Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BEYLƏQAN

  БЕЙЛЯГАН – Азярб.-да орта яср шящяри. 9–14 яср мянбяляриндя ады чякилир. Яряб мцяллифляринин мялуматына эюря Б. 5 ясрин сону – 6 ясрин яввяляриндя Сасани щюкмдары Ы Губад [488–531] тяряфиндян салынмышдыр. 50-ъи иллярдя апарылан археоложи газынтылар заманы мцяййян едилмишдир ки, шящяр индики Б. р-нунун Кябирли к. йахынлыьындакы Юрянгала харабалыьынын йериндя олмушдур. Яввялляр Юрянгаланын орта яср мцяллифляринин ясярляриндя ады чякилян гядим йунан ш.-нин харабалыьы олмасы ещтимал едилирди. Бязи алимляр Б.-ын албан тарихчиси Муса Каланкатуклунун ясяриндя вя еркян орта ясрляр ермяни мянбяляриндя 3–4 ясрлярин щадисяляри иля ялагядар ады чякилян даща гядим Пайтакаран ш.-нин йериндя салындыьыны эюстярирляр. Пайтакаранын Тязякянд яразисиндя вя онун йахынлыьында, Юрянгаладан 8 км ъ.-ш.-дя йерляшдийини ещтимал едянляр дя вар.


  Юрянгалада 1933, 1936, 1951, 1953–68 иллярдя апарылмыш археоложи газынтылар нятиъясиндя чохлу мадди мядяниййят абидяси (гала диварлары, гала дарвазасы, йашайыш биналары, сяняткарлыг емалатханалары, тясяррцфат вя мядяни-мяишят тикилиляри, 13 ясрин сонуна аид тцрбянин галыглары, даш, сцмцк, сахсы вя шцшя яшйалар, сиккяляр вя с.) ашкар едимишдир.

  Шящяр гала диварлары иля ящатя олунмушду (галынлыьы 6 м ). Гала бцръляринин щцнд. 6–9 м-я чатырды. Б.-да дулусчулуг, зярэярлик вя с. сянят сащяляри инкишаф етмишди; су кямяри вя канализасийа галыглары щяля орта ясрлярдя Азярб.-да шящярсалма мядяниййятинин инкишафыны эюстярир.


  Б.-ны дяфялярля йаделлиляр ишьал етмишляр. 7 ясрин орталарында Б.-ы Хилафят гошунлары тутмушду. 8 ясрин 20–30-ъу илляриндя яряб-хязяр мцщарибяляри Б.-а ъидди зийан вурмушду. Ишьалчылара вя йерли феодалларын зцлмцня ъаваб олараг Б.-да цсйанлар баш вермишди. 8 ясрин орталарында гяссаб Мцсафирин башчылыьы иля Хилафят ялейщиня цсйан олмушду. Бабяк щярякаты Б.-ы да ящатя етмишди. 12 ясрин 30-ъу илляриндя Б.-да феодал зцлмцня гаршы бюйцк цсйан баш вермишди.

  Тягр. 6 ясрдя мющкям гала-шящяря чеврилмиш Б. 9–12 ясрлярдя бюйцк тиъарят вя сяняткарлыг мяркязи иди. Б. Иран, Чин, Щиндистан, Бизанс вя с. юлкялярля мядянитиъари ялагяляр сахлайырды. 12 ясрин сону– 13 ясрин яввялляриндя Б.-да игтисади вя мядяни щяйат даща да йцксялмишди. Азярб. атабяйляриндян Ябу Бякр [1191–1210] вя Юзбяк [1210–25] Б.-да тикинти ишлярини эенишляндирмишдиляр. 1221 илдя монголларын щцъумундан сонра Б.-ын тяняззцлц башлады. Харязмшащ Мящяммядин оьлу Ъялаляддин [1220–31] вя Теймурун [1370– 1405] дюврцндя Б.-да гисмян бярпа ишляри апарылса да, шящяр 16 ясрдя тамамиля сцгут етди. Б. шаир, алим вя дювлят хадимляриндян Мцъиряддин Бейлягани, Няъмяддин Бейлягани, Зяки бин Щцсейн бин Юмяр Бейлягани вя б.-нын вятянидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BEYLƏQAN

  БЕЙЛЯГАН – Азярб.-да орта яср шящяри. 9–14 яср мянбяляриндя ады чякилир. Яряб мцяллифляринин мялуматына эюря Б. 5 ясрин сону – 6 ясрин яввяляриндя Сасани щюкмдары Ы Губад [488–531] тяряфиндян салынмышдыр. 50-ъи иллярдя апарылан археоложи газынтылар заманы мцяййян едилмишдир ки, шящяр индики Б. р-нунун Кябирли к. йахынлыьындакы Юрянгала харабалыьынын йериндя олмушдур. Яввялляр Юрянгаланын орта яср мцяллифляринин ясярляриндя ады чякилян гядим йунан ш.-нин харабалыьы олмасы ещтимал едилирди. Бязи алимляр Б.-ын албан тарихчиси Муса Каланкатуклунун ясяриндя вя еркян орта ясрляр ермяни мянбяляриндя 3–4 ясрлярин щадисяляри иля ялагядар ады чякилян даща гядим Пайтакаран ш.-нин йериндя салындыьыны эюстярирляр. Пайтакаранын Тязякянд яразисиндя вя онун йахынлыьында, Юрянгаладан 8 км ъ.-ш.-дя йерляшдийини ещтимал едянляр дя вар.


  Юрянгалада 1933, 1936, 1951, 1953–68 иллярдя апарылмыш археоложи газынтылар нятиъясиндя чохлу мадди мядяниййят абидяси (гала диварлары, гала дарвазасы, йашайыш биналары, сяняткарлыг емалатханалары, тясяррцфат вя мядяни-мяишят тикилиляри, 13 ясрин сонуна аид тцрбянин галыглары, даш, сцмцк, сахсы вя шцшя яшйалар, сиккяляр вя с.) ашкар едимишдир.

  Шящяр гала диварлары иля ящатя олунмушду (галынлыьы 6 м ). Гала бцръляринин щцнд. 6–9 м-я чатырды. Б.-да дулусчулуг, зярэярлик вя с. сянят сащяляри инкишаф етмишди; су кямяри вя канализасийа галыглары щяля орта ясрлярдя Азярб.-да шящярсалма мядяниййятинин инкишафыны эюстярир.


  Б.-ны дяфялярля йаделлиляр ишьал етмишляр. 7 ясрин орталарында Б.-ы Хилафят гошунлары тутмушду. 8 ясрин 20–30-ъу илляриндя яряб-хязяр мцщарибяляри Б.-а ъидди зийан вурмушду. Ишьалчылара вя йерли феодалларын зцлмцня ъаваб олараг Б.-да цсйанлар баш вермишди. 8 ясрин орталарында гяссаб Мцсафирин башчылыьы иля Хилафят ялейщиня цсйан олмушду. Бабяк щярякаты Б.-ы да ящатя етмишди. 12 ясрин 30-ъу илляриндя Б.-да феодал зцлмцня гаршы бюйцк цсйан баш вермишди.

  Тягр. 6 ясрдя мющкям гала-шящяря чеврилмиш Б. 9–12 ясрлярдя бюйцк тиъарят вя сяняткарлыг мяркязи иди. Б. Иран, Чин, Щиндистан, Бизанс вя с. юлкялярля мядянитиъари ялагяляр сахлайырды. 12 ясрин сону– 13 ясрин яввялляриндя Б.-да игтисади вя мядяни щяйат даща да йцксялмишди. Азярб. атабяйляриндян Ябу Бякр [1191–1210] вя Юзбяк [1210–25] Б.-да тикинти ишлярини эенишляндирмишдиляр. 1221 илдя монголларын щцъумундан сонра Б.-ын тяняззцлц башлады. Харязмшащ Мящяммядин оьлу Ъялаляддин [1220–31] вя Теймурун [1370– 1405] дюврцндя Б.-да гисмян бярпа ишляри апарылса да, шящяр 16 ясрдя тамамиля сцгут етди. Б. шаир, алим вя дювлят хадимляриндян Мцъиряддин Бейлягани, Няъмяддин Бейлягани, Зяки бин Щцсейн бин Юмяр Бейлягани вя б.-нын вятянидир.

  BEYLƏQAN

  БЕЙЛЯГАН – Азярб.-да орта яср шящяри. 9–14 яср мянбяляриндя ады чякилир. Яряб мцяллифляринин мялуматына эюря Б. 5 ясрин сону – 6 ясрин яввяляриндя Сасани щюкмдары Ы Губад [488–531] тяряфиндян салынмышдыр. 50-ъи иллярдя апарылан археоложи газынтылар заманы мцяййян едилмишдир ки, шящяр индики Б. р-нунун Кябирли к. йахынлыьындакы Юрянгала харабалыьынын йериндя олмушдур. Яввялляр Юрянгаланын орта яср мцяллифляринин ясярляриндя ады чякилян гядим йунан ш.-нин харабалыьы олмасы ещтимал едилирди. Бязи алимляр Б.-ын албан тарихчиси Муса Каланкатуклунун ясяриндя вя еркян орта ясрляр ермяни мянбяляриндя 3–4 ясрлярин щадисяляри иля ялагядар ады чякилян даща гядим Пайтакаран ш.-нин йериндя салындыьыны эюстярирляр. Пайтакаранын Тязякянд яразисиндя вя онун йахынлыьында, Юрянгаладан 8 км ъ.-ш.-дя йерляшдийини ещтимал едянляр дя вар.


  Юрянгалада 1933, 1936, 1951, 1953–68 иллярдя апарылмыш археоложи газынтылар нятиъясиндя чохлу мадди мядяниййят абидяси (гала диварлары, гала дарвазасы, йашайыш биналары, сяняткарлыг емалатханалары, тясяррцфат вя мядяни-мяишят тикилиляри, 13 ясрин сонуна аид тцрбянин галыглары, даш, сцмцк, сахсы вя шцшя яшйалар, сиккяляр вя с.) ашкар едимишдир.

  Шящяр гала диварлары иля ящатя олунмушду (галынлыьы 6 м ). Гала бцръляринин щцнд. 6–9 м-я чатырды. Б.-да дулусчулуг, зярэярлик вя с. сянят сащяляри инкишаф етмишди; су кямяри вя канализасийа галыглары щяля орта ясрлярдя Азярб.-да шящярсалма мядяниййятинин инкишафыны эюстярир.


  Б.-ны дяфялярля йаделлиляр ишьал етмишляр. 7 ясрин орталарында Б.-ы Хилафят гошунлары тутмушду. 8 ясрин 20–30-ъу илляриндя яряб-хязяр мцщарибяляри Б.-а ъидди зийан вурмушду. Ишьалчылара вя йерли феодалларын зцлмцня ъаваб олараг Б.-да цсйанлар баш вермишди. 8 ясрин орталарында гяссаб Мцсафирин башчылыьы иля Хилафят ялейщиня цсйан олмушду. Бабяк щярякаты Б.-ы да ящатя етмишди. 12 ясрин 30-ъу илляриндя Б.-да феодал зцлмцня гаршы бюйцк цсйан баш вермишди.

  Тягр. 6 ясрдя мющкям гала-шящяря чеврилмиш Б. 9–12 ясрлярдя бюйцк тиъарят вя сяняткарлыг мяркязи иди. Б. Иран, Чин, Щиндистан, Бизанс вя с. юлкялярля мядянитиъари ялагяляр сахлайырды. 12 ясрин сону– 13 ясрин яввялляриндя Б.-да игтисади вя мядяни щяйат даща да йцксялмишди. Азярб. атабяйляриндян Ябу Бякр [1191–1210] вя Юзбяк [1210–25] Б.-да тикинти ишлярини эенишляндирмишдиляр. 1221 илдя монголларын щцъумундан сонра Б.-ын тяняззцлц башлады. Харязмшащ Мящяммядин оьлу Ъялаляддин [1220–31] вя Теймурун [1370– 1405] дюврцндя Б.-да гисмян бярпа ишляри апарылса да, шящяр 16 ясрдя тамамиля сцгут етди. Б. шаир, алим вя дювлят хадимляриндян Мцъиряддин Бейлягани, Няъмяддин Бейлягани, Зяки бин Щцсейн бин Юмяр Бейлягани вя б.-нын вятянидир.