Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ yanında DÖVLƏT İDARƏÇİLİYİ AKADEMİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН  РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  йанында  ДЮВЛЯТ  ИДАРЯЧИЛИЙИ  АКАДЕМИЙАСЫ  (ДИА)  – 1999 илдя йарадылмышдыр. Бакыдадыр. Академийанын 3 факцлтяси (рящбяр кадрларын ихтисасартырмасы, инзибати идаряетмя, сийаси идаряетмя), 11 кафедрасы, мятбуат, информасийа вя телекоммуникасийа хидмяти, компйутер мяркязи, няшриййат шюбяси вя китабханасы (70 мин нцсхя китаб) вар. Рящбяр кадрларын ихтисасартырмасы факцлтяси 1 (дювлят вя бялядиййя идаряетмяси), сийаси идаряетмя факцлтяси 3 (политолоэийа, бейнялхалг мцнасибятляр, щцгугшцнаслыг), инзибати идаряетмя факцлтяси 2 (дювлят вя бялядиййя идаряетмяси, менеъмент) ихтисас цзря кадр щазырлайыр. Тялябяляр 5 ихтисас цзря бакалавр, 11 ихтисас цзря маэистр тящсили алырлар. Докторантура фяалиййят эюстярир (2009/10). ДИА-да юдянишли ясасларла 2-ъи ихтисас да верилир. Дювлят гуллуьунда чалышанларын йенидян ихтисаслашмасы цзря цчиллик гийаби тящсил щяйата кечирилир, идаряетмянин модерн вя чевик цсуллары мцасир бейнялхалг програм вя лайищяляр базасында тядрис олунур, ейни заманда 9 истигамятдя 1 вя 2 щяфтялик гысамцддятли ихтисасартырма курслары фяалиййят эюстярир.

  ДИА-да    АМЕА-нын  1  акад.-и,  2 м. цзвц, 27 е. д. (24-ц проф.), 79  е.  намизяди (56-сы досент) чалышыр. “Дювлят идарячилийи: нязяриййя вя тяърцбя” журналы ( 2003 илдян) няшр едилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ yanında DÖVLƏT İDARƏÇİLİYİ AKADEMİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН  РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  йанында  ДЮВЛЯТ  ИДАРЯЧИЛИЙИ  АКАДЕМИЙАСЫ  (ДИА)  – 1999 илдя йарадылмышдыр. Бакыдадыр. Академийанын 3 факцлтяси (рящбяр кадрларын ихтисасартырмасы, инзибати идаряетмя, сийаси идаряетмя), 11 кафедрасы, мятбуат, информасийа вя телекоммуникасийа хидмяти, компйутер мяркязи, няшриййат шюбяси вя китабханасы (70 мин нцсхя китаб) вар. Рящбяр кадрларын ихтисасартырмасы факцлтяси 1 (дювлят вя бялядиййя идаряетмяси), сийаси идаряетмя факцлтяси 3 (политолоэийа, бейнялхалг мцнасибятляр, щцгугшцнаслыг), инзибати идаряетмя факцлтяси 2 (дювлят вя бялядиййя идаряетмяси, менеъмент) ихтисас цзря кадр щазырлайыр. Тялябяляр 5 ихтисас цзря бакалавр, 11 ихтисас цзря маэистр тящсили алырлар. Докторантура фяалиййят эюстярир (2009/10). ДИА-да юдянишли ясасларла 2-ъи ихтисас да верилир. Дювлят гуллуьунда чалышанларын йенидян ихтисаслашмасы цзря цчиллик гийаби тящсил щяйата кечирилир, идаряетмянин модерн вя чевик цсуллары мцасир бейнялхалг програм вя лайищяляр базасында тядрис олунур, ейни заманда 9 истигамятдя 1 вя 2 щяфтялик гысамцддятли ихтисасартырма курслары фяалиййят эюстярир.

  ДИА-да    АМЕА-нын  1  акад.-и,  2 м. цзвц, 27 е. д. (24-ц проф.), 79  е.  намизяди (56-сы досент) чалышыр. “Дювлят идарячилийи: нязяриййя вя тяърцбя” журналы ( 2003 илдян) няшр едилир.

  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ yanında DÖVLƏT İDARƏÇİLİYİ AKADEMİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН  РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  йанында  ДЮВЛЯТ  ИДАРЯЧИЛИЙИ  АКАДЕМИЙАСЫ  (ДИА)  – 1999 илдя йарадылмышдыр. Бакыдадыр. Академийанын 3 факцлтяси (рящбяр кадрларын ихтисасартырмасы, инзибати идаряетмя, сийаси идаряетмя), 11 кафедрасы, мятбуат, информасийа вя телекоммуникасийа хидмяти, компйутер мяркязи, няшриййат шюбяси вя китабханасы (70 мин нцсхя китаб) вар. Рящбяр кадрларын ихтисасартырмасы факцлтяси 1 (дювлят вя бялядиййя идаряетмяси), сийаси идаряетмя факцлтяси 3 (политолоэийа, бейнялхалг мцнасибятляр, щцгугшцнаслыг), инзибати идаряетмя факцлтяси 2 (дювлят вя бялядиййя идаряетмяси, менеъмент) ихтисас цзря кадр щазырлайыр. Тялябяляр 5 ихтисас цзря бакалавр, 11 ихтисас цзря маэистр тящсили алырлар. Докторантура фяалиййят эюстярир (2009/10). ДИА-да юдянишли ясасларла 2-ъи ихтисас да верилир. Дювлят гуллуьунда чалышанларын йенидян ихтисаслашмасы цзря цчиллик гийаби тящсил щяйата кечирилир, идаряетмянин модерн вя чевик цсуллары мцасир бейнялхалг програм вя лайищяляр базасында тядрис олунур, ейни заманда 9 истигамятдя 1 вя 2 щяфтялик гысамцддятли ихтисасартырма курслары фяалиййят эюстярир.

  ДИА-да    АМЕА-нын  1  акад.-и,  2 м. цзвц, 27 е. д. (24-ц проф.), 79  е.  намизяди (56-сы досент) чалышыр. “Дювлят идарячилийи: нязяриййя вя тяърцбя” журналы ( 2003 илдян) няшр едилир.