Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ARİF MUSTAFA AĞA

  АРИФ МУСТАФА АЬА (Шых лин ски; тягр. 1777, Газах гязасынын Шыхлы к.– ?) – Азярб. шаири. Фарс, тцрк вя рус диллярини мцкяммял билмишдир. А.М.А.-нын халг арасында бюйцк нцфуза малик олмасындан ещтийат едян чар щюкумяти ону кяндлиляр арасында иьтишаш салмагда тягсирляндиряряк, 1827 илдя Сибиря (сонралар Казана) сцрэцн етмишдир; юмрцнцн сонуна гядяр орада йашамышдыр. Шеирляри дюврцмцзядяк эялиб чатмамышдыр. Ядяби ирсиндян Казым аьа Саликя вя оьлу Ялийя йаздыьы “Аьларам” рядифли мцряббеси, гязял формасында ики мяктубу мялумдур. Мцряббе вя мяктубларында сцрэцнлцк щяйаты, ел-оба вя вятян щясряти, тянщалыг мотивляри якс олунмушдур.

  Яд.: Гасымзадя Ф. С. XIX яср Азярбайъан ядябиййаты тарихи. Б., 1974; Кючярли Ф. Азярбайъан ядябиййаты. ъ.1., Б., 1978.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ARİF MUSTAFA AĞA

  АРИФ МУСТАФА АЬА (Шых лин ски; тягр. 1777, Газах гязасынын Шыхлы к.– ?) – Азярб. шаири. Фарс, тцрк вя рус диллярини мцкяммял билмишдир. А.М.А.-нын халг арасында бюйцк нцфуза малик олмасындан ещтийат едян чар щюкумяти ону кяндлиляр арасында иьтишаш салмагда тягсирляндиряряк, 1827 илдя Сибиря (сонралар Казана) сцрэцн етмишдир; юмрцнцн сонуна гядяр орада йашамышдыр. Шеирляри дюврцмцзядяк эялиб чатмамышдыр. Ядяби ирсиндян Казым аьа Саликя вя оьлу Ялийя йаздыьы “Аьларам” рядифли мцряббеси, гязял формасында ики мяктубу мялумдур. Мцряббе вя мяктубларында сцрэцнлцк щяйаты, ел-оба вя вятян щясряти, тянщалыг мотивляри якс олунмушдур.

  Яд.: Гасымзадя Ф. С. XIX яср Азярбайъан ядябиййаты тарихи. Б., 1974; Кючярли Ф. Азярбайъан ядябиййаты. ъ.1., Б., 1978.

  ARİF MUSTAFA AĞA

  АРИФ МУСТАФА АЬА (Шых лин ски; тягр. 1777, Газах гязасынын Шыхлы к.– ?) – Азярб. шаири. Фарс, тцрк вя рус диллярини мцкяммял билмишдир. А.М.А.-нын халг арасында бюйцк нцфуза малик олмасындан ещтийат едян чар щюкумяти ону кяндлиляр арасында иьтишаш салмагда тягсирляндиряряк, 1827 илдя Сибиря (сонралар Казана) сцрэцн етмишдир; юмрцнцн сонуна гядяр орада йашамышдыр. Шеирляри дюврцмцзядяк эялиб чатмамышдыр. Ядяби ирсиндян Казым аьа Саликя вя оьлу Ялийя йаздыьы “Аьларам” рядифли мцряббеси, гязял формасында ики мяктубу мялумдур. Мцряббе вя мяктубларында сцрэцнлцк щяйаты, ел-оба вя вятян щясряти, тянщалыг мотивляри якс олунмушдур.

  Яд.: Гасымзадя Ф. С. XIX яср Азярбайъан ядябиййаты тарихи. Б., 1974; Кючярли Ф. Азярбайъан ядябиййаты. ъ.1., Б., 1978.