Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  "AZƏRBAYCAN SOVET SOSİALİST RESPUBLİKASININ SUVERENLİYİ HAQQINDA" AZƏRBAYCAN SSR-in KONSTİTUSİYA QANUNU

  “АЗЯРБАЙЪАН СОВЕТ СОСИАЛИСТ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН СУВЕРЕНЛИЙИ ЩАГГЫНДА” АЗЯРБАЙЪАН ССР-ин КОНСТИТУСИЙА ГАНУНУ  – Азярбайъан ССР Али Совети тяряфиндян 23.9. 1989 илдя гябул едилмиш, 25.9.1989 илдя гцввяйя минмишдир. Преамбула вя 15 маддядян ибарятдир.

  Преамбулада мцяййянляшдирилмишдир ки, Азярб. ССР Али Совети республика ящалисинин юз талейини азад, мцстягил мцяййянляшдирмяк щцгугундан чыхыш едяряк, иттифагдахили мцнасибятляри мцхтялиф нюв деформасийалардан азад етмяк зярурятини анлайараг, ССРИ-нин йарадылмасы  щаггында  Мцгавилядя   бяйан едилмиш башлыъа принсипляри, еляъя дя фяалиййятдя олан ССРИ Конститусийасынын (1977 ил) иттифаг республикаларынын суверенлийи щаггында маддялярини ялдя рящбяр тутараг, бу Конститусийа ганунуну гябул етмишдир. Ганунда вурьуланыр ки, Азярб. ССР ССРИ тяркибиндя суверен дювлятдир. Азярб. ССР-нин суверенлийи республиканын бцтцн яразисиндя али ганунвериъи, иъраедиъи вя мящкямя щакимиййятлярини юлкянин чохмиллятли халгынын марагларына уйьун щяйата кечирмясиндя ифадя олунур. Азярб. ССР иттифаг тяркибиндян азад шякилдя чыхмаг щцгугуна маликдир ки, бу да республика ящалиси арасында референдум  кечирмякля  мцмкцн  ола  биляр.

  Конститусийа ганунунда дейилир ки, Азярб. ССР республикада сийаси, игтисади, сосиал-мядяни гуруъулугла, инзибати-ярази гурулушу иля баьлы бцтцн мясяляляри мцстягил щялл едир. Азярб. ССР-нин конститусйон-щцгуги статусу Азярб. ССР Али Советинин разылыьы олмадан дяйишдириля билмяз. Республиканын айрылмаз щцгугларына аид олан мясяляляря истянилян мцдахиля онун суверен щцгугларынын позулмасы кими гиймятляндирилмялидир. Бу заман гейд едилир ки, Азярб. ССР-нин сялащиййятляри йалныз республиканын юзц тяряфиндян  иттифага  вердийи  мясялялярля мящдудлашыр.

  Конститусийа ганунунда вурьуланыр ки, Азярб. ССР-нин суверенлийи Нахчыван МССР вя Азярбайъанын айрылмаз тяркиб щиссяси олан Даьлыг-Гарабаь мухтар вилайяти дя дахил олмагла республиканын бцтцн яразисиня шамил едилир. Азярб. ССРнин яразиси бюлцнмяздир вя онун разылыьы олмадан дяйишдириля билмяз. Азярбайъан яразисиндя Азярб. ССР-нин бцтцн ганунлары, щямчинин Азярб. ССР-нин суверен щцгугларыны позмайан иттифаг ганунлары фяалиййят эюстярир.

  Торпаг, йералты сярвятляр, мешяляр, сулар вя диэяр тябии ещтийатлар Милли сярвятдир, Азярб. ССР-нин дювлят мцлкиййятидир вя халга мяхсусдур. Азярб. ССР республиканын игтисади мцстягиллийинин тяминаты иля баьлы тядбирляр эюрцр, яразисиндя игтисади, сосиал вя мядяни инкишафы тямин едир, халг тясяррцфатынын бцтцн сащяляринин рящбярлийи, еляъя дя юлкядя йерляшян бцтцн мцяссися, идаря вя тяшкилатлар цзяриндя нязаряти щяйата кечирир.

  Конститусийа гануну  Азярб. ССР Коснтитусийасында даща яввял тясбит олунмуш “Азярбайъан ССР-нин дювлят дили Азярбайъан дилидир” мцддяасыны бир даща тясдигляйир. Бунунла йанашы, ганунда гейд олунур ки, “Азярбайъан ССР рус дилинин вя ящалинин истифадя етдийи диэяр диллярин сярбяст истифадясини вя инкишафыны тямин едир”.

  Азярб. ССР-нин суверенлийи хариъи ялагялярдя дя бяргярар едилир. Конститусийа гануну мцяййянляшдирирди ки, Азярб. ССР хариъи дювлятлярля ялагяляря эирмяк, онларла мцгавиляляр баьламаг, дипломатик вя консул нцмайяндяликляри иля мцбадиля, щямчинин бейнялхаг тяшкилатларын фяалиййятиндя иштирак етмяк щцгугуна   маликдир.

  Конститусийа гануну Азярб. ССР-нин сялащиййятлярини мцяййянляшдирир: Азярб. ССР-нин Конститусийасынын гябулу, она дяйишикликлярин едилмяси вя риайят олунмасына нязарят; Азярб. ССР-нин тяркибиндя мухтар республика вя мухтар вилайятлярин йарадылмасы, онларын ляьви; Азярб. ССР-нин суверенлийинин, дювлят интизамынын, вятяндашларын щцгуг вя азадлыгларынын горунмасы; республиканын бейнялхалг тяшкилатларда нцмайяндяликляри; хариъи юлкялярля сийаси, игтисади, елми вя мядяни ялагяляря рящбярлик вя республика ящямиййятли диэяр мясялялярин щялли.

  Нящайят, Конститусийа гануну Азярб. ССР суверенлийинин рямзлярини – республика байраьы, эерби, щимнини тясбит едир вя гейд едир ки, онларын тящгир олунмасы ганунла ъязаландырылыр.

  Азярб. ССР иттифаг дахилиндя юз суверенлийи щаггында Конститусийа гануну гябул етмиш  илк республикалардан  бири олмушдур. Ганун ССРИ тяркибиндяки республикалардан биринин суверенлийиндян бящс етдийиня эюря, онун бир чох мцддяалары иттифаг щакимиййяти тяряфиндян дястяк  газанмады.  “Азярбайъан ССРнин суверенлийи щаггында Конститусийа Гануну”нун гябулу  мцстягил  Азярбайъан Республикасынын дювлят гуруъулуьунда мцщцм ящямиййятя малик олмушдур. Бу ганунун бир чох мцддяалары Азярбайъан Республикасынын щазырда гцввядя олан Конститусийасына дахил едилмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  "AZƏRBAYCAN SOVET SOSİALİST RESPUBLİKASININ SUVERENLİYİ HAQQINDA" AZƏRBAYCAN SSR-in KONSTİTUSİYA QANUNU

  “АЗЯРБАЙЪАН СОВЕТ СОСИАЛИСТ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН СУВЕРЕНЛИЙИ ЩАГГЫНДА” АЗЯРБАЙЪАН ССР-ин КОНСТИТУСИЙА ГАНУНУ  – Азярбайъан ССР Али Совети тяряфиндян 23.9. 1989 илдя гябул едилмиш, 25.9.1989 илдя гцввяйя минмишдир. Преамбула вя 15 маддядян ибарятдир.

  Преамбулада мцяййянляшдирилмишдир ки, Азярб. ССР Али Совети республика ящалисинин юз талейини азад, мцстягил мцяййянляшдирмяк щцгугундан чыхыш едяряк, иттифагдахили мцнасибятляри мцхтялиф нюв деформасийалардан азад етмяк зярурятини анлайараг, ССРИ-нин йарадылмасы  щаггында  Мцгавилядя   бяйан едилмиш башлыъа принсипляри, еляъя дя фяалиййятдя олан ССРИ Конститусийасынын (1977 ил) иттифаг республикаларынын суверенлийи щаггында маддялярини ялдя рящбяр тутараг, бу Конститусийа ганунуну гябул етмишдир. Ганунда вурьуланыр ки, Азярб. ССР ССРИ тяркибиндя суверен дювлятдир. Азярб. ССР-нин суверенлийи республиканын бцтцн яразисиндя али ганунвериъи, иъраедиъи вя мящкямя щакимиййятлярини юлкянин чохмиллятли халгынын марагларына уйьун щяйата кечирмясиндя ифадя олунур. Азярб. ССР иттифаг тяркибиндян азад шякилдя чыхмаг щцгугуна маликдир ки, бу да республика ящалиси арасында референдум  кечирмякля  мцмкцн  ола  биляр.

  Конститусийа ганунунда дейилир ки, Азярб. ССР республикада сийаси, игтисади, сосиал-мядяни гуруъулугла, инзибати-ярази гурулушу иля баьлы бцтцн мясяляляри мцстягил щялл едир. Азярб. ССР-нин конститусйон-щцгуги статусу Азярб. ССР Али Советинин разылыьы олмадан дяйишдириля билмяз. Республиканын айрылмаз щцгугларына аид олан мясяляляря истянилян мцдахиля онун суверен щцгугларынын позулмасы кими гиймятляндирилмялидир. Бу заман гейд едилир ки, Азярб. ССР-нин сялащиййятляри йалныз республиканын юзц тяряфиндян  иттифага  вердийи  мясялялярля мящдудлашыр.

  Конститусийа ганунунда вурьуланыр ки, Азярб. ССР-нин суверенлийи Нахчыван МССР вя Азярбайъанын айрылмаз тяркиб щиссяси олан Даьлыг-Гарабаь мухтар вилайяти дя дахил олмагла республиканын бцтцн яразисиня шамил едилир. Азярб. ССРнин яразиси бюлцнмяздир вя онун разылыьы олмадан дяйишдириля билмяз. Азярбайъан яразисиндя Азярб. ССР-нин бцтцн ганунлары, щямчинин Азярб. ССР-нин суверен щцгугларыны позмайан иттифаг ганунлары фяалиййят эюстярир.

  Торпаг, йералты сярвятляр, мешяляр, сулар вя диэяр тябии ещтийатлар Милли сярвятдир, Азярб. ССР-нин дювлят мцлкиййятидир вя халга мяхсусдур. Азярб. ССР республиканын игтисади мцстягиллийинин тяминаты иля баьлы тядбирляр эюрцр, яразисиндя игтисади, сосиал вя мядяни инкишафы тямин едир, халг тясяррцфатынын бцтцн сащяляринин рящбярлийи, еляъя дя юлкядя йерляшян бцтцн мцяссися, идаря вя тяшкилатлар цзяриндя нязаряти щяйата кечирир.

  Конститусийа гануну  Азярб. ССР Коснтитусийасында даща яввял тясбит олунмуш “Азярбайъан ССР-нин дювлят дили Азярбайъан дилидир” мцддяасыны бир даща тясдигляйир. Бунунла йанашы, ганунда гейд олунур ки, “Азярбайъан ССР рус дилинин вя ящалинин истифадя етдийи диэяр диллярин сярбяст истифадясини вя инкишафыны тямин едир”.

  Азярб. ССР-нин суверенлийи хариъи ялагялярдя дя бяргярар едилир. Конститусийа гануну мцяййянляшдирирди ки, Азярб. ССР хариъи дювлятлярля ялагяляря эирмяк, онларла мцгавиляляр баьламаг, дипломатик вя консул нцмайяндяликляри иля мцбадиля, щямчинин бейнялхаг тяшкилатларын фяалиййятиндя иштирак етмяк щцгугуна   маликдир.

  Конститусийа гануну Азярб. ССР-нин сялащиййятлярини мцяййянляшдирир: Азярб. ССР-нин Конститусийасынын гябулу, она дяйишикликлярин едилмяси вя риайят олунмасына нязарят; Азярб. ССР-нин тяркибиндя мухтар республика вя мухтар вилайятлярин йарадылмасы, онларын ляьви; Азярб. ССР-нин суверенлийинин, дювлят интизамынын, вятяндашларын щцгуг вя азадлыгларынын горунмасы; республиканын бейнялхалг тяшкилатларда нцмайяндяликляри; хариъи юлкялярля сийаси, игтисади, елми вя мядяни ялагяляря рящбярлик вя республика ящямиййятли диэяр мясялялярин щялли.

  Нящайят, Конститусийа гануну Азярб. ССР суверенлийинин рямзлярини – республика байраьы, эерби, щимнини тясбит едир вя гейд едир ки, онларын тящгир олунмасы ганунла ъязаландырылыр.

  Азярб. ССР иттифаг дахилиндя юз суверенлийи щаггында Конститусийа гануну гябул етмиш  илк республикалардан  бири олмушдур. Ганун ССРИ тяркибиндяки республикалардан биринин суверенлийиндян бящс етдийиня эюря, онун бир чох мцддяалары иттифаг щакимиййяти тяряфиндян дястяк  газанмады.  “Азярбайъан ССРнин суверенлийи щаггында Конститусийа Гануну”нун гябулу  мцстягил  Азярбайъан Республикасынын дювлят гуруъулуьунда мцщцм ящямиййятя малик олмушдур. Бу ганунун бир чох мцддяалары Азярбайъан Республикасынын щазырда гцввядя олан Конститусийасына дахил едилмишдир.

  "AZƏRBAYCAN SOVET SOSİALİST RESPUBLİKASININ SUVERENLİYİ HAQQINDA" AZƏRBAYCAN SSR-in KONSTİTUSİYA QANUNU

  “АЗЯРБАЙЪАН СОВЕТ СОСИАЛИСТ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН СУВЕРЕНЛИЙИ ЩАГГЫНДА” АЗЯРБАЙЪАН ССР-ин КОНСТИТУСИЙА ГАНУНУ  – Азярбайъан ССР Али Совети тяряфиндян 23.9. 1989 илдя гябул едилмиш, 25.9.1989 илдя гцввяйя минмишдир. Преамбула вя 15 маддядян ибарятдир.

  Преамбулада мцяййянляшдирилмишдир ки, Азярб. ССР Али Совети республика ящалисинин юз талейини азад, мцстягил мцяййянляшдирмяк щцгугундан чыхыш едяряк, иттифагдахили мцнасибятляри мцхтялиф нюв деформасийалардан азад етмяк зярурятини анлайараг, ССРИ-нин йарадылмасы  щаггында  Мцгавилядя   бяйан едилмиш башлыъа принсипляри, еляъя дя фяалиййятдя олан ССРИ Конститусийасынын (1977 ил) иттифаг республикаларынын суверенлийи щаггында маддялярини ялдя рящбяр тутараг, бу Конститусийа ганунуну гябул етмишдир. Ганунда вурьуланыр ки, Азярб. ССР ССРИ тяркибиндя суверен дювлятдир. Азярб. ССР-нин суверенлийи республиканын бцтцн яразисиндя али ганунвериъи, иъраедиъи вя мящкямя щакимиййятлярини юлкянин чохмиллятли халгынын марагларына уйьун щяйата кечирмясиндя ифадя олунур. Азярб. ССР иттифаг тяркибиндян азад шякилдя чыхмаг щцгугуна маликдир ки, бу да республика ящалиси арасында референдум  кечирмякля  мцмкцн  ола  биляр.

  Конститусийа ганунунда дейилир ки, Азярб. ССР республикада сийаси, игтисади, сосиал-мядяни гуруъулугла, инзибати-ярази гурулушу иля баьлы бцтцн мясяляляри мцстягил щялл едир. Азярб. ССР-нин конститусйон-щцгуги статусу Азярб. ССР Али Советинин разылыьы олмадан дяйишдириля билмяз. Республиканын айрылмаз щцгугларына аид олан мясяляляря истянилян мцдахиля онун суверен щцгугларынын позулмасы кими гиймятляндирилмялидир. Бу заман гейд едилир ки, Азярб. ССР-нин сялащиййятляри йалныз республиканын юзц тяряфиндян  иттифага  вердийи  мясялялярля мящдудлашыр.

  Конститусийа ганунунда вурьуланыр ки, Азярб. ССР-нин суверенлийи Нахчыван МССР вя Азярбайъанын айрылмаз тяркиб щиссяси олан Даьлыг-Гарабаь мухтар вилайяти дя дахил олмагла республиканын бцтцн яразисиня шамил едилир. Азярб. ССРнин яразиси бюлцнмяздир вя онун разылыьы олмадан дяйишдириля билмяз. Азярбайъан яразисиндя Азярб. ССР-нин бцтцн ганунлары, щямчинин Азярб. ССР-нин суверен щцгугларыны позмайан иттифаг ганунлары фяалиййят эюстярир.

  Торпаг, йералты сярвятляр, мешяляр, сулар вя диэяр тябии ещтийатлар Милли сярвятдир, Азярб. ССР-нин дювлят мцлкиййятидир вя халга мяхсусдур. Азярб. ССР республиканын игтисади мцстягиллийинин тяминаты иля баьлы тядбирляр эюрцр, яразисиндя игтисади, сосиал вя мядяни инкишафы тямин едир, халг тясяррцфатынын бцтцн сащяляринин рящбярлийи, еляъя дя юлкядя йерляшян бцтцн мцяссися, идаря вя тяшкилатлар цзяриндя нязаряти щяйата кечирир.

  Конститусийа гануну  Азярб. ССР Коснтитусийасында даща яввял тясбит олунмуш “Азярбайъан ССР-нин дювлят дили Азярбайъан дилидир” мцддяасыны бир даща тясдигляйир. Бунунла йанашы, ганунда гейд олунур ки, “Азярбайъан ССР рус дилинин вя ящалинин истифадя етдийи диэяр диллярин сярбяст истифадясини вя инкишафыны тямин едир”.

  Азярб. ССР-нин суверенлийи хариъи ялагялярдя дя бяргярар едилир. Конститусийа гануну мцяййянляшдирирди ки, Азярб. ССР хариъи дювлятлярля ялагяляря эирмяк, онларла мцгавиляляр баьламаг, дипломатик вя консул нцмайяндяликляри иля мцбадиля, щямчинин бейнялхаг тяшкилатларын фяалиййятиндя иштирак етмяк щцгугуна   маликдир.

  Конститусийа гануну Азярб. ССР-нин сялащиййятлярини мцяййянляшдирир: Азярб. ССР-нин Конститусийасынын гябулу, она дяйишикликлярин едилмяси вя риайят олунмасына нязарят; Азярб. ССР-нин тяркибиндя мухтар республика вя мухтар вилайятлярин йарадылмасы, онларын ляьви; Азярб. ССР-нин суверенлийинин, дювлят интизамынын, вятяндашларын щцгуг вя азадлыгларынын горунмасы; республиканын бейнялхалг тяшкилатларда нцмайяндяликляри; хариъи юлкялярля сийаси, игтисади, елми вя мядяни ялагяляря рящбярлик вя республика ящямиййятли диэяр мясялялярин щялли.

  Нящайят, Конститусийа гануну Азярб. ССР суверенлийинин рямзлярини – республика байраьы, эерби, щимнини тясбит едир вя гейд едир ки, онларын тящгир олунмасы ганунла ъязаландырылыр.

  Азярб. ССР иттифаг дахилиндя юз суверенлийи щаггында Конститусийа гануну гябул етмиш  илк республикалардан  бири олмушдур. Ганун ССРИ тяркибиндяки республикалардан биринин суверенлийиндян бящс етдийиня эюря, онун бир чох мцддяалары иттифаг щакимиййяти тяряфиндян дястяк  газанмады.  “Азярбайъан ССРнин суверенлийи щаггында Конститусийа Гануну”нун гябулу  мцстягил  Азярбайъан Республикасынын дювлят гуруъулуьунда мцщцм ящямиййятя малик олмушдур. Бу ганунун бир чох мцддяалары Азярбайъан Республикасынын щазырда гцввядя олан Конститусийасына дахил едилмишдир.