Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BƏRKÖZ)
  BAĞIROV MƏMMƏDTAĞI Abbas oğlu

  БАЬ Ы РОВ Мяммядтаьы Аббас оьлу (5.8.1890, Бакы – 16.4.1961, Бакы) – Азярб. мцьянниси (баритон). Азярб. ССР халг артисти (1939). 1909 илдян Бакыдакы опера труппаларында хорда охумуш, 1914 илдян солист кими чыхыш етмишдир. 1920–59 иллярдя Азярб. Опера вя Балет Театрынын солисти олмушдур. Б. эцълц, эюзял, ахыъы сяся, актйорлуг истедадына малик иди. Ясас партийалары: Щясянхан, кешиш (“Короь лу”, “Ясли вя Кярям”, Ц. Щаъыбяйли), Асланшаh, Аьаларбяй (“Шаh Исмайыл”, “Нярэиз”, М. Магомайев), Шаh вя ляд (“Ашыг Гяриб”, З. Щаъыбяйов), Ябдцляли бяй (“Севил”, Ф.Ямиров), Бартоло (“Севилйа бярбяри”, Ъ. Россини) вя с. Б. hямчинин “Аршын мал алан” (Ц. Щаъыбяйли) опереттасында Солтан бяй вя Сцлейман образларыны бюйцк усталыгла йаратмышдыр.


Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BƏRKÖZ
  BAĞIROV MƏMMƏDTAĞI Abbas oğlu

  БАЬ Ы РОВ Мяммядтаьы Аббас оьлу (5.8.1890, Бакы – 16.4.1961, Бакы) – Азярб. мцьянниси (баритон). Азярб. ССР халг артисти (1939). 1909 илдян Бакыдакы опера труппаларында хорда охумуш, 1914 илдян солист кими чыхыш етмишдир. 1920–59 иллярдя Азярб. Опера вя Балет Театрынын солисти олмушдур. Б. эцълц, эюзял, ахыъы сяся, актйорлуг истедадына малик иди. Ясас партийалары: Щясянхан, кешиш (“Короь лу”, “Ясли вя Кярям”, Ц. Щаъыбяйли), Асланшаh, Аьаларбяй (“Шаh Исмайыл”, “Нярэиз”, М. Магомайев), Шаh вя ляд (“Ашыг Гяриб”, З. Щаъыбяйов), Ябдцляли бяй (“Севил”, Ф.Ямиров), Бартоло (“Севилйа бярбяри”, Ъ. Россини) вя с. Б. hямчинин “Аршын мал алан” (Ц. Щаъыбяйли) опереттасында Солтан бяй вя Сцлейман образларыны бюйцк усталыгла йаратмышдыр.


  BAĞIROV MƏMMƏDTAĞI Abbas oğlu

  БАЬ Ы РОВ Мяммядтаьы Аббас оьлу (5.8.1890, Бакы – 16.4.1961, Бакы) – Азярб. мцьянниси (баритон). Азярб. ССР халг артисти (1939). 1909 илдян Бакыдакы опера труппаларында хорда охумуш, 1914 илдян солист кими чыхыш етмишдир. 1920–59 иллярдя Азярб. Опера вя Балет Театрынын солисти олмушдур. Б. эцълц, эюзял, ахыъы сяся, актйорлуг истедадына малик иди. Ясас партийалары: Щясянхан, кешиш (“Короь лу”, “Ясли вя Кярям”, Ц. Щаъыбяйли), Асланшаh, Аьаларбяй (“Шаh Исмайыл”, “Нярэиз”, М. Магомайев), Шаh вя ляд (“Ашыг Гяриб”, З. Щаъыбяйов), Ябдцляли бяй (“Севил”, Ф.Ямиров), Бартоло (“Севилйа бярбяри”, Ъ. Россини) вя с. Б. hямчинин “Аршын мал алан” (Ц. Щаъыбяйли) опереттасында Солтан бяй вя Сцлейман образларыны бюйцк усталыгла йаратмышдыр.