Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BEYNƏLXALQ CİNAYƏT MƏHKƏMƏSİ

  ян ъидди ъинайятляр цчцн мясулиййят дашыйан шяхсляр барясиндя йурисдиксийаны щяйата кечирмяк вякаляти олан вя ъинайят ядалят мцщакимясинин милли сис- темини тамамлайан даими бейнялхалг орган. 17.7.1998 илдя Рома статуту иля тясис едилмиш, 1.7.2002 илдя гцввяйя минмишдир. Мящкямя бейнялхалг щцгуг субйектлийиня вя щцгуг габилиййятлийиня маликдир.
  Статутун 5-ъи маддясиня ясасян, Б. ъ. м.-ня ашаьыдакы ъинайятляр цзря йурисдиксийа верилмишдир: сойгырым; бяшяриййятя гаршы ъинайятляр; щярби ъинайятляр; ишьал (2010 ил Рома статутунун иъмалына даир конфрансда гярара алынмышдыр ки, Мящкямя 2017 илдян ишьаллар цзря йурисдиксийа щяйата кечиря биляр вя “ишьал ъинайяти”нин юзц мцяййянляшдирилмишдир). Статутун иштиракчысына чеврилян дювлят гейд едилмиш ъинайятляр цзря Мящкямянин йурисдиксийасыны гябул етмиш олур. Мящкямя ашаьыдакы щалларда юзцнцн йурисдиксийасыны щяйата кечиря биляр: 1) бир, йахуд бир нечя охшар ъинайят щадисясинин тюрядилмяси ещ- тимал едилян вязиййят прокурора иштиракчы-дювлят тяряфиндян верилярся; 2) бир, йахуд бир нечя охшар ъинайят щадисясинин тюрядилмяси ещтимал едилян вязиййят прокурора БМТ-нин Тящлцкясизлик Шурасы тяряфиндян верилярся; 3) беля ъинайятя даир тящгигаты прокурор юз тяшяббцсц иля башладыгда.
  Мящкямя ъинайят ишини иъраата эютцряркян ямин олмалыдыр ки, щямин иш цзря йурисдиксийайа маликдир. Ишя бахылмасынын нятиъясиня эюря, Мящкямя ачыг щюкм чыхарыр, мцмкцн олдугда, мцттящимин иштиракы иля. Тятбиг едиля билян ъяза тядбирляри азадлыгдан мящруметмя (хцсусиля аьыр характерли ъинайятляр тюрядилдикдя – юмцрлцк), ъяримя, ъинайят нятиъясиндя билаваситя, йахуд долайы йолла ялдя едилмиш эялирин, мцлкиййятин вя активлярин мцсадиряси ола биляр.
  Мящкямя Ряйасят Щейятиндян, апеллйасийа, мящкямя шюбяляриндян, илкин иъраат шюбясиндян, прокурорун дяфтярханасындан вя катибликдян ибарятдир. Мящкямя арашдырмасынын йери Мящкямянин йерляшдийи мякандыр (Щаага ш.). Мящкямянин малиййяляшмяси юдямя ъядвялиня уйьун олараг иштиракчы дювлятляр, щямчинин БМТ вя истянилян кюнцллц ианячиляр тяряфиндян щяйата кечирилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BEYNƏLXALQ CİNAYƏT MƏHKƏMƏSİ

  ян ъидди ъинайятляр цчцн мясулиййят дашыйан шяхсляр барясиндя йурисдиксийаны щяйата кечирмяк вякаляти олан вя ъинайят ядалят мцщакимясинин милли сис- темини тамамлайан даими бейнялхалг орган. 17.7.1998 илдя Рома статуту иля тясис едилмиш, 1.7.2002 илдя гцввяйя минмишдир. Мящкямя бейнялхалг щцгуг субйектлийиня вя щцгуг габилиййятлийиня маликдир.
  Статутун 5-ъи маддясиня ясасян, Б. ъ. м.-ня ашаьыдакы ъинайятляр цзря йурисдиксийа верилмишдир: сойгырым; бяшяриййятя гаршы ъинайятляр; щярби ъинайятляр; ишьал (2010 ил Рома статутунун иъмалына даир конфрансда гярара алынмышдыр ки, Мящкямя 2017 илдян ишьаллар цзря йурисдиксийа щяйата кечиря биляр вя “ишьал ъинайяти”нин юзц мцяййянляшдирилмишдир). Статутун иштиракчысына чеврилян дювлят гейд едилмиш ъинайятляр цзря Мящкямянин йурисдиксийасыны гябул етмиш олур. Мящкямя ашаьыдакы щалларда юзцнцн йурисдиксийасыны щяйата кечиря биляр: 1) бир, йахуд бир нечя охшар ъинайят щадисясинин тюрядилмяси ещ- тимал едилян вязиййят прокурора иштиракчы-дювлят тяряфиндян верилярся; 2) бир, йахуд бир нечя охшар ъинайят щадисясинин тюрядилмяси ещтимал едилян вязиййят прокурора БМТ-нин Тящлцкясизлик Шурасы тяряфиндян верилярся; 3) беля ъинайятя даир тящгигаты прокурор юз тяшяббцсц иля башладыгда.
  Мящкямя ъинайят ишини иъраата эютцряркян ямин олмалыдыр ки, щямин иш цзря йурисдиксийайа маликдир. Ишя бахылмасынын нятиъясиня эюря, Мящкямя ачыг щюкм чыхарыр, мцмкцн олдугда, мцттящимин иштиракы иля. Тятбиг едиля билян ъяза тядбирляри азадлыгдан мящруметмя (хцсусиля аьыр характерли ъинайятляр тюрядилдикдя – юмцрлцк), ъяримя, ъинайят нятиъясиндя билаваситя, йахуд долайы йолла ялдя едилмиш эялирин, мцлкиййятин вя активлярин мцсадиряси ола биляр.
  Мящкямя Ряйасят Щейятиндян, апеллйасийа, мящкямя шюбяляриндян, илкин иъраат шюбясиндян, прокурорун дяфтярханасындан вя катибликдян ибарятдир. Мящкямя арашдырмасынын йери Мящкямянин йерляшдийи мякандыр (Щаага ш.). Мящкямянин малиййяляшмяси юдямя ъядвялиня уйьун олараг иштиракчы дювлятляр, щямчинин БМТ вя истянилян кюнцллц ианячиляр тяряфиндян щяйата кечирилир.

  BEYNƏLXALQ CİNAYƏT MƏHKƏMƏSİ

  ян ъидди ъинайятляр цчцн мясулиййят дашыйан шяхсляр барясиндя йурисдиксийаны щяйата кечирмяк вякаляти олан вя ъинайят ядалят мцщакимясинин милли сис- темини тамамлайан даими бейнялхалг орган. 17.7.1998 илдя Рома статуту иля тясис едилмиш, 1.7.2002 илдя гцввяйя минмишдир. Мящкямя бейнялхалг щцгуг субйектлийиня вя щцгуг габилиййятлийиня маликдир.
  Статутун 5-ъи маддясиня ясасян, Б. ъ. м.-ня ашаьыдакы ъинайятляр цзря йурисдиксийа верилмишдир: сойгырым; бяшяриййятя гаршы ъинайятляр; щярби ъинайятляр; ишьал (2010 ил Рома статутунун иъмалына даир конфрансда гярара алынмышдыр ки, Мящкямя 2017 илдян ишьаллар цзря йурисдиксийа щяйата кечиря биляр вя “ишьал ъинайяти”нин юзц мцяййянляшдирилмишдир). Статутун иштиракчысына чеврилян дювлят гейд едилмиш ъинайятляр цзря Мящкямянин йурисдиксийасыны гябул етмиш олур. Мящкямя ашаьыдакы щалларда юзцнцн йурисдиксийасыны щяйата кечиря биляр: 1) бир, йахуд бир нечя охшар ъинайят щадисясинин тюрядилмяси ещ- тимал едилян вязиййят прокурора иштиракчы-дювлят тяряфиндян верилярся; 2) бир, йахуд бир нечя охшар ъинайят щадисясинин тюрядилмяси ещтимал едилян вязиййят прокурора БМТ-нин Тящлцкясизлик Шурасы тяряфиндян верилярся; 3) беля ъинайятя даир тящгигаты прокурор юз тяшяббцсц иля башладыгда.
  Мящкямя ъинайят ишини иъраата эютцряркян ямин олмалыдыр ки, щямин иш цзря йурисдиксийайа маликдир. Ишя бахылмасынын нятиъясиня эюря, Мящкямя ачыг щюкм чыхарыр, мцмкцн олдугда, мцттящимин иштиракы иля. Тятбиг едиля билян ъяза тядбирляри азадлыгдан мящруметмя (хцсусиля аьыр характерли ъинайятляр тюрядилдикдя – юмцрлцк), ъяримя, ъинайят нятиъясиндя билаваситя, йахуд долайы йолла ялдя едилмиш эялирин, мцлкиййятин вя активлярин мцсадиряси ола биляр.
  Мящкямя Ряйасят Щейятиндян, апеллйасийа, мящкямя шюбяляриндян, илкин иъраат шюбясиндян, прокурорун дяфтярханасындан вя катибликдян ибарятдир. Мящкямя арашдырмасынын йери Мящкямянин йерляшдийи мякандыр (Щаага ш.). Мящкямянин малиййяляшмяси юдямя ъядвялиня уйьун олараг иштиракчы дювлятляр, щямчинин БМТ вя истянилян кюнцллц ианячиляр тяряфиндян щяйата кечирилир.