Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BEYƏT


  БЕЙЯТ (яр. اللثىغة  ) – итаятетмя вя табеолма анды. Щяр щансы шяхсин щакимиййятини ачыг шякилдя гябул етмяк адяти иля ялагядардыр. Б. васитясиля али щакимиййят варисинин тясдиги, мцгавилялярин (ящдлярин) тясбити, ъанишинлярин вя йцксяк рцтбяли мямурларын вязифяляриня башламалары вя табеликляриндя оланлара тягдим едилмяси щяйата кечирилир. Теократик идаряетмя формасы олан йерлярдя Б. адят кими галмагдадыр. Исламда Б.-я даир ващид фикир формалашмамышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BEYƏT


  БЕЙЯТ (яр. اللثىغة  ) – итаятетмя вя табеолма анды. Щяр щансы шяхсин щакимиййятини ачыг шякилдя гябул етмяк адяти иля ялагядардыр. Б. васитясиля али щакимиййят варисинин тясдиги, мцгавилялярин (ящдлярин) тясбити, ъанишинлярин вя йцксяк рцтбяли мямурларын вязифяляриня башламалары вя табеликляриндя оланлара тягдим едилмяси щяйата кечирилир. Теократик идаряетмя формасы олан йерлярдя Б. адят кими галмагдадыр. Исламда Б.-я даир ващид фикир формалашмамышдыр.

  BEYƏT


  БЕЙЯТ (яр. اللثىغة  ) – итаятетмя вя табеолма анды. Щяр щансы шяхсин щакимиййятини ачыг шякилдя гябул етмяк адяти иля ялагядардыр. Б. васитясиля али щакимиййят варисинин тясдиги, мцгавилялярин (ящдлярин) тясбити, ъанишинлярин вя йцксяк рцтбяли мямурларын вязифяляриня башламалары вя табеликляриндя оланлара тягдим едилмяси щяйата кечирилир. Теократик идаряетмя формасы олан йерлярдя Б. адят кими галмагдадыр. Исламда Б.-я даир ващид фикир формалашмамышдыр.