Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BEYBUTOV Rafiq Qəmbər oğlu

  БЕЙБУТОВ Рафиг Гямбяр оьлу (12.3.1943, Бакы) – Азярб. Респ.-нын ямякдар бядян тярбийяси вя идман хадими (2007). Азярб. Политехник Ин-туну (1967), Москва Мцщяндис-Игтисад Ин-туну (1972) битирмишдир. 1987 илдян Щ.Ялийев ад. Идман-Консерт Комплексинин директорудур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BEYBUTOV Rafiq Qəmbər oğlu

  БЕЙБУТОВ Рафиг Гямбяр оьлу (12.3.1943, Бакы) – Азярб. Респ.-нын ямякдар бядян тярбийяси вя идман хадими (2007). Азярб. Политехник Ин-туну (1967), Москва Мцщяндис-Игтисад Ин-туну (1972) битирмишдир. 1987 илдян Щ.Ялийев ад. Идман-Консерт Комплексинин директорудур.

  BEYBUTOV Rafiq Qəmbər oğlu

  БЕЙБУТОВ Рафиг Гямбяр оьлу (12.3.1943, Бакы) – Азярб. Респ.-нын ямякдар бядян тярбийяси вя идман хадими (2007). Азярб. Политехник Ин-туну (1967), Москва Мцщяндис-Игтисад Ин-туну (1972) битирмишдир. 1987 илдян Щ.Ялийев ад. Идман-Консерт Комплексинин директорудур.