Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ARİF TƏBRİZİ 

  АРИФ ТЯБРИЗИ (А ь а  Щ ц с е й н и н тяхяллцсц; ?, Тябриз – 1805, Шуша) – Азярб. шаири. Тябриздя йашамыш, сонралар Шушайа кючмцшдцр. Фцзули ядяби мяктябинин давамчыларындандыр. Гязялляриндя изтираб, щясрят мотивляри эцълцдцр. Шеирляринин бир щиссяси Щцсейн Яфянди Гайыбовун “Азярбайъанда мяшщур олан шцяранын яшарына мяъмуя” адлы ялйазмасында топланмышдыр. А.Т. рийазиййатла да мяшьул олмушдур.

  Яд.: А р а с л ы Щ. XVII–XVIII яср Азярбайъан ядябиййаты тарихи. Б., 1956; К ю ч я р л и Ф. Азярбайъан ядябиййаты. Ъ.1, Б., 1978; Т я р б и й я т М. Данишмяндани-Азярбайъан.  Б.,  1987.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ARİF TƏBRİZİ 

  АРИФ ТЯБРИЗИ (А ь а  Щ ц с е й н и н тяхяллцсц; ?, Тябриз – 1805, Шуша) – Азярб. шаири. Тябриздя йашамыш, сонралар Шушайа кючмцшдцр. Фцзули ядяби мяктябинин давамчыларындандыр. Гязялляриндя изтираб, щясрят мотивляри эцълцдцр. Шеирляринин бир щиссяси Щцсейн Яфянди Гайыбовун “Азярбайъанда мяшщур олан шцяранын яшарына мяъмуя” адлы ялйазмасында топланмышдыр. А.Т. рийазиййатла да мяшьул олмушдур.

  Яд.: А р а с л ы Щ. XVII–XVIII яср Азярбайъан ядябиййаты тарихи. Б., 1956; К ю ч я р л и Ф. Азярбайъан ядябиййаты. Ъ.1, Б., 1978; Т я р б и й я т М. Данишмяндани-Азярбайъан.  Б.,  1987.

  ARİF TƏBRİZİ 

  АРИФ ТЯБРИЗИ (А ь а  Щ ц с е й н и н тяхяллцсц; ?, Тябриз – 1805, Шуша) – Азярб. шаири. Тябриздя йашамыш, сонралар Шушайа кючмцшдцр. Фцзули ядяби мяктябинин давамчыларындандыр. Гязялляриндя изтираб, щясрят мотивляри эцълцдцр. Шеирляринин бир щиссяси Щцсейн Яфянди Гайыбовун “Азярбайъанда мяшщур олан шцяранын яшарына мяъмуя” адлы ялйазмасында топланмышдыр. А.Т. рийазиййатла да мяшьул олмушдур.

  Яд.: А р а с л ы Щ. XVII–XVIII яср Азярбайъан ядябиййаты тарихи. Б., 1956; К ю ч я р л и Ф. Азярбайъан ядябиййаты. Ъ.1, Б., 1978; Т я р б и й я т М. Данишмяндани-Азярбайъан.  Б.,  1987.