Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BEYERİNK


  БÉЙЕРИНК (Бейеринък) Мартин (16.3.1851, Амстердам – 1.1.1931, Горсел) – Нидерланд ботаники вя микробиологу. РЕА-нын яъняби м. цзвц (1924), ССРИ ЕА-нын фяхри яъняби цзви (1929). Делфт Али Политехник Мяктябини битирмишдир. Щямин мяктябдя микробиолоэийа проф.-у (1895) олмуш, Бактериолоэийа Ин-тунун директору (1897–1921) ишлямишдир. Тядгигатлары али биткилярин инкишафынын, микроорганизмлярин щяйати фяалиййятинин юйрянилмясиня вя торпаг микробиолоэийасына щяср едилмишдир. Илк дяфя азот фикся едян йумруъуг (1888) вя сярбяст щярякят едян азот бактерийаларыны (1901) айырмыш вя онларын тямиз културасыны тясвир етмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BEYERİNK


  БÉЙЕРИНК (Бейеринък) Мартин (16.3.1851, Амстердам – 1.1.1931, Горсел) – Нидерланд ботаники вя микробиологу. РЕА-нын яъняби м. цзвц (1924), ССРИ ЕА-нын фяхри яъняби цзви (1929). Делфт Али Политехник Мяктябини битирмишдир. Щямин мяктябдя микробиолоэийа проф.-у (1895) олмуш, Бактериолоэийа Ин-тунун директору (1897–1921) ишлямишдир. Тядгигатлары али биткилярин инкишафынын, микроорганизмлярин щяйати фяалиййятинин юйрянилмясиня вя торпаг микробиолоэийасына щяср едилмишдир. Илк дяфя азот фикся едян йумруъуг (1888) вя сярбяст щярякят едян азот бактерийаларыны (1901) айырмыш вя онларын тямиз културасыны тясвир етмишдир.

  BEYERİNK


  БÉЙЕРИНК (Бейеринък) Мартин (16.3.1851, Амстердам – 1.1.1931, Горсел) – Нидерланд ботаники вя микробиологу. РЕА-нын яъняби м. цзвц (1924), ССРИ ЕА-нын фяхри яъняби цзви (1929). Делфт Али Политехник Мяктябини битирмишдир. Щямин мяктябдя микробиолоэийа проф.-у (1895) олмуш, Бактериолоэийа Ин-тунун директору (1897–1921) ишлямишдир. Тядгигатлары али биткилярин инкишафынын, микроорганизмлярин щяйати фяалиййятинин юйрянилмясиня вя торпаг микробиолоэийасына щяср едилмишдир. Илк дяфя азот фикся едян йумруъуг (1888) вя сярбяст щярякят едян азот бактерийаларыны (1901) айырмыш вя онларын тямиз културасыны тясвир етмишдир.