Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BEYNƏLXALQ CİNAYƏT TRİBUNALARI

  физики шяхсляри тюрятдикляри бейнялхалг ъинайятляря вя йа бейнялхалг сяъиййяли ъинайятляря эюря мясулиййятя ъялб едян бейнялхалг мящкямя тясисатлары. БМТ, йахуд дювлятляр тяряфиндян бейнялхалг мцгавиля баьламаг йолу иля йарадылыр.
  Бейнялхалг ъинайят мящкямяси Рома статуту (1998) ясасында йарадылмышдыр.
  Кечмиш Йугославийа яразисиндя бейнялхалг щуманитар щцгугун ъидди позунтуларына эюря мясулиййят дашыйан шяхслярин мящкямя тягибляри цчцн нязярдя тутулан бейнялхалг трибунал БМТ-нин Тящлцкясизлик Шурасынын 827 сайлы гятнамяси (25.5.1993) иля тясис едилмишдир. Щаага ш.-ндя (Нидерланд) йерляшир; фяалиййяти Низамнамя (1993), проседура вя сцбутетмя Гайдалары (1994) иля мцяййянляшир. Трибунала Ъеневря конвенсийасыларыны (1949) ъидди позан, йахуд позулмасы цчцн ямрляр верян шяхслярин мящкямя тягибини щяйата кечирмяк мягсядиля вякалят верилмишдир. Ашаьыдакы позунтулара эюря ъинайят мясулиййяти нязярдя тутулур: гясдян адам юлдцрмя; биоложи експериментляр дя дахил олмагла ишэянъя вя гейри-инсани ряфтар; гясдян аьыр ишэянъялярин верилмяси, йахуд ъидди хясарят вя саьламлыьа зяряр вуран диэяр щярякятляр; щярби зярурятдян иряли эялмяйян, гейри-гануни, зоракы вя бюйцк щяъмдя даьынтыларын, щямчинин мцлкиййят мянимсямяляринин щяйата кечирилмяси; щярби ясири, йахуд мцлки шяхси дцшмян дювлятин силащлы гцввяляриндя хидмят етрмяйя мяъбур етмяк; щярби ясири, йахуд мцлки шяхси гярязсиз вя нормал мцщакимя иърааты щцгугларындан мящруметмя; мцлки ящалинин ганунсуз депортасийасы, йердяйишмяси, йахуд щябси; мцлки шяхслярин эиров эютцрцлмяси. Бейнялхалг трибунала сойгырымы вя бяшяриййятя гаршы ъинайятляря эюря мящкямя тягибини щяйата кечирмяк цчцн вякалят верилмишдир. Онун йурисдиксийасы йалныз физики шяхсляря шамил едилир. Бейнялхалг трибунал ики мящкямя вя бир апеллйасийа камераларындан, иттищамчыдан, катибликдян ибарятдир. Трибуналын щакимляри БМТ-нин Баш Ассамблейасы тяряфиндян Тящлцкясизлик Шурасынын тягдим етдийи сийащыдан сечилирляр.
  Руанда яразисиндя сойгырымы вя бейнялхалг щуманитар щцгугун диэяр ъидди позунтуларына эюря мясулиййят дашыйан шяхслярин мящкямя тягиблярини ня- зярдя тутан бейнялхалг ъинайят трибуналы БМТ-нин Тящлцкясизлик Шурасынын 955 сайлы (8.11.1994) гятнамяси ясасында йарадылмышдыр. Аруша ш.-ндя (Танзанийа) йерляшир. Трибунал Статут, проседура вя сцбутетмя Гайдаларына уйьун фяалиййят эюстярир. Трибунала сойгырымы вя ъинайят сяъиййяли диэяр ямялляр (адам юлдцрмя, щябсетмя, ишэянъя, зорлама, сийаси, ирги вя йа дини мотивляря эюря тягибетмя) тюрятмиш шяхслярин мящкямя тягибини щяйата кечирмяк цчцн вякалят верилмишдир. Трибунала Ъеневря конвенсийаларыны ъидди позан, йахуд буна ямр верян шяхслярин мящкямя тягибини щяйата кечирмяк цчцн вякалят верилмишдир. Позунтулар ашаьыдакылардан ибарятдир: инсан щяйатына, саьламлыьына, онун физики, йахуд психи дурумуна гясдетмя, щямчинин гяддар ряфтар (ишэянъя, хясарят, йахуд щяр щансы физики ъяза формасы), эировларын эютцрцлмяси; терроризм актлары; таланчылыг вя с. Трибуналын йурисдиксийасы физики шяхсляря шамил олунур. Трибунал ики мящкямя вя бир апеллйасийа камераларындан, иттищамчыдан, катибликдян ибарятдир. Мящкямя щаким- ляри юз юлкяляриндя йцксяк щакимлик вязифяляриня тяйинат цчцн иряли сцрцлян тялябляря ъаваб верян. йцксяк мяняви кейфиййятляря малик, гярязсиз вя виъданлы
  шяхсляр арасындан сечилир. Камераларын цмуми тяркибини мцяййянляшдиряркян, щакимлярин ъинайят щцгугу, бейнялхаг щцгуг, о ъцмлядян инсан щцгуглары сащясиндя бейнялхалг щуманитар щцгуг вя нормалары сащясиндя тяърцбяси нязяря алыныр.
  Камбоъа цзря трибунал Демократик Кампучийада 17.4.1975 илдян 6.1. 1979 илядяк тюрядилмиш ъинайятляря эюря тягибляр щаггында БМТ иля Камбоъа Краллыьы щюкумяти арасында баьланмыш Сазишя (2003) мцвафиг йарадылмышдыр. Пномпен ш.-ндя (Камбоъа) йерляшир. Сазиш сойгырымы вя ъинайят сяъиййяли диэяр ямялляр тюрятмякдя эцнащкар билинян шяхслярин ъязаландырылмасы цчцн фювгяладя палаталарын (камераларын) йарадылмасыны нязярдя тутур. Бир тяряфдян Камбоъа щакимляри, диэяр тяряфдян БМТ-нин Баш катибинин тягдиматы иля Али щакимляр шурасынын тяйин етдийи щакимляр (бейнялхалг щакимляр) ики фяювгяладя палатанын (камеранын) щяр бириндя хидмят етмялидирляр. Палаталарын комплектляшмяси ашаьыдакы кими баш верир: мящкямя палатасы (камерасы) 3 Камбоъа щакиминдян вя 2 бейнялхалг щакимдян; апеллйасийа палатасы вя биринъи инстансийа палатасы гисминдя чыхыш едян Али мящкямя палатасы 4 Камбоъа вя 3 бейнялхаг щакимдян ибарятдир.
  Бу ъинайят трибуналларындан ялавя, 30.11.1996 илдян (Фритаун ш.-ндя) Сйерра- Леоне яразисиндя тюрядилмиш бейнялхалг щуманитар щцгугун вя Сйерра-Леоне щцгугунун ъидди позунтуларына эюря ян чох мясулиййят дашыйан шяхслярин мящкямя тягиби цчцн Сйерра-Леоне цзря Хцсуси мящкямя; юлкянин баш назириня 14.2.2005 илдя едилмиш щцъумда эцнащкар билинян шяхслярин мящкямя тягибляри цчцн нязярдя тутулан Ливан цзря Хцсуси трибунал (Щаага ш.-ндя); Шярги Тимор цзря хцсуси комиссийалар (Дили ш.-ндя) йарадылмыш вя щазырда фяалиййят эюстярир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BEYNƏLXALQ CİNAYƏT TRİBUNALARI

  физики шяхсляри тюрятдикляри бейнялхалг ъинайятляря вя йа бейнялхалг сяъиййяли ъинайятляря эюря мясулиййятя ъялб едян бейнялхалг мящкямя тясисатлары. БМТ, йахуд дювлятляр тяряфиндян бейнялхалг мцгавиля баьламаг йолу иля йарадылыр.
  Бейнялхалг ъинайят мящкямяси Рома статуту (1998) ясасында йарадылмышдыр.
  Кечмиш Йугославийа яразисиндя бейнялхалг щуманитар щцгугун ъидди позунтуларына эюря мясулиййят дашыйан шяхслярин мящкямя тягибляри цчцн нязярдя тутулан бейнялхалг трибунал БМТ-нин Тящлцкясизлик Шурасынын 827 сайлы гятнамяси (25.5.1993) иля тясис едилмишдир. Щаага ш.-ндя (Нидерланд) йерляшир; фяалиййяти Низамнамя (1993), проседура вя сцбутетмя Гайдалары (1994) иля мцяййянляшир. Трибунала Ъеневря конвенсийасыларыны (1949) ъидди позан, йахуд позулмасы цчцн ямрляр верян шяхслярин мящкямя тягибини щяйата кечирмяк мягсядиля вякалят верилмишдир. Ашаьыдакы позунтулара эюря ъинайят мясулиййяти нязярдя тутулур: гясдян адам юлдцрмя; биоложи експериментляр дя дахил олмагла ишэянъя вя гейри-инсани ряфтар; гясдян аьыр ишэянъялярин верилмяси, йахуд ъидди хясарят вя саьламлыьа зяряр вуран диэяр щярякятляр; щярби зярурятдян иряли эялмяйян, гейри-гануни, зоракы вя бюйцк щяъмдя даьынтыларын, щямчинин мцлкиййят мянимсямяляринин щяйата кечирилмяси; щярби ясири, йахуд мцлки шяхси дцшмян дювлятин силащлы гцввяляриндя хидмят етрмяйя мяъбур етмяк; щярби ясири, йахуд мцлки шяхси гярязсиз вя нормал мцщакимя иърааты щцгугларындан мящруметмя; мцлки ящалинин ганунсуз депортасийасы, йердяйишмяси, йахуд щябси; мцлки шяхслярин эиров эютцрцлмяси. Бейнялхалг трибунала сойгырымы вя бяшяриййятя гаршы ъинайятляря эюря мящкямя тягибини щяйата кечирмяк цчцн вякалят верилмишдир. Онун йурисдиксийасы йалныз физики шяхсляря шамил едилир. Бейнялхалг трибунал ики мящкямя вя бир апеллйасийа камераларындан, иттищамчыдан, катибликдян ибарятдир. Трибуналын щакимляри БМТ-нин Баш Ассамблейасы тяряфиндян Тящлцкясизлик Шурасынын тягдим етдийи сийащыдан сечилирляр.
  Руанда яразисиндя сойгырымы вя бейнялхалг щуманитар щцгугун диэяр ъидди позунтуларына эюря мясулиййят дашыйан шяхслярин мящкямя тягиблярини ня- зярдя тутан бейнялхалг ъинайят трибуналы БМТ-нин Тящлцкясизлик Шурасынын 955 сайлы (8.11.1994) гятнамяси ясасында йарадылмышдыр. Аруша ш.-ндя (Танзанийа) йерляшир. Трибунал Статут, проседура вя сцбутетмя Гайдаларына уйьун фяалиййят эюстярир. Трибунала сойгырымы вя ъинайят сяъиййяли диэяр ямялляр (адам юлдцрмя, щябсетмя, ишэянъя, зорлама, сийаси, ирги вя йа дини мотивляря эюря тягибетмя) тюрятмиш шяхслярин мящкямя тягибини щяйата кечирмяк цчцн вякалят верилмишдир. Трибунала Ъеневря конвенсийаларыны ъидди позан, йахуд буна ямр верян шяхслярин мящкямя тягибини щяйата кечирмяк цчцн вякалят верилмишдир. Позунтулар ашаьыдакылардан ибарятдир: инсан щяйатына, саьламлыьына, онун физики, йахуд психи дурумуна гясдетмя, щямчинин гяддар ряфтар (ишэянъя, хясарят, йахуд щяр щансы физики ъяза формасы), эировларын эютцрцлмяси; терроризм актлары; таланчылыг вя с. Трибуналын йурисдиксийасы физики шяхсляря шамил олунур. Трибунал ики мящкямя вя бир апеллйасийа камераларындан, иттищамчыдан, катибликдян ибарятдир. Мящкямя щаким- ляри юз юлкяляриндя йцксяк щакимлик вязифяляриня тяйинат цчцн иряли сцрцлян тялябляря ъаваб верян. йцксяк мяняви кейфиййятляря малик, гярязсиз вя виъданлы
  шяхсляр арасындан сечилир. Камераларын цмуми тяркибини мцяййянляшдиряркян, щакимлярин ъинайят щцгугу, бейнялхаг щцгуг, о ъцмлядян инсан щцгуглары сащясиндя бейнялхалг щуманитар щцгуг вя нормалары сащясиндя тяърцбяси нязяря алыныр.
  Камбоъа цзря трибунал Демократик Кампучийада 17.4.1975 илдян 6.1. 1979 илядяк тюрядилмиш ъинайятляря эюря тягибляр щаггында БМТ иля Камбоъа Краллыьы щюкумяти арасында баьланмыш Сазишя (2003) мцвафиг йарадылмышдыр. Пномпен ш.-ндя (Камбоъа) йерляшир. Сазиш сойгырымы вя ъинайят сяъиййяли диэяр ямялляр тюрятмякдя эцнащкар билинян шяхслярин ъязаландырылмасы цчцн фювгяладя палаталарын (камераларын) йарадылмасыны нязярдя тутур. Бир тяряфдян Камбоъа щакимляри, диэяр тяряфдян БМТ-нин Баш катибинин тягдиматы иля Али щакимляр шурасынын тяйин етдийи щакимляр (бейнялхалг щакимляр) ики фяювгяладя палатанын (камеранын) щяр бириндя хидмят етмялидирляр. Палаталарын комплектляшмяси ашаьыдакы кими баш верир: мящкямя палатасы (камерасы) 3 Камбоъа щакиминдян вя 2 бейнялхалг щакимдян; апеллйасийа палатасы вя биринъи инстансийа палатасы гисминдя чыхыш едян Али мящкямя палатасы 4 Камбоъа вя 3 бейнялхаг щакимдян ибарятдир.
  Бу ъинайят трибуналларындан ялавя, 30.11.1996 илдян (Фритаун ш.-ндя) Сйерра- Леоне яразисиндя тюрядилмиш бейнялхалг щуманитар щцгугун вя Сйерра-Леоне щцгугунун ъидди позунтуларына эюря ян чох мясулиййят дашыйан шяхслярин мящкямя тягиби цчцн Сйерра-Леоне цзря Хцсуси мящкямя; юлкянин баш назириня 14.2.2005 илдя едилмиш щцъумда эцнащкар билинян шяхслярин мящкямя тягибляри цчцн нязярдя тутулан Ливан цзря Хцсуси трибунал (Щаага ш.-ндя); Шярги Тимор цзря хцсуси комиссийалар (Дили ш.-ндя) йарадылмыш вя щазырда фяалиййят эюстярир.

  BEYNƏLXALQ CİNAYƏT TRİBUNALARI

  физики шяхсляри тюрятдикляри бейнялхалг ъинайятляря вя йа бейнялхалг сяъиййяли ъинайятляря эюря мясулиййятя ъялб едян бейнялхалг мящкямя тясисатлары. БМТ, йахуд дювлятляр тяряфиндян бейнялхалг мцгавиля баьламаг йолу иля йарадылыр.
  Бейнялхалг ъинайят мящкямяси Рома статуту (1998) ясасында йарадылмышдыр.
  Кечмиш Йугославийа яразисиндя бейнялхалг щуманитар щцгугун ъидди позунтуларына эюря мясулиййят дашыйан шяхслярин мящкямя тягибляри цчцн нязярдя тутулан бейнялхалг трибунал БМТ-нин Тящлцкясизлик Шурасынын 827 сайлы гятнамяси (25.5.1993) иля тясис едилмишдир. Щаага ш.-ндя (Нидерланд) йерляшир; фяалиййяти Низамнамя (1993), проседура вя сцбутетмя Гайдалары (1994) иля мцяййянляшир. Трибунала Ъеневря конвенсийасыларыны (1949) ъидди позан, йахуд позулмасы цчцн ямрляр верян шяхслярин мящкямя тягибини щяйата кечирмяк мягсядиля вякалят верилмишдир. Ашаьыдакы позунтулара эюря ъинайят мясулиййяти нязярдя тутулур: гясдян адам юлдцрмя; биоложи експериментляр дя дахил олмагла ишэянъя вя гейри-инсани ряфтар; гясдян аьыр ишэянъялярин верилмяси, йахуд ъидди хясарят вя саьламлыьа зяряр вуран диэяр щярякятляр; щярби зярурятдян иряли эялмяйян, гейри-гануни, зоракы вя бюйцк щяъмдя даьынтыларын, щямчинин мцлкиййят мянимсямяляринин щяйата кечирилмяси; щярби ясири, йахуд мцлки шяхси дцшмян дювлятин силащлы гцввяляриндя хидмят етрмяйя мяъбур етмяк; щярби ясири, йахуд мцлки шяхси гярязсиз вя нормал мцщакимя иърааты щцгугларындан мящруметмя; мцлки ящалинин ганунсуз депортасийасы, йердяйишмяси, йахуд щябси; мцлки шяхслярин эиров эютцрцлмяси. Бейнялхалг трибунала сойгырымы вя бяшяриййятя гаршы ъинайятляря эюря мящкямя тягибини щяйата кечирмяк цчцн вякалят верилмишдир. Онун йурисдиксийасы йалныз физики шяхсляря шамил едилир. Бейнялхалг трибунал ики мящкямя вя бир апеллйасийа камераларындан, иттищамчыдан, катибликдян ибарятдир. Трибуналын щакимляри БМТ-нин Баш Ассамблейасы тяряфиндян Тящлцкясизлик Шурасынын тягдим етдийи сийащыдан сечилирляр.
  Руанда яразисиндя сойгырымы вя бейнялхалг щуманитар щцгугун диэяр ъидди позунтуларына эюря мясулиййят дашыйан шяхслярин мящкямя тягиблярини ня- зярдя тутан бейнялхалг ъинайят трибуналы БМТ-нин Тящлцкясизлик Шурасынын 955 сайлы (8.11.1994) гятнамяси ясасында йарадылмышдыр. Аруша ш.-ндя (Танзанийа) йерляшир. Трибунал Статут, проседура вя сцбутетмя Гайдаларына уйьун фяалиййят эюстярир. Трибунала сойгырымы вя ъинайят сяъиййяли диэяр ямялляр (адам юлдцрмя, щябсетмя, ишэянъя, зорлама, сийаси, ирги вя йа дини мотивляря эюря тягибетмя) тюрятмиш шяхслярин мящкямя тягибини щяйата кечирмяк цчцн вякалят верилмишдир. Трибунала Ъеневря конвенсийаларыны ъидди позан, йахуд буна ямр верян шяхслярин мящкямя тягибини щяйата кечирмяк цчцн вякалят верилмишдир. Позунтулар ашаьыдакылардан ибарятдир: инсан щяйатына, саьламлыьына, онун физики, йахуд психи дурумуна гясдетмя, щямчинин гяддар ряфтар (ишэянъя, хясарят, йахуд щяр щансы физики ъяза формасы), эировларын эютцрцлмяси; терроризм актлары; таланчылыг вя с. Трибуналын йурисдиксийасы физики шяхсляря шамил олунур. Трибунал ики мящкямя вя бир апеллйасийа камераларындан, иттищамчыдан, катибликдян ибарятдир. Мящкямя щаким- ляри юз юлкяляриндя йцксяк щакимлик вязифяляриня тяйинат цчцн иряли сцрцлян тялябляря ъаваб верян. йцксяк мяняви кейфиййятляря малик, гярязсиз вя виъданлы
  шяхсляр арасындан сечилир. Камераларын цмуми тяркибини мцяййянляшдиряркян, щакимлярин ъинайят щцгугу, бейнялхаг щцгуг, о ъцмлядян инсан щцгуглары сащясиндя бейнялхалг щуманитар щцгуг вя нормалары сащясиндя тяърцбяси нязяря алыныр.
  Камбоъа цзря трибунал Демократик Кампучийада 17.4.1975 илдян 6.1. 1979 илядяк тюрядилмиш ъинайятляря эюря тягибляр щаггында БМТ иля Камбоъа Краллыьы щюкумяти арасында баьланмыш Сазишя (2003) мцвафиг йарадылмышдыр. Пномпен ш.-ндя (Камбоъа) йерляшир. Сазиш сойгырымы вя ъинайят сяъиййяли диэяр ямялляр тюрятмякдя эцнащкар билинян шяхслярин ъязаландырылмасы цчцн фювгяладя палаталарын (камераларын) йарадылмасыны нязярдя тутур. Бир тяряфдян Камбоъа щакимляри, диэяр тяряфдян БМТ-нин Баш катибинин тягдиматы иля Али щакимляр шурасынын тяйин етдийи щакимляр (бейнялхалг щакимляр) ики фяювгяладя палатанын (камеранын) щяр бириндя хидмят етмялидирляр. Палаталарын комплектляшмяси ашаьыдакы кими баш верир: мящкямя палатасы (камерасы) 3 Камбоъа щакиминдян вя 2 бейнялхалг щакимдян; апеллйасийа палатасы вя биринъи инстансийа палатасы гисминдя чыхыш едян Али мящкямя палатасы 4 Камбоъа вя 3 бейнялхаг щакимдян ибарятдир.
  Бу ъинайят трибуналларындан ялавя, 30.11.1996 илдян (Фритаун ш.-ндя) Сйерра- Леоне яразисиндя тюрядилмиш бейнялхалг щуманитар щцгугун вя Сйерра-Леоне щцгугунун ъидди позунтуларына эюря ян чох мясулиййят дашыйан шяхслярин мящкямя тягиби цчцн Сйерра-Леоне цзря Хцсуси мящкямя; юлкянин баш назириня 14.2.2005 илдя едилмиш щцъумда эцнащкар билинян шяхслярин мящкямя тягибляри цчцн нязярдя тутулан Ливан цзря Хцсуси трибунал (Щаага ш.-ндя); Шярги Тимор цзря хцсуси комиссийалар (Дили ш.-ндя) йарадылмыш вя щазырда фяалиййят эюстярир.