Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BEYCƏSULTAN

  Анадолунун (Тцркийя) ъ.-г.-индя е.я. 5–2-ъи минилликляря аид йашайыш мяскяни. 1954–59 иллярдя С. Ллойд тяряфиндян тядгиг едилмишдир. Цмуми галынлыьы 25 -дян чох олан 40 мядяни тябягя ашкар олунмушдур. Сон Енеолитя аид тябягялярдя (е.я. 5-ъи миниллик–4-ъц миниллийин орталары) чий кярпиъдян тикилмиш дцз- буъаг формалы, 4-ъц миниллийин орталарына доьру ися мегарон типли евляр вя онлары ящатя едян диварлар, цзяри аь нахышлы ъамлар вя габлар, мис бизляр, санъаглар, хянъяр галыьы, эцмцш цзцк ашкар олунмушдур. Кечи, гойун, юкцз, донуз вя с. щейван сцмцкляринин тапылмасы онларын ящлиляшдирилмясини сцбут едир. Еркян Тунъ дюврцнцн яввялляриня аид тябягялярдя (4-ъц миниллийин 2-ъи йарысы) мегарон типли евляр, ъилаланмыш керамика, даш антропо морф щейкялъикляр тапылмышдыр. Бу яняняляр Еркян Тунъ дюврцнцн (3-ъц миниллийин биринъи йарысы) орта мярщялясиня аид тябягялярдя дя излянилир. Гурбанэащлары вя тахыл анбарлары олан бир-бири иля ялагяли 2 мябяд дя бу яняня иля ялагядардыр. 3-ъц миниллийин сонларында, ещтимал ки, лувийалыларын ирялилямяси нятиъясиндя Б. мядяниййятиндя тяняззцл мцшащидя олунур. Е.я. 2-ъи миниллийин яввялляриндя Б. ичгала вя щюкмдар сарайынын йерляшдийи шящяр иди; цзяриндя щероглиф ишаряляри олан мющцрцн тапылмасы йазы системинин олдуьуну сцбут едир. Сарайын щетт щакими Ы Щаттушили тяряфиндян йандырылдыьы (е.я. 1650 ил) ещтимал едилир. Сон Тунъ дюврцндян яввяля аид тябягялярдя ири сарай галыглары вя мегарон типли евляр тапылмышдыр. Тапынтылар Енеолит вя Тунъ дюврляриндя Б. сакинляринин йцксяк мядяниййятя малик олдуьуну, гоншу юлкялярля (хцсусиля Кичик Асийанын г. щиссясиндяки) ялагялярини эюстярир.

  Бейъясултан йашайыш мяскяниндя археоложи газынтылар.  Бейъясултан. Айин габы. Сахсы.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BEYCƏSULTAN

  Анадолунун (Тцркийя) ъ.-г.-индя е.я. 5–2-ъи минилликляря аид йашайыш мяскяни. 1954–59 иллярдя С. Ллойд тяряфиндян тядгиг едилмишдир. Цмуми галынлыьы 25 -дян чох олан 40 мядяни тябягя ашкар олунмушдур. Сон Енеолитя аид тябягялярдя (е.я. 5-ъи миниллик–4-ъц миниллийин орталары) чий кярпиъдян тикилмиш дцз- буъаг формалы, 4-ъц миниллийин орталарына доьру ися мегарон типли евляр вя онлары ящатя едян диварлар, цзяри аь нахышлы ъамлар вя габлар, мис бизляр, санъаглар, хянъяр галыьы, эцмцш цзцк ашкар олунмушдур. Кечи, гойун, юкцз, донуз вя с. щейван сцмцкляринин тапылмасы онларын ящлиляшдирилмясини сцбут едир. Еркян Тунъ дюврцнцн яввялляриня аид тябягялярдя (4-ъц миниллийин 2-ъи йарысы) мегарон типли евляр, ъилаланмыш керамика, даш антропо морф щейкялъикляр тапылмышдыр. Бу яняняляр Еркян Тунъ дюврцнцн (3-ъц миниллийин биринъи йарысы) орта мярщялясиня аид тябягялярдя дя излянилир. Гурбанэащлары вя тахыл анбарлары олан бир-бири иля ялагяли 2 мябяд дя бу яняня иля ялагядардыр. 3-ъц миниллийин сонларында, ещтимал ки, лувийалыларын ирялилямяси нятиъясиндя Б. мядяниййятиндя тяняззцл мцшащидя олунур. Е.я. 2-ъи миниллийин яввялляриндя Б. ичгала вя щюкмдар сарайынын йерляшдийи шящяр иди; цзяриндя щероглиф ишаряляри олан мющцрцн тапылмасы йазы системинин олдуьуну сцбут едир. Сарайын щетт щакими Ы Щаттушили тяряфиндян йандырылдыьы (е.я. 1650 ил) ещтимал едилир. Сон Тунъ дюврцндян яввяля аид тябягялярдя ири сарай галыглары вя мегарон типли евляр тапылмышдыр. Тапынтылар Енеолит вя Тунъ дюврляриндя Б. сакинляринин йцксяк мядяниййятя малик олдуьуну, гоншу юлкялярля (хцсусиля Кичик Асийанын г. щиссясиндяки) ялагялярини эюстярир.

  Бейъясултан йашайыш мяскяниндя археоложи газынтылар.  Бейъясултан. Айин габы. Сахсы.

  BEYCƏSULTAN

  Анадолунун (Тцркийя) ъ.-г.-индя е.я. 5–2-ъи минилликляря аид йашайыш мяскяни. 1954–59 иллярдя С. Ллойд тяряфиндян тядгиг едилмишдир. Цмуми галынлыьы 25 -дян чох олан 40 мядяни тябягя ашкар олунмушдур. Сон Енеолитя аид тябягялярдя (е.я. 5-ъи миниллик–4-ъц миниллийин орталары) чий кярпиъдян тикилмиш дцз- буъаг формалы, 4-ъц миниллийин орталарына доьру ися мегарон типли евляр вя онлары ящатя едян диварлар, цзяри аь нахышлы ъамлар вя габлар, мис бизляр, санъаглар, хянъяр галыьы, эцмцш цзцк ашкар олунмушдур. Кечи, гойун, юкцз, донуз вя с. щейван сцмцкляринин тапылмасы онларын ящлиляшдирилмясини сцбут едир. Еркян Тунъ дюврцнцн яввялляриня аид тябягялярдя (4-ъц миниллийин 2-ъи йарысы) мегарон типли евляр, ъилаланмыш керамика, даш антропо морф щейкялъикляр тапылмышдыр. Бу яняняляр Еркян Тунъ дюврцнцн (3-ъц миниллийин биринъи йарысы) орта мярщялясиня аид тябягялярдя дя излянилир. Гурбанэащлары вя тахыл анбарлары олан бир-бири иля ялагяли 2 мябяд дя бу яняня иля ялагядардыр. 3-ъц миниллийин сонларында, ещтимал ки, лувийалыларын ирялилямяси нятиъясиндя Б. мядяниййятиндя тяняззцл мцшащидя олунур. Е.я. 2-ъи миниллийин яввялляриндя Б. ичгала вя щюкмдар сарайынын йерляшдийи шящяр иди; цзяриндя щероглиф ишаряляри олан мющцрцн тапылмасы йазы системинин олдуьуну сцбут едир. Сарайын щетт щакими Ы Щаттушили тяряфиндян йандырылдыьы (е.я. 1650 ил) ещтимал едилир. Сон Тунъ дюврцндян яввяля аид тябягялярдя ири сарай галыглары вя мегарон типли евляр тапылмышдыр. Тапынтылар Енеолит вя Тунъ дюврляриндя Б. сакинляринин йцксяк мядяниййятя малик олдуьуну, гоншу юлкялярля (хцсусиля Кичик Асийанын г. щиссясиндяки) ялагялярини эюстярир.

  Бейъясултан йашайыш мяскяниндя археоложи газынтылар.  Бейъясултан. Айин габы. Сахсы.