Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN SİNDO-RYU KARATE-DO VƏ PENÇAK SİLAT FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН СИНДО-РЙУ КАРАТЕ–ДО ВЯ ПЕНЧАК СИЛАТ ФЕДЕРАСИЙАСЫ  –  1997  илдя  Бакыда  тясис едилмиш, 2006 илдя Пенчак Силат Федерасийасы иля Синдо-рйу Федерасийасы бирляшмишдир. 2001–10 иллярдя Азярб. идманчылары дцнйа вя Авропа чемпионатларында, Дцнйа кубоку йарышларында 15 гызыл, 12 эцмцш, 14 бцрцнъ медал газанмышлар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN SİNDO-RYU KARATE-DO VƏ PENÇAK SİLAT FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН СИНДО-РЙУ КАРАТЕ–ДО ВЯ ПЕНЧАК СИЛАТ ФЕДЕРАСИЙАСЫ  –  1997  илдя  Бакыда  тясис едилмиш, 2006 илдя Пенчак Силат Федерасийасы иля Синдо-рйу Федерасийасы бирляшмишдир. 2001–10 иллярдя Азярб. идманчылары дцнйа вя Авропа чемпионатларында, Дцнйа кубоку йарышларында 15 гызыл, 12 эцмцш, 14 бцрцнъ медал газанмышлар.

  AZƏRBAYCAN SİNDO-RYU KARATE-DO VƏ PENÇAK SİLAT FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН СИНДО-РЙУ КАРАТЕ–ДО ВЯ ПЕНЧАК СИЛАТ ФЕДЕРАСИЙАСЫ  –  1997  илдя  Бакыда  тясис едилмиш, 2006 илдя Пенчак Силат Федерасийасы иля Синдо-рйу Федерасийасы бирляшмишдир. 2001–10 иллярдя Азярб. идманчылары дцнйа вя Авропа чемпионатларында, Дцнйа кубоку йарышларында 15 гызыл, 12 эцмцш, 14 бцрцнъ медал газанмышлар.