Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  "AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT MÜSTƏQİLLİYİ HAQQINDA" KONSTİTUSİYA AKTI

  “АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ДЮВЛЯТ МЦСТЯГИЛЛЛИЙИ ЩАГГЫНДА” КОНСТИТУСИЙА АКТЫ – Азярбайъан Республикасынын дювлят мцстягиллийини бярпа етмяк щаггында бяйаннамя барясиндя Азярбайъан Республикасы Али Советинин 1991 ил августун 30-да гябул едилмиш гярары ясасында гябул олунмуш Конститусийа акты 1991 ил октйабрын 18-дя гябул едилмишдир. Щяр ил 18 октйабр Азярбайъан Республикасынын дювлят мцстягиллийи эцнц кими гейд олунур.

  Актын 1-ъи фясли “Цмуми мцддяалар”, 2-ъи фясли “Азярбайъан халгы”, 3-ъц фясли “Азярбайъан дювляти”, 4-ъц фясли “Игтисади мцнасибятляр”, 5-ъи фясли “Сийаси мцнасибятляр” вя 6-ъы фясли “Йекун мцддяалары” адланыр. Акт 32 маддядян ибарятдир.

  Актын преамбулунда 1918 ил майын 28-дя Азярбайъан Милли Шурасынын “Истиглал Бяйаннамяси”ни гябул едяряк Азярбайъан халгынын дювлят гурулушунун чохясрлик янянялярини дирчялтдийи гейд едилир. Преамбулун сонунда дейилир: “Азярбайъан Республикасынын Али Совети Азярбайъан Милли Шурасынын 1918 ил майын 28-дя гябул етдийи Истиглалиййят Бяйаннамясиня, Азярбайъан Республикасынын демократик принсипляринин вя яняняляринин варислийиня ясасланараг вя “Азярбайъан Республикасынын дювлят мцстягиллийинин бярпасы щаггында” Азярбайъан Республикасы Али Советинин 1991 ил 30 август тарихли бяйаннамясини рящбяр тутараг,  бу  Конститусийа  актыны  гябул едир   вя   мцстягил   Азярбайъан   Республикасынын дювлят гурулушунун, сийаси вя игтисади гурулушунун ясасыны тясис едир”.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  "AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT MÜSTƏQİLLİYİ HAQQINDA" KONSTİTUSİYA AKTI

  “АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ДЮВЛЯТ МЦСТЯГИЛЛЛИЙИ ЩАГГЫНДА” КОНСТИТУСИЙА АКТЫ – Азярбайъан Республикасынын дювлят мцстягиллийини бярпа етмяк щаггында бяйаннамя барясиндя Азярбайъан Республикасы Али Советинин 1991 ил августун 30-да гябул едилмиш гярары ясасында гябул олунмуш Конститусийа акты 1991 ил октйабрын 18-дя гябул едилмишдир. Щяр ил 18 октйабр Азярбайъан Республикасынын дювлят мцстягиллийи эцнц кими гейд олунур.

  Актын 1-ъи фясли “Цмуми мцддяалар”, 2-ъи фясли “Азярбайъан халгы”, 3-ъц фясли “Азярбайъан дювляти”, 4-ъц фясли “Игтисади мцнасибятляр”, 5-ъи фясли “Сийаси мцнасибятляр” вя 6-ъы фясли “Йекун мцддяалары” адланыр. Акт 32 маддядян ибарятдир.

  Актын преамбулунда 1918 ил майын 28-дя Азярбайъан Милли Шурасынын “Истиглал Бяйаннамяси”ни гябул едяряк Азярбайъан халгынын дювлят гурулушунун чохясрлик янянялярини дирчялтдийи гейд едилир. Преамбулун сонунда дейилир: “Азярбайъан Республикасынын Али Совети Азярбайъан Милли Шурасынын 1918 ил майын 28-дя гябул етдийи Истиглалиййят Бяйаннамясиня, Азярбайъан Республикасынын демократик принсипляринин вя яняняляринин варислийиня ясасланараг вя “Азярбайъан Республикасынын дювлят мцстягиллийинин бярпасы щаггында” Азярбайъан Республикасы Али Советинин 1991 ил 30 август тарихли бяйаннамясини рящбяр тутараг,  бу  Конститусийа  актыны  гябул едир   вя   мцстягил   Азярбайъан   Республикасынын дювлят гурулушунун, сийаси вя игтисади гурулушунун ясасыны тясис едир”.

  "AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT MÜSTƏQİLLİYİ HAQQINDA" KONSTİTUSİYA AKTI

  “АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ДЮВЛЯТ МЦСТЯГИЛЛЛИЙИ ЩАГГЫНДА” КОНСТИТУСИЙА АКТЫ – Азярбайъан Республикасынын дювлят мцстягиллийини бярпа етмяк щаггында бяйаннамя барясиндя Азярбайъан Республикасы Али Советинин 1991 ил августун 30-да гябул едилмиш гярары ясасында гябул олунмуш Конститусийа акты 1991 ил октйабрын 18-дя гябул едилмишдир. Щяр ил 18 октйабр Азярбайъан Республикасынын дювлят мцстягиллийи эцнц кими гейд олунур.

  Актын 1-ъи фясли “Цмуми мцддяалар”, 2-ъи фясли “Азярбайъан халгы”, 3-ъц фясли “Азярбайъан дювляти”, 4-ъц фясли “Игтисади мцнасибятляр”, 5-ъи фясли “Сийаси мцнасибятляр” вя 6-ъы фясли “Йекун мцддяалары” адланыр. Акт 32 маддядян ибарятдир.

  Актын преамбулунда 1918 ил майын 28-дя Азярбайъан Милли Шурасынын “Истиглал Бяйаннамяси”ни гябул едяряк Азярбайъан халгынын дювлят гурулушунун чохясрлик янянялярини дирчялтдийи гейд едилир. Преамбулун сонунда дейилир: “Азярбайъан Республикасынын Али Совети Азярбайъан Милли Шурасынын 1918 ил майын 28-дя гябул етдийи Истиглалиййят Бяйаннамясиня, Азярбайъан Республикасынын демократик принсипляринин вя яняняляринин варислийиня ясасланараг вя “Азярбайъан Республикасынын дювлят мцстягиллийинин бярпасы щаггында” Азярбайъан Республикасы Али Советинин 1991 ил 30 август тарихли бяйаннамясини рящбяр тутараг,  бу  Конститусийа  актыны  гябул едир   вя   мцстягил   Азярбайъан   Республикасынын дювлят гурулушунун, сийаси вя игтисади гурулушунун ясасыны тясис едир”.