Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN SAMBO FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН  САМБО  ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 1973 илдя Бакыда йарадылмыш, 1992 илдя йенидян тясис едилмишдир. Авропа Самбо Федерасийасынын (ЕСФ, 1993) вя Цмумдцнйа Самбо Федерасийасынын (ФИАС, 1993) цзвцдцр. 1954 илдя илк дяфя самбо цзря Азярб. чемпионаты кечирилмиш, С.Щцсейнов, А.Павлиди, М.Дадашов, И.Щцмбятов илк Азярб. чемпионлары, Фярщад Аьайев эянъляр арасында ССРИ биринъилийинин галиби (1979), Фаиг Аьайев йенийетмяляр арасында дцнйа биринъилийинин   галиби   (1982),   Ъ.Мяммядов   (1988, 1990,   1992–95,   1997),   З.Щцсейнова (1992,  1994–97),  Щ.Нязярялийев  (2001, 2003), Ш.Гасымов (1997), М.Мирялийев (1993),  Е.Майылов  (2010)  дцнйа  чемпиону олмушлар. Бакыда бир нечя бейнялхалг турнир,  о  ъцмлядян  1997  илдя  Авропа чемпионаты тяшкил  олунмушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN SAMBO FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН  САМБО  ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 1973 илдя Бакыда йарадылмыш, 1992 илдя йенидян тясис едилмишдир. Авропа Самбо Федерасийасынын (ЕСФ, 1993) вя Цмумдцнйа Самбо Федерасийасынын (ФИАС, 1993) цзвцдцр. 1954 илдя илк дяфя самбо цзря Азярб. чемпионаты кечирилмиш, С.Щцсейнов, А.Павлиди, М.Дадашов, И.Щцмбятов илк Азярб. чемпионлары, Фярщад Аьайев эянъляр арасында ССРИ биринъилийинин галиби (1979), Фаиг Аьайев йенийетмяляр арасында дцнйа биринъилийинин   галиби   (1982),   Ъ.Мяммядов   (1988, 1990,   1992–95,   1997),   З.Щцсейнова (1992,  1994–97),  Щ.Нязярялийев  (2001, 2003), Ш.Гасымов (1997), М.Мирялийев (1993),  Е.Майылов  (2010)  дцнйа  чемпиону олмушлар. Бакыда бир нечя бейнялхалг турнир,  о  ъцмлядян  1997  илдя  Авропа чемпионаты тяшкил  олунмушдур.

  AZƏRBAYCAN SAMBO FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН  САМБО  ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 1973 илдя Бакыда йарадылмыш, 1992 илдя йенидян тясис едилмишдир. Авропа Самбо Федерасийасынын (ЕСФ, 1993) вя Цмумдцнйа Самбо Федерасийасынын (ФИАС, 1993) цзвцдцр. 1954 илдя илк дяфя самбо цзря Азярб. чемпионаты кечирилмиш, С.Щцсейнов, А.Павлиди, М.Дадашов, И.Щцмбятов илк Азярб. чемпионлары, Фярщад Аьайев эянъляр арасында ССРИ биринъилийинин галиби (1979), Фаиг Аьайев йенийетмяляр арасында дцнйа биринъилийинин   галиби   (1982),   Ъ.Мяммядов   (1988, 1990,   1992–95,   1997),   З.Щцсейнова (1992,  1994–97),  Щ.Нязярялийев  (2001, 2003), Ш.Гасымов (1997), М.Мирялийев (1993),  Е.Майылов  (2010)  дцнйа  чемпиону олмушлар. Бакыда бир нечя бейнялхалг турнир,  о  ъцмлядян  1997  илдя  Авропа чемпионаты тяшкил  олунмушдур.