Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BEYKER


  БÉЙКЕР (Бакер) Семцел Уайт (8.6.1821, Лондон – 30.12.1893, Девоншир) – инэилис сяййащы. Мяркязи Африканы тядгиг етмишдир. Аь Нилин икинъи мянбяйини, Алберт эюлцнц, Викторийа-Нил чайында Мерчисон шялалялярини кяшф етмишдир. Нил чайынын йухары яразилярини истила етмяк мягсядиля 1869 илдя Ъянуби Судана эюндярилмиш щярби експедисийайа башчылыг етмиш вя Б.Британийа щюкумяти тяряфиндян истила олунмуш яразиляря эенерал-губернатор тяйин едилмишдир. 1874 илдя юлкясиня гайытмышдыр. Б. “Алберт- Нйаса, Нилин Бюйцк щювзяси вя Нилин мянбяляринин тядгиги” елми ясяринин (2 ъилддя, 1867), реэион халглары щаггында йазыларын мцяллифидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BEYKER


  БÉЙКЕР (Бакер) Семцел Уайт (8.6.1821, Лондон – 30.12.1893, Девоншир) – инэилис сяййащы. Мяркязи Африканы тядгиг етмишдир. Аь Нилин икинъи мянбяйини, Алберт эюлцнц, Викторийа-Нил чайында Мерчисон шялалялярини кяшф етмишдир. Нил чайынын йухары яразилярини истила етмяк мягсядиля 1869 илдя Ъянуби Судана эюндярилмиш щярби експедисийайа башчылыг етмиш вя Б.Британийа щюкумяти тяряфиндян истила олунмуш яразиляря эенерал-губернатор тяйин едилмишдир. 1874 илдя юлкясиня гайытмышдыр. Б. “Алберт- Нйаса, Нилин Бюйцк щювзяси вя Нилин мянбяляринин тядгиги” елми ясяринин (2 ъилддя, 1867), реэион халглары щаггында йазыларын мцяллифидир.

  BEYKER


  БÉЙКЕР (Бакер) Семцел Уайт (8.6.1821, Лондон – 30.12.1893, Девоншир) – инэилис сяййащы. Мяркязи Африканы тядгиг етмишдир. Аь Нилин икинъи мянбяйини, Алберт эюлцнц, Викторийа-Нил чайында Мерчисон шялалялярини кяшф етмишдир. Нил чайынын йухары яразилярини истила етмяк мягсядиля 1869 илдя Ъянуби Судана эюндярилмиш щярби експедисийайа башчылыг етмиш вя Б.Британийа щюкумяти тяряфиндян истила олунмуш яразиляря эенерал-губернатор тяйин едилмишдир. 1874 илдя юлкясиня гайытмышдыр. Б. “Алберт- Нйаса, Нилин Бюйцк щювзяси вя Нилин мянбяляринин тядгиги” елми ясяринин (2 ъилддя, 1867), реэион халглары щаггында йазыларын мцяллифидир.