) тяъщиз едилир. Бетон цчцн тутум термоизолйасыйалы вя йа иситмя системли ола биляр. Автомобил шассиси цзяриндя гурулан вя бетон гарышыьынын мцяййян пайларла щазырланмасыны вя дашынма заманы фасилясиз гарышдырылмасыны тямин едян бетонгарышдыраны (адятян, армудвары барабан) олан Б. автобетонгарышдыран адланыр.

  BETONDAŞIYAN

  BETONDAШIYAN, бетондашыйан машын – бетон гарышыьыны дашымаг цчцн ихтисаслашдырылмыш автомобил. Б. йцкляйиъи-бошалдыъы тутумлу гурьу иля (бункер, барабан, бадйа) тяъщиз едилир. Бетон цчцн тутум термоизолйасыйалы вя йа иситмя системли ола биляр. Автомобил шассиси цзяриндя гурулан вя бетон гарышыьынын мцяййян пайларла щазырланмасыны вя дашынма заманы фасилясиз гарышдырылмасыны тямин едян бетонгарышдыраны (адятян, армудвары барабан) олан Б. автобетонгарышдыран адланыр.