Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BEYL Antuan


  БЕЙЛ (Байле) Антуан Лоран (13.1.1799, Верне – март, 1858, Парис) – франсыз психиатры, патологоанатом. Тибб тящсилини Парисдя екстерн кими Р. Лаеннекин клиникасында (1815 илдян) вя интерн кими Шарантон психиатрийа хястяханасында алмышдыр. “Рущи хястяликляр щаггында тядгигатлар” (1822) докторлуг диссертасийасында илк дяфя олараг характерик психики, соматоневроложи вя патоложи-анатомик яламятлярин вящдяти ясасында прогрессив ифлиъи (Б. хястялийи) айрыъа хястялик кими тясвир етмишдир; психиатрийада клиники-анатомик истигамятин баниляриндян бири олмушдур. Б. “Рущи хястяликляр щаггында йени тялим” (1825), “Бейин вя онун гишаларынын хястяликляриня даир трактат” (1826) вя с. ясярляри йазмыш, Щиппократ вя А.Селсдян тутмуш И.Франк вя Ж.Корвизора гядяр бир чох мяшщур щякимин шярщляри дахил олмагла 40 ъилдлик “Тибби биликляр енсиклопедийасы”ны (1835–46) няшр етмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BEYL Antuan


  БЕЙЛ (Байле) Антуан Лоран (13.1.1799, Верне – март, 1858, Парис) – франсыз психиатры, патологоанатом. Тибб тящсилини Парисдя екстерн кими Р. Лаеннекин клиникасында (1815 илдян) вя интерн кими Шарантон психиатрийа хястяханасында алмышдыр. “Рущи хястяликляр щаггында тядгигатлар” (1822) докторлуг диссертасийасында илк дяфя олараг характерик психики, соматоневроложи вя патоложи-анатомик яламятлярин вящдяти ясасында прогрессив ифлиъи (Б. хястялийи) айрыъа хястялик кими тясвир етмишдир; психиатрийада клиники-анатомик истигамятин баниляриндян бири олмушдур. Б. “Рущи хястяликляр щаггында йени тялим” (1825), “Бейин вя онун гишаларынын хястяликляриня даир трактат” (1826) вя с. ясярляри йазмыш, Щиппократ вя А.Селсдян тутмуш И.Франк вя Ж.Корвизора гядяр бир чох мяшщур щякимин шярщляри дахил олмагла 40 ъилдлик “Тибби биликляр енсиклопедийасы”ны (1835–46) няшр етмишдир.

  BEYL Antuan


  БЕЙЛ (Байле) Антуан Лоран (13.1.1799, Верне – март, 1858, Парис) – франсыз психиатры, патологоанатом. Тибб тящсилини Парисдя екстерн кими Р. Лаеннекин клиникасында (1815 илдян) вя интерн кими Шарантон психиатрийа хястяханасында алмышдыр. “Рущи хястяликляр щаггында тядгигатлар” (1822) докторлуг диссертасийасында илк дяфя олараг характерик психики, соматоневроложи вя патоложи-анатомик яламятлярин вящдяти ясасында прогрессив ифлиъи (Б. хястялийи) айрыъа хястялик кими тясвир етмишдир; психиатрийада клиники-анатомик истигамятин баниляриндян бири олмушдур. Б. “Рущи хястяликляр щаггында йени тялим” (1825), “Бейин вя онун гишаларынын хястяликляриня даир трактат” (1826) вя с. ясярляри йазмыш, Щиппократ вя А.Селсдян тутмуш И.Франк вя Ж.Корвизора гядяр бир чох мяшщур щякимин шярщляри дахил олмагла 40 ъилдлик “Тибби биликляр енсиклопедийасы”ны (1835–46) няшр етмишдир.