Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN SSR MƏRKƏZİ İCRAİYYƏ KOMİTƏSİ

  АЗЯРБАЙЪАН ССР МЯРКЯЗИ ИЪРАИЙЙЯ КОМИТЯСИ (Азярб. ССРМИК) – 1921–38 иллярдя респ. дювлят щакимиййятинин али ганунвериъи, сярянъамвериъи вя нязарятедиъи органы. Азярб. ССР МИК-ин илк тяркиби 1921 илин майында 1-ъи Цмумазярбайъан Советляр гурултайында сечилмишдир. Илк сядри М.Щ.Щаъыйев олмушдур. Азярб. ССР МИК респ.-да бцтцн дювлят органларынын фяалиййятиня цмуми рящбярлик едир, декрет вя гярарлар верир, респ. щюкумятинин вердийи ганун лайищяляриня бахыб тясдиг едирди. 1937 илдя Азярб. ССР Али Советинин йарадылмасы иля ялагядар фяалиййятини дайандырмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN SSR MƏRKƏZİ İCRAİYYƏ KOMİTƏSİ

  АЗЯРБАЙЪАН ССР МЯРКЯЗИ ИЪРАИЙЙЯ КОМИТЯСИ (Азярб. ССРМИК) – 1921–38 иллярдя респ. дювлят щакимиййятинин али ганунвериъи, сярянъамвериъи вя нязарятедиъи органы. Азярб. ССР МИК-ин илк тяркиби 1921 илин майында 1-ъи Цмумазярбайъан Советляр гурултайында сечилмишдир. Илк сядри М.Щ.Щаъыйев олмушдур. Азярб. ССР МИК респ.-да бцтцн дювлят органларынын фяалиййятиня цмуми рящбярлик едир, декрет вя гярарлар верир, респ. щюкумятинин вердийи ганун лайищяляриня бахыб тясдиг едирди. 1937 илдя Азярб. ССР Али Советинин йарадылмасы иля ялагядар фяалиййятини дайандырмышдыр.

  AZƏRBAYCAN SSR MƏRKƏZİ İCRAİYYƏ KOMİTƏSİ

  АЗЯРБАЙЪАН ССР МЯРКЯЗИ ИЪРАИЙЙЯ КОМИТЯСИ (Азярб. ССРМИК) – 1921–38 иллярдя респ. дювлят щакимиййятинин али ганунвериъи, сярянъамвериъи вя нязарятедиъи органы. Азярб. ССР МИК-ин илк тяркиби 1921 илин майында 1-ъи Цмумазярбайъан Советляр гурултайында сечилмишдир. Илк сядри М.Щ.Щаъыйев олмушдур. Азярб. ССР МИК респ.-да бцтцн дювлят органларынын фяалиййятиня цмуми рящбярлик едир, декрет вя гярарлар верир, респ. щюкумятинин вердийи ганун лайищяляриня бахыб тясдиг едирди. 1937 илдя Азярб. ССР Али Советинин йарадылмасы иля ялагядар фяалиййятини дайандырмышдыр.