Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BEYNƏLXALQ FİZİOLOGİYA ELMLƏRİ İTTİFAQI

  БЕЙНЯЛХАЛГ ФИЗИОЛОЭИЙА ЕЛМЛЯРИ ИТТИФАГЫ (БФЕИ; Iнтернатионал Унион оф Пщйсиолоэиъал Съиенъес, IУПС) – дцнйа физиолоэийа елминин инкишафына, физиологлар арасында бейнялхалг ялагялярин йарадылмасына, физиолоэийа сащясиндя тядгигатларын координасийасына вя с. йардым едян бейнялхалг гейри-ком- мерсийа тяшкилаты; БФЕИ-нин вязифяляриндян бири дя физиологларын конгреслярини кечирмякдир. 1953 илдя йарадылмышдыр (Монреал). Бейнялхалг Елм цзря Шурайа дахилдир. Австралийа, Арэентина, Б. Британийа, Канада, ССРИ, АБШ, АФР тясисчи- юлкялярдяндир. БФЕИ йарадыланадяк физиолоэийа елмляри цзря мцнтязям олараг (щяр 3 илдян бир) конгресляр кечирилмишдир (1889 илдян; тяшяббцсчц – Лондон Физиолоэийа Ъямиййяти); онлары физиолог алимлярин кичик бир групу (Даими комитя) тяшкил етмишдир. БФЕИ-нин тамщцгуглу цзвляри 96 юлкянин иътимаи елми тяшкилатлары вя академийаларыдыр (21 ясрин яввялляри). Рящбярлийи мцхтялиф юлкялярдян олан 15 алимдян ибарят Иърачы комитя щяйата кечирир. БФЕИ-дян 1966 илдя Бейнялхалг Фармакологийа Иттифагы айрылмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BEYNƏLXALQ FİZİOLOGİYA ELMLƏRİ İTTİFAQI

  БЕЙНЯЛХАЛГ ФИЗИОЛОЭИЙА ЕЛМЛЯРИ ИТТИФАГЫ (БФЕИ; Iнтернатионал Унион оф Пщйсиолоэиъал Съиенъес, IУПС) – дцнйа физиолоэийа елминин инкишафына, физиологлар арасында бейнялхалг ялагялярин йарадылмасына, физиолоэийа сащясиндя тядгигатларын координасийасына вя с. йардым едян бейнялхалг гейри-ком- мерсийа тяшкилаты; БФЕИ-нин вязифяляриндян бири дя физиологларын конгреслярини кечирмякдир. 1953 илдя йарадылмышдыр (Монреал). Бейнялхалг Елм цзря Шурайа дахилдир. Австралийа, Арэентина, Б. Британийа, Канада, ССРИ, АБШ, АФР тясисчи- юлкялярдяндир. БФЕИ йарадыланадяк физиолоэийа елмляри цзря мцнтязям олараг (щяр 3 илдян бир) конгресляр кечирилмишдир (1889 илдян; тяшяббцсчц – Лондон Физиолоэийа Ъямиййяти); онлары физиолог алимлярин кичик бир групу (Даими комитя) тяшкил етмишдир. БФЕИ-нин тамщцгуглу цзвляри 96 юлкянин иътимаи елми тяшкилатлары вя академийаларыдыр (21 ясрин яввялляри). Рящбярлийи мцхтялиф юлкялярдян олан 15 алимдян ибарят Иърачы комитя щяйата кечирир. БФЕИ-дян 1966 илдя Бейнялхалг Фармакологийа Иттифагы айрылмышдыр.

  BEYNƏLXALQ FİZİOLOGİYA ELMLƏRİ İTTİFAQI

  БЕЙНЯЛХАЛГ ФИЗИОЛОЭИЙА ЕЛМЛЯРИ ИТТИФАГЫ (БФЕИ; Iнтернатионал Унион оф Пщйсиолоэиъал Съиенъес, IУПС) – дцнйа физиолоэийа елминин инкишафына, физиологлар арасында бейнялхалг ялагялярин йарадылмасына, физиолоэийа сащясиндя тядгигатларын координасийасына вя с. йардым едян бейнялхалг гейри-ком- мерсийа тяшкилаты; БФЕИ-нин вязифяляриндян бири дя физиологларын конгреслярини кечирмякдир. 1953 илдя йарадылмышдыр (Монреал). Бейнялхалг Елм цзря Шурайа дахилдир. Австралийа, Арэентина, Б. Британийа, Канада, ССРИ, АБШ, АФР тясисчи- юлкялярдяндир. БФЕИ йарадыланадяк физиолоэийа елмляри цзря мцнтязям олараг (щяр 3 илдян бир) конгресляр кечирилмишдир (1889 илдян; тяшяббцсчц – Лондон Физиолоэийа Ъямиййяти); онлары физиолог алимлярин кичик бир групу (Даими комитя) тяшкил етмишдир. БФЕИ-нин тамщцгуглу цзвляри 96 юлкянин иътимаи елми тяшкилатлары вя академийаларыдыр (21 ясрин яввялляри). Рящбярлийи мцхтялиф юлкялярдян олан 15 алимдян ибарят Иърачы комитя щяйата кечирир. БФЕИ-дян 1966 илдя Бейнялхалг Фармакологийа Иттифагы айрылмышдыр.