Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABDULLAYEV Şirzad Əyyub oğlu 

  АБДУЛЛАЙЕВ Ширзад Яййуб оьлу (д.16.10.1970, Аьдаш р-нунун Пиркякя к.) – Азярб. игтисадчысы, игтисад е.д. (2003). Азярб. Дювлят Игтисад Ин-туну (1995) вя БДУ-ну (2001) битирмишдир. Азярб. Дювлят Игтисад Ун-тиндя баш мцяллим (2000–01), досент (2002–06) ишлямишдир. 1992–2003 иллярдя “Азинвестбанк” коммерсийа банкы идаря щейятинин сядри олмушдур. 2003 илдян Азярб. Респ. Милли Банкында шюбя ряиси ишлямиш, 2009 илдян Игтисади Инкишаф Назирлийиндя Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фондунун иърачы директорудур. Тядгигатлары банк иши проблемляриня щяср олунмушдур. 3 монографийа вя 30-дан чох елми мягалянин мцяллифидир.
       Ясяри: Управление банковскими ресурсами в Азербайджанской Республике. СПб, 2002.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABDULLAYEV Şirzad Əyyub oğlu 

  АБДУЛЛАЙЕВ Ширзад Яййуб оьлу (д.16.10.1970, Аьдаш р-нунун Пиркякя к.) – Азярб. игтисадчысы, игтисад е.д. (2003). Азярб. Дювлят Игтисад Ин-туну (1995) вя БДУ-ну (2001) битирмишдир. Азярб. Дювлят Игтисад Ун-тиндя баш мцяллим (2000–01), досент (2002–06) ишлямишдир. 1992–2003 иллярдя “Азинвестбанк” коммерсийа банкы идаря щейятинин сядри олмушдур. 2003 илдян Азярб. Респ. Милли Банкында шюбя ряиси ишлямиш, 2009 илдян Игтисади Инкишаф Назирлийиндя Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фондунун иърачы директорудур. Тядгигатлары банк иши проблемляриня щяср олунмушдур. 3 монографийа вя 30-дан чох елми мягалянин мцяллифидир.
       Ясяри: Управление банковскими ресурсами в Азербайджанской Республике. СПб, 2002.

  ABDULLAYEV Şirzad Əyyub oğlu 

  АБДУЛЛАЙЕВ Ширзад Яййуб оьлу (д.16.10.1970, Аьдаш р-нунун Пиркякя к.) – Азярб. игтисадчысы, игтисад е.д. (2003). Азярб. Дювлят Игтисад Ин-туну (1995) вя БДУ-ну (2001) битирмишдир. Азярб. Дювлят Игтисад Ун-тиндя баш мцяллим (2000–01), досент (2002–06) ишлямишдир. 1992–2003 иллярдя “Азинвестбанк” коммерсийа банкы идаря щейятинин сядри олмушдур. 2003 илдян Азярб. Респ. Милли Банкында шюбя ряиси ишлямиш, 2009 илдян Игтисади Инкишаф Назирлийиндя Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фондунун иърачы директорудур. Тядгигатлары банк иши проблемляриня щяср олунмушдур. 3 монографийа вя 30-дан чох елми мягалянин мцяллифидир.
       Ясяри: Управление банковскими ресурсами в Азербайджанской Республике. СПб, 2002.