Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT HİMNİ

  АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ДЮВЛЯТ ЩИМНИ – Азярб. Халг Ъцмщуриййяти дюврцндя (1918–20) Дювлят щимнинин йарадылмасына тяшяббцс эюстярилмишдир. Щимнин йазылмасы цчцн мцсабигя кечирилмясиня бахмайараг,  о, рясмян гябул едилмямишди. Бу дюврдя Ц. Щаъыбяйлинин “Азярбайъан маршы” эениш йайылмышды. 1944 ил йанварын 1-дяк “Интернасионал” ССРИ-нин, еляъя дя Азярб. ССР-ин дювлят щимни олмушдур. 1945 илдя Азярб. ССР-ин Дювлят щимни йарадылмыш (мусигиси Ц. Щаъыбяйлинин, мятни С. Вурьун вя С. Рцстямин), 1978 илдя щямин щимнин йени редаксийасы ишлянмишдир (мусигиси Ц. Щаъыбяйлинин, мусиги редактяси Нийазинин, мятни С. Вурьун,  С.  Рцстям вя Щ. Арифин). Азярбайъан мцстягиллик ялдя етдикдян (1991) сонра Милли Мяълисин 1992 ил 27 май тарихли гярары иля “Азярбайъан маршы” (сюз. Я. Ъавадын, мусигиси Ц. Щаъыбяйлинин, хор вя оркестр цчцн ишляйяни А. Язимов) Дювлят щимни кими гябул едилмишдир. 1993 ил мартын 2-дя Милли Мяълис Азярб. Респ. Дювлят щимни щаггында Ясаснамяни тясдиг етмишдир.

   Азярбайъан! Азярбайъан!

  Ей гящряман ювладын шанлы Вятяни!

  Сяндян ютрц ъан вермяйя ъцмля щазырыз!

  Сяндян ютрц ган тюкмяйя ъцмля гадириз!

  Цчрянэли байраьынла мясуд йаша!

  Минлярля ъан гурбан олду!

  Синян щярбя мейдан олду!

  Щцгугундан кечян ясэяр,

  Щяря бир гящряман олду!

  Сян оласан эцлцстан,

  Сяня щяр ан ъан гурбан!

  Сяня мин бир мящяббят

  Синямдя тутмуш мякан! 

  Намусуну  щифз  етмяйя,

  Байраьыны  йцксялтмяйя,

  Ъцмля эянъляр  мцштагдыр!

  Шанлы Вятян! Шанлы Вятян!

  Азярбайъан!  Азярбайъан!

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT HİMNİ

  АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ДЮВЛЯТ ЩИМНИ – Азярб. Халг Ъцмщуриййяти дюврцндя (1918–20) Дювлят щимнинин йарадылмасына тяшяббцс эюстярилмишдир. Щимнин йазылмасы цчцн мцсабигя кечирилмясиня бахмайараг,  о, рясмян гябул едилмямишди. Бу дюврдя Ц. Щаъыбяйлинин “Азярбайъан маршы” эениш йайылмышды. 1944 ил йанварын 1-дяк “Интернасионал” ССРИ-нин, еляъя дя Азярб. ССР-ин дювлят щимни олмушдур. 1945 илдя Азярб. ССР-ин Дювлят щимни йарадылмыш (мусигиси Ц. Щаъыбяйлинин, мятни С. Вурьун вя С. Рцстямин), 1978 илдя щямин щимнин йени редаксийасы ишлянмишдир (мусигиси Ц. Щаъыбяйлинин, мусиги редактяси Нийазинин, мятни С. Вурьун,  С.  Рцстям вя Щ. Арифин). Азярбайъан мцстягиллик ялдя етдикдян (1991) сонра Милли Мяълисин 1992 ил 27 май тарихли гярары иля “Азярбайъан маршы” (сюз. Я. Ъавадын, мусигиси Ц. Щаъыбяйлинин, хор вя оркестр цчцн ишляйяни А. Язимов) Дювлят щимни кими гябул едилмишдир. 1993 ил мартын 2-дя Милли Мяълис Азярб. Респ. Дювлят щимни щаггында Ясаснамяни тясдиг етмишдир.

   Азярбайъан! Азярбайъан!

  Ей гящряман ювладын шанлы Вятяни!

  Сяндян ютрц ъан вермяйя ъцмля щазырыз!

  Сяндян ютрц ган тюкмяйя ъцмля гадириз!

  Цчрянэли байраьынла мясуд йаша!

  Минлярля ъан гурбан олду!

  Синян щярбя мейдан олду!

  Щцгугундан кечян ясэяр,

  Щяря бир гящряман олду!

  Сян оласан эцлцстан,

  Сяня щяр ан ъан гурбан!

  Сяня мин бир мящяббят

  Синямдя тутмуш мякан! 

  Намусуну  щифз  етмяйя,

  Байраьыны  йцксялтмяйя,

  Ъцмля эянъляр  мцштагдыр!

  Шанлы Вятян! Шанлы Вятян!

  Азярбайъан!  Азярбайъан!

  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT HİMNİ

  АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ДЮВЛЯТ ЩИМНИ – Азярб. Халг Ъцмщуриййяти дюврцндя (1918–20) Дювлят щимнинин йарадылмасына тяшяббцс эюстярилмишдир. Щимнин йазылмасы цчцн мцсабигя кечирилмясиня бахмайараг,  о, рясмян гябул едилмямишди. Бу дюврдя Ц. Щаъыбяйлинин “Азярбайъан маршы” эениш йайылмышды. 1944 ил йанварын 1-дяк “Интернасионал” ССРИ-нин, еляъя дя Азярб. ССР-ин дювлят щимни олмушдур. 1945 илдя Азярб. ССР-ин Дювлят щимни йарадылмыш (мусигиси Ц. Щаъыбяйлинин, мятни С. Вурьун вя С. Рцстямин), 1978 илдя щямин щимнин йени редаксийасы ишлянмишдир (мусигиси Ц. Щаъыбяйлинин, мусиги редактяси Нийазинин, мятни С. Вурьун,  С.  Рцстям вя Щ. Арифин). Азярбайъан мцстягиллик ялдя етдикдян (1991) сонра Милли Мяълисин 1992 ил 27 май тарихли гярары иля “Азярбайъан маршы” (сюз. Я. Ъавадын, мусигиси Ц. Щаъыбяйлинин, хор вя оркестр цчцн ишляйяни А. Язимов) Дювлят щимни кими гябул едилмишдир. 1993 ил мартын 2-дя Милли Мяълис Азярб. Респ. Дювлят щимни щаггында Ясаснамяни тясдиг етмишдир.

   Азярбайъан! Азярбайъан!

  Ей гящряман ювладын шанлы Вятяни!

  Сяндян ютрц ъан вермяйя ъцмля щазырыз!

  Сяндян ютрц ган тюкмяйя ъцмля гадириз!

  Цчрянэли байраьынла мясуд йаша!

  Минлярля ъан гурбан олду!

  Синян щярбя мейдан олду!

  Щцгугундан кечян ясэяр,

  Щяря бир гящряман олду!

  Сян оласан эцлцстан,

  Сяня щяр ан ъан гурбан!

  Сяня мин бир мящяббят

  Синямдя тутмуш мякан! 

  Намусуну  щифз  етмяйя,

  Байраьыны  йцксялтмяйя,

  Ъцмля эянъляр  мцштагдыр!

  Шанлы Вятян! Шанлы Вятян!

  Азярбайъан!  Азярбайъан!