Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN SƏMTİ MÜƏYYƏNETMƏ İDMANI FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН СЯМТИ  МЦЯЙЙЯНЕТМЯ ИДМАНЫ ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 1979 илдя Бакыда йарадылмыш, 2009 илдя йенидян тясис едилмишдир. Бу идман нювц цзря йарышлар идман хяритяси вя компас иля мешя золаьында нязарят нюгтяляринин тапылмасы формасында тяшкил олунур. 1981 илдя ССРИ чемпионатынын “Б” групунда иштирак едян Азярб. идманчылары 3-ъц йеря чыхмышлар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN SƏMTİ MÜƏYYƏNETMƏ İDMANI FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН СЯМТИ  МЦЯЙЙЯНЕТМЯ ИДМАНЫ ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 1979 илдя Бакыда йарадылмыш, 2009 илдя йенидян тясис едилмишдир. Бу идман нювц цзря йарышлар идман хяритяси вя компас иля мешя золаьында нязарят нюгтяляринин тапылмасы формасында тяшкил олунур. 1981 илдя ССРИ чемпионатынын “Б” групунда иштирак едян Азярб. идманчылары 3-ъц йеря чыхмышлар.

  AZƏRBAYCAN SƏMTİ MÜƏYYƏNETMƏ İDMANI FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН СЯМТИ  МЦЯЙЙЯНЕТМЯ ИДМАНЫ ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 1979 илдя Бакыда йарадылмыш, 2009 илдя йенидян тясис едилмишдир. Бу идман нювц цзря йарышлар идман хяритяси вя компас иля мешя золаьында нязарят нюгтяляринин тапылмасы формасында тяшкил олунур. 1981 илдя ССРИ чемпионатынын “Б” групунда иштирак едян Азярб. идманчылары 3-ъц йеря чыхмышлар.