Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN SUMO FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН СУМО ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 2007 илдя Бакыда тясис едилмишдир. Дцнйа Сумо Федерасийасынын вя Авропа Сумо Федерасийасынын цзвцдцр (2007). 2007 илдя сумо цзря илк Азярб. чемпионаты кечирилмишдир. Авропа чемпионатында А. Ялийев эцмцш, Е. Щясянов бцрцнъ (2010,   Болгарыстан),   Я. Ящмядов   вя С. Исмайылов  эцмцш  (2010,  Украйна), С. Ящмядов  бцрцнъ  (2008,  Полша), Я. Ящмядов   бцрцнъ   (2009,   Исвечря), С. Аьайев   бцрцнъ    (2010,    Украйна), Н. Гафаров гызыл (2007, Украйна), З. Баьыров гызыл (2009, Исвечря), дцнйа чемпионатында Р.Казымов эцмцш (2010, Полша), Я. Ящмядов бцрцнъ (2010, Полша) медал газанмышлар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN SUMO FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН СУМО ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 2007 илдя Бакыда тясис едилмишдир. Дцнйа Сумо Федерасийасынын вя Авропа Сумо Федерасийасынын цзвцдцр (2007). 2007 илдя сумо цзря илк Азярб. чемпионаты кечирилмишдир. Авропа чемпионатында А. Ялийев эцмцш, Е. Щясянов бцрцнъ (2010,   Болгарыстан),   Я. Ящмядов   вя С. Исмайылов  эцмцш  (2010,  Украйна), С. Ящмядов  бцрцнъ  (2008,  Полша), Я. Ящмядов   бцрцнъ   (2009,   Исвечря), С. Аьайев   бцрцнъ    (2010,    Украйна), Н. Гафаров гызыл (2007, Украйна), З. Баьыров гызыл (2009, Исвечря), дцнйа чемпионатында Р.Казымов эцмцш (2010, Полша), Я. Ящмядов бцрцнъ (2010, Полша) медал газанмышлар.

  AZƏRBAYCAN SUMO FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН СУМО ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 2007 илдя Бакыда тясис едилмишдир. Дцнйа Сумо Федерасийасынын вя Авропа Сумо Федерасийасынын цзвцдцр (2007). 2007 илдя сумо цзря илк Азярб. чемпионаты кечирилмишдир. Авропа чемпионатында А. Ялийев эцмцш, Е. Щясянов бцрцнъ (2010,   Болгарыстан),   Я. Ящмядов   вя С. Исмайылов  эцмцш  (2010,  Украйна), С. Ящмядов  бцрцнъ  (2008,  Полша), Я. Ящмядов   бцрцнъ   (2009,   Исвечря), С. Аьайев   бцрцнъ    (2010,    Украйна), Н. Гафаров гызыл (2007, Украйна), З. Баьыров гызыл (2009, Исвечря), дцнйа чемпионатында Р.Казымов эцмцш (2010, Полша), Я. Ящмядов бцрцнъ (2010, Полша) медал газанмышлар.