Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABDULLAYEV Sərxan Əvəz oğlu


  АБДУЛЛАЙЕВ Сярхан Явяз оьлу (д.17.3.1942, Ъябрайыл р-нунун Папы к.) – Азярб. дилчиси, филолоэийа е.д. (1989), проф. (1991). Азярб. Педагожи Дилляр Ин- туну битирмишдир (1965). Щямин ин-тда алман дили факцлтясинин деканы (1976– 1991; 1994–2005), алман дили кафедрасынын мцдири (1994–98) вязифяляриндя чалышмышдыр. 2005 илдян алман дилинин лексиколоэийасы вя цслубиййаты кафедрасынын мцдиридир. Тядгигатлары эерманистика вя мцгайисяли-тиположи дилчилик сащясиндядир.
        Ясярляри: Зу ден Мюэлиъщкеитен дер Транспоситион дер Сатзартен им Деутсъщен. Леипзиэ, 1977; Дил вя бядии гаврайыш. Б., 1984; Немецкий аффирмативный контекст. Б., 2004.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABDULLAYEV Sərxan Əvəz oğlu


  АБДУЛЛАЙЕВ Сярхан Явяз оьлу (д.17.3.1942, Ъябрайыл р-нунун Папы к.) – Азярб. дилчиси, филолоэийа е.д. (1989), проф. (1991). Азярб. Педагожи Дилляр Ин- туну битирмишдир (1965). Щямин ин-тда алман дили факцлтясинин деканы (1976– 1991; 1994–2005), алман дили кафедрасынын мцдири (1994–98) вязифяляриндя чалышмышдыр. 2005 илдян алман дилинин лексиколоэийасы вя цслубиййаты кафедрасынын мцдиридир. Тядгигатлары эерманистика вя мцгайисяли-тиположи дилчилик сащясиндядир.
        Ясярляри: Зу ден Мюэлиъщкеитен дер Транспоситион дер Сатзартен им Деутсъщен. Леипзиэ, 1977; Дил вя бядии гаврайыш. Б., 1984; Немецкий аффирмативный контекст. Б., 2004.

  ABDULLAYEV Sərxan Əvəz oğlu


  АБДУЛЛАЙЕВ Сярхан Явяз оьлу (д.17.3.1942, Ъябрайыл р-нунун Папы к.) – Азярб. дилчиси, филолоэийа е.д. (1989), проф. (1991). Азярб. Педагожи Дилляр Ин- туну битирмишдир (1965). Щямин ин-тда алман дили факцлтясинин деканы (1976– 1991; 1994–2005), алман дили кафедрасынын мцдири (1994–98) вязифяляриндя чалышмышдыр. 2005 илдян алман дилинин лексиколоэийасы вя цслубиййаты кафедрасынын мцдиридир. Тядгигатлары эерманистика вя мцгайисяли-тиположи дилчилик сащясиндядир.
        Ясярляри: Зу ден Мюэлиъщкеитен дер Транспоситион дер Сатзартен им Деутсъщен. Леипзиэ, 1977; Дил вя бядии гаврайыш. Б., 1984; Немецкий аффирмативный контекст. Б., 2004.