Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CƏFƏRABAD

  ЪЯФЯРАБАД, Йухары Эюйкянд –Иряван xанлыьынын Zянэибасар мащалында (31.12.1937 илдян Zянэибасар, 14.1.1969 илдян Масис р-ну), Zянэи чайынын саь сащилиндя аzярб.-ларын йашадыьы кянд. 1826–29 иллярдя бюлэянин руслар тяряфиндян ишьалы иля ялагядар кяндин ящалиси Тцркийяйя кючмцш вя бурада Иранын Хой, Салмас вилайятляриндян кючцрцлмцш ермяниляр йерляшдирилмишдир. 4.4.1946 илдя кяндин ады дяйишдириляряк Аргаванд гойулмушдур. Мяшщур Ъяfярабад (Pир Щцсейн) тцрбяси бу кяндин яраzисиндя иди.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CƏFƏRABAD

  ЪЯФЯРАБАД, Йухары Эюйкянд –Иряван xанлыьынын Zянэибасар мащалында (31.12.1937 илдян Zянэибасар, 14.1.1969 илдян Масис р-ну), Zянэи чайынын саь сащилиндя аzярб.-ларын йашадыьы кянд. 1826–29 иллярдя бюлэянин руслар тяряфиндян ишьалы иля ялагядар кяндин ящалиси Тцркийяйя кючмцш вя бурада Иранын Хой, Салмас вилайятляриндян кючцрцлмцш ермяниляр йерляшдирилмишдир. 4.4.1946 илдя кяндин ады дяйишдириляряк Аргаванд гойулмушдур. Мяшщур Ъяfярабад (Pир Щцсейн) тцрбяси бу кяндин яраzисиндя иди.

  CƏFƏRABAD

  ЪЯФЯРАБАД, Йухары Эюйкянд –Иряван xанлыьынын Zянэибасар мащалында (31.12.1937 илдян Zянэибасар, 14.1.1969 илдян Масис р-ну), Zянэи чайынын саь сащилиндя аzярб.-ларын йашадыьы кянд. 1826–29 иллярдя бюлэянин руслар тяряфиндян ишьалы иля ялагядар кяндин ящалиси Тцркийяйя кючмцш вя бурада Иранын Хой, Салмас вилайятляриндян кючцрцлмцш ермяниляр йерляшдирилмишдир. 4.4.1946 илдя кяндин ады дяйишдириляряк Аргаванд гойулмушдур. Мяшщур Ъяfярабад (Pир Щцсейн) тцрбяси бу кяндин яраzисиндя иди.