Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BEYNƏLXALQ ARBİTRAJ MƏHKƏMƏLƏRİ


  БЕЙНЯЛХАЛГ АРБИТРАЖ МЯЩКЯМЯЛЯРИ – даими фяалиййят эюстярян мцнсифляр мящкямяси, йахуд конкрет мцбащисянин щялли цчцн мящкямя кими йарадылан арбитраж мцяссисяляри (бейнялхалг арбитраж мяркязляри вя институтлары).

  Инкишаф етмиш юлкялярдя Б. а. м. тиъарят-сянайе (тиъарят) палаталары няздиндя йарадылмыш вя фяалиййят эюстярирляр, мяс., Бейнялхалг тиъарят палатасы (Интернатионал Ъщамбер оф Ъоммеръе) няздиндя Бейнялхалг коммерсийа арбитраж мящкямяси (Интернатионал Ъоурт оф Арбитратион), Лондон бейнялхалг арбитраж мящкямяси (Лондон Ъоурт оф Интернатионал Арбитратион), Стокщолм Тиъарят палатасынын Арбитраж институту (мящкямяси) (Арбитратион Институте оф тще Стоъкщолм Ъщамбер оф Ъоммеръе) вя с. Б. а. м.-нин мящкямя аидиййяти, формалашмасы вя фяалиййяти цсулу щаггында гайдалар бир чох ъящятляри иля унификасийа едилмишдир.

  Азярб. Респ.-нда “Бейнялхалг арбитраж щаггында” Ганун (1999) гябул едилмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BEYNƏLXALQ ARBİTRAJ MƏHKƏMƏLƏRİ


  БЕЙНЯЛХАЛГ АРБИТРАЖ МЯЩКЯМЯЛЯРИ – даими фяалиййят эюстярян мцнсифляр мящкямяси, йахуд конкрет мцбащисянин щялли цчцн мящкямя кими йарадылан арбитраж мцяссисяляри (бейнялхалг арбитраж мяркязляри вя институтлары).

  Инкишаф етмиш юлкялярдя Б. а. м. тиъарят-сянайе (тиъарят) палаталары няздиндя йарадылмыш вя фяалиййят эюстярирляр, мяс., Бейнялхалг тиъарят палатасы (Интернатионал Ъщамбер оф Ъоммеръе) няздиндя Бейнялхалг коммерсийа арбитраж мящкямяси (Интернатионал Ъоурт оф Арбитратион), Лондон бейнялхалг арбитраж мящкямяси (Лондон Ъоурт оф Интернатионал Арбитратион), Стокщолм Тиъарят палатасынын Арбитраж институту (мящкямяси) (Арбитратион Институте оф тще Стоъкщолм Ъщамбер оф Ъоммеръе) вя с. Б. а. м.-нин мящкямя аидиййяти, формалашмасы вя фяалиййяти цсулу щаггында гайдалар бир чох ъящятляри иля унификасийа едилмишдир.

  Азярб. Респ.-нда “Бейнялхалг арбитраж щаггында” Ганун (1999) гябул едилмишдир.

  BEYNƏLXALQ ARBİTRAJ MƏHKƏMƏLƏRİ


  БЕЙНЯЛХАЛГ АРБИТРАЖ МЯЩКЯМЯЛЯРИ – даими фяалиййят эюстярян мцнсифляр мящкямяси, йахуд конкрет мцбащисянин щялли цчцн мящкямя кими йарадылан арбитраж мцяссисяляри (бейнялхалг арбитраж мяркязляри вя институтлары).

  Инкишаф етмиш юлкялярдя Б. а. м. тиъарят-сянайе (тиъарят) палаталары няздиндя йарадылмыш вя фяалиййят эюстярирляр, мяс., Бейнялхалг тиъарят палатасы (Интернатионал Ъщамбер оф Ъоммеръе) няздиндя Бейнялхалг коммерсийа арбитраж мящкямяси (Интернатионал Ъоурт оф Арбитратион), Лондон бейнялхалг арбитраж мящкямяси (Лондон Ъоурт оф Интернатионал Арбитратион), Стокщолм Тиъарят палатасынын Арбитраж институту (мящкямяси) (Арбитратион Институте оф тще Стоъкщолм Ъщамбер оф Ъоммеръе) вя с. Б. а. м.-нин мящкямя аидиййяти, формалашмасы вя фяалиййяти цсулу щаггында гайдалар бир чох ъящятляри иля унификасийа едилмишдир.

  Азярб. Респ.-нда “Бейнялхалг арбитраж щаггында” Ганун (1999) гябул едилмишдир.