Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN SSR ALİ SOVETİ

  АЗЯРБАЙЪАН ССР АЛИ СОВЕТИ – Азярб. ССР-дя  (1920–91)  дювлят  щакимиййятинин али вя йеэаня ганунвериъи органы.  Азярб.  ССР-я  верилмиш бцтцн щцгуглары щяйата кечирирди. Бирпалаталы, эизли сясвермя йолу иля цмуми, бярабяр вя бирбаша сечки щцгугу ясасында 4 ил мцддятиня сечилирди. Конститусийайа риайят олунмасына нязарят едир, респ.-нын сялащиййятиня дахил олан мясяляляря даир ганунлар верир, бцтцн дювлят органларынын фяалиййятиня цмуми дювлят рящбярлийини  щяйата  кечирирди.  Азярб.  ССР  Али Советинин Ряйасят Щейятини вя Али Мящкямяни сечмяк, Назирляр Советини тяшкил етмяк щцгугуна  малик  иди.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN SSR ALİ SOVETİ

  АЗЯРБАЙЪАН ССР АЛИ СОВЕТИ – Азярб. ССР-дя  (1920–91)  дювлят  щакимиййятинин али вя йеэаня ганунвериъи органы.  Азярб.  ССР-я  верилмиш бцтцн щцгуглары щяйата кечирирди. Бирпалаталы, эизли сясвермя йолу иля цмуми, бярабяр вя бирбаша сечки щцгугу ясасында 4 ил мцддятиня сечилирди. Конститусийайа риайят олунмасына нязарят едир, респ.-нын сялащиййятиня дахил олан мясяляляря даир ганунлар верир, бцтцн дювлят органларынын фяалиййятиня цмуми дювлят рящбярлийини  щяйата  кечирирди.  Азярб.  ССР  Али Советинин Ряйасят Щейятини вя Али Мящкямяни сечмяк, Назирляр Советини тяшкил етмяк щцгугуна  малик  иди.

  AZƏRBAYCAN SSR ALİ SOVETİ

  АЗЯРБАЙЪАН ССР АЛИ СОВЕТИ – Азярб. ССР-дя  (1920–91)  дювлят  щакимиййятинин али вя йеэаня ганунвериъи органы.  Азярб.  ССР-я  верилмиш бцтцн щцгуглары щяйата кечирирди. Бирпалаталы, эизли сясвермя йолу иля цмуми, бярабяр вя бирбаша сечки щцгугу ясасында 4 ил мцддятиня сечилирди. Конститусийайа риайят олунмасына нязарят едир, респ.-нын сялащиййятиня дахил олан мясяляляря даир ганунлар верир, бцтцн дювлят органларынын фяалиййятиня цмуми дювлят рящбярлийини  щяйата  кечирирди.  Азярб.  ССР  Али Советинин Ряйасят Щейятини вя Али Мящкямяни сечмяк, Назирляр Советини тяшкил етмяк щцгугуна  малик  иди.