Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BEYNƏLXALQ BUZÜSTÜ HOKKEY FEDERASİYASI

  БЕЙНЯЛХАЛГ БУЗЦСТЦ ЩОККЕЙ ФЕДЕРАСИЙАСЫ (ББЩФ; Ынтернатионал Иъе Щоъкей Федератион, ЫЫЩФ) – бейнялхалг идман тяшкилаты. Шайбалы оккейин инкишафы вя популйарлашмасы иля мяшьул олур. 1978 иля гядяр Бейнялхалг Бузцстц Щоккей Лигасы (ЛЫЩЭ, Лиэуе Интернатионале де Щоъкей сур Элаъе) адланмышдыр. Ясасы 1908 ил 15 майда Парисдя гойулмушдур. ББЩФ 70 милли федерасийаны бирляшдирир. Мянзил-гярарэащы Сцрихдядир. Рясми дил инэилис дилидир. Али органы щяр ил кечирилян Конгресдир. ББЩФ кишиляр (1920 илдян) вя гадынлар (1990 илдян), 20 йаша гядяр эянъляр (1977 илдян) арасында дцнйа чемпионатлары, бир сыра бюйцк клуб турнирляри кечирир. Тяркибиндя бир нечя комитя, о ъцмлядян инкишаф, аудит, тарихи, тибби, гадын, ялагяляндириъи, интизам, ятраф мцщит вя идман гурьулары цзря комитяляр фяалиййят эюстярир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BEYNƏLXALQ BUZÜSTÜ HOKKEY FEDERASİYASI

  БЕЙНЯЛХАЛГ БУЗЦСТЦ ЩОККЕЙ ФЕДЕРАСИЙАСЫ (ББЩФ; Ынтернатионал Иъе Щоъкей Федератион, ЫЫЩФ) – бейнялхалг идман тяшкилаты. Шайбалы оккейин инкишафы вя популйарлашмасы иля мяшьул олур. 1978 иля гядяр Бейнялхалг Бузцстц Щоккей Лигасы (ЛЫЩЭ, Лиэуе Интернатионале де Щоъкей сур Элаъе) адланмышдыр. Ясасы 1908 ил 15 майда Парисдя гойулмушдур. ББЩФ 70 милли федерасийаны бирляшдирир. Мянзил-гярарэащы Сцрихдядир. Рясми дил инэилис дилидир. Али органы щяр ил кечирилян Конгресдир. ББЩФ кишиляр (1920 илдян) вя гадынлар (1990 илдян), 20 йаша гядяр эянъляр (1977 илдян) арасында дцнйа чемпионатлары, бир сыра бюйцк клуб турнирляри кечирир. Тяркибиндя бир нечя комитя, о ъцмлядян инкишаф, аудит, тарихи, тибби, гадын, ялагяляндириъи, интизам, ятраф мцщит вя идман гурьулары цзря комитяляр фяалиййят эюстярир.

  BEYNƏLXALQ BUZÜSTÜ HOKKEY FEDERASİYASI

  БЕЙНЯЛХАЛГ БУЗЦСТЦ ЩОККЕЙ ФЕДЕРАСИЙАСЫ (ББЩФ; Ынтернатионал Иъе Щоъкей Федератион, ЫЫЩФ) – бейнялхалг идман тяшкилаты. Шайбалы оккейин инкишафы вя популйарлашмасы иля мяшьул олур. 1978 иля гядяр Бейнялхалг Бузцстц Щоккей Лигасы (ЛЫЩЭ, Лиэуе Интернатионале де Щоъкей сур Элаъе) адланмышдыр. Ясасы 1908 ил 15 майда Парисдя гойулмушдур. ББЩФ 70 милли федерасийаны бирляшдирир. Мянзил-гярарэащы Сцрихдядир. Рясми дил инэилис дилидир. Али органы щяр ил кечирилян Конгресдир. ББЩФ кишиляр (1920 илдян) вя гадынлар (1990 илдян), 20 йаша гядяр эянъляр (1977 илдян) арасында дцнйа чемпионатлары, бир сыра бюйцк клуб турнирляри кечирир. Тяркибиндя бир нечя комитя, о ъцмлядян инкишаф, аудит, тарихи, тибби, гадын, ялагяляндириъи, интизам, ятраф мцщит вя идман гурьулары цзря комитяляр фяалиййят эюстярир.